25. Hristovo hiljadugodišnje carstvo ili milenijum

Milenijum

Kad bude po drugi put došao, Isus neće uspostaviti svoje carstvo, već će to učiniti posle hiljadu godina, kad se nebeski grad, Novi Jerusalim, bude spustio na Zemlju. Isus će prilikom svog Drugog dolaska ispuniti obećanje koje je dao svojim učenicima uoči odlaska sa Zemlje: „Mnogi su stanovi u kući Oca moga. A da nije tako, kazao bih vam. Idem da vam pripravim mesto; i kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam ja.“ (Jovan 14:2,3.) Hristos će prilikom svog dolaska uzeti verne na Nebo, i oni će sa Hristom carovati na Nebu hiljadu godina  (Otkrivenje 20:4).

 

I    KOJI DOGAĐAJI OZNAČAVAJU POČETAK MILENIJUMA?

 

U početku milenijuma zbiva se sledećih pet događaja:

 

 1. Hristov drugi dolazak.
 • „Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s Neba: i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre.“ (1.Solunjanima 4:15,16; vidi: Jevrejima 9:28.)

 

 1. Mrtvi, verni vaskrsavaju, a živi verni u trenu doživljavaju preobraženje.
 • „Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s Neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre; a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na Nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.“ (1.Solunjanima 4:16,17.)
 • „Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomreti, i svi ćemo se pretvoriti, ujedanput u trenuću oka, u poslednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti.“ (1.Korinćanima 15:51,52.)

Ovde treba da istaknemo da postoje dva vaskrsenja: prvo vaskrsenje ili vaskrsenje pravednih i drugo vaskrsenje ili uskrsnuće grešnika. Isus prvo vaskrsenje  naziva vaskrsenjem života, a drugo vaskrsenjem suda (Jovan 5:28,29). Biblija naziva blaženima i svetima one koji će imati udela u prvom vaskrsenju (Otkrivenje 20:6). Grešnici će ustati iz grobova posle hiljadu godina – to je drugo vaskrsenje (Otkrivenje 20:5).

  

 1. Živi nepokajani slavom Hristovog dolaska biće uništeni.
 • „I kako je bilo u vreme Nojevo onako će biti u dane Sina Čovečijega: jeđahu, pijahu, ženjahu se, udavahu se do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg, i dođe potop i pogubi sve. Tako kao što bi u dane Lotove: jeđahu, pijahu, kupovahu, prodavahu, sađahu, zidahu; a u dan kad iziđe Lot iz Sodoma, udari oganj i sumpor iz neba i pogubi sve. Tako će biti i u onaj dan kad će se javiti Sin Čovečiji.“ (Luka 17:26–30.)

 

 1. Svi pravednici biće uzeti na Nebo.
 • „Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s Neba: i mrtvi u Hristu uskrsnuće najpre, a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na Nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.“ (1.Solunjanima 4:16,17; vidi: Jovan 14:1–3.)

 

 1. Sotona će biti svezan.
 • „I uhvati aždaju, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina. I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje naroda, dok se navrši hiljada godina; i potom valja da bude odrešena na malo vremena.“ (Otkrivenje 20:2,3.)

 

II  DOGAĐAJI ZA VREME MILENIJUMA

 

Posmatrajmo najpre šta se za to vreme zbiva na Nebu, a zatim ćemo razmotriti prilike na Zemlji za vreme tog razdoblja od hiljadu godina.

 

 1. Pravedni će na Nebu učestvovati u suđenju zlima.
 • „I videh prestole, i seđahu na njima, i dade im se sud, i duše isečenih za svedočanstvo Isusovo i za reč Božju, koji se ne pokloniše zveri ni ikoni njezinoj, i ne primiše žiga na čelima svojima i na ruci svojoj; i oživeše i carovaše s Hristom hiljadu godina.“ (Otkrivenje 20:4.)
 • Ne znate li da će sveti suditi svetu? Kad ćete, dakle, vi svetu suditi, niste li vredni suditi manjim stvarima? ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli stvarima ovoga sveta?“ (1.Korinćanima 6:2,3.)

Iz ovih stihova jasno proizlazi da će sveti iz svih stoleća biti zaposleni sa Hristom u suđenju za vreme ovog razdoblja od hiljadu godina. Pretpostavimo da imate jednog prijatelja ovde na Zemlji, koga nećete naći na Nebu. Vi ćete se, tokom hiljadu godina, moći uveriti da je Bog pravedno sudio njemu i ostalima koji neće biti spaseni. Bog za ovo suđenje odvaja hiljadu godina. On želi da svima spasenima bude potpuno jasno da je On učinio sve za spasenje grešnika, ali da su oni svojevoljno prezreli ponuđenu milost. Kad nad zlima bude izrečena presuda, svima će postati jasno da su zaslužili određenu kaznu.

 

 1. Za vreme hiljadu godina Zemlja će biti pusta, a sotona na njoj vezan lancem okolnosti.
 • „Pogledah na zemlju, a gle bez obličja je i pusta; i na nebo, a svetlosti njegove nema. Pogledah na gore, a gle, tresu se i svi humovi drmaju se. Pogledah, a gle, Karmil je pustinja i svi gradovi njegovi oboreni od Gospoda, od žestokoga gneva „ (Jeremija 4:23–26.)

  

III   KOJIH PET DOGAĐAJA OZNAČAVAJU KRAJ MILENIJUMA?

 

 1. Na kraju hiljadu godina zbiće se vaskrsenju zlih.
 • „A ostali mrtvaci ne oživeše dokle se ne navrši hiljada (Otkrivenje 20:5.)

Na početku hiljadu godina vaskrsli su samo pravedni, koji su umrli u Hristu (1.Solunjanima 4:16). Na kraju hiljadu godina vaskrsavaju ostali mrtvaci, to jest zli. Ovo vaskrsenje naziva se vaskrsenje suda (Jovan 5:29). Zli ustaju prožeti istim duhom pobune koji ih je nadahnjivao za života.

 

 1. Sotona će biti oslobođen iz svoje tamnice.
 • „I kad se svrši hiljada godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje.“ (Otkrivenje 20:7.)

Pošto su zli vaskrsli, sotona može da nastavi svoje delo obmanjivanja i zavođenja.

 

            3.Sveti grad, nebeski Jerusalim, spustiće se na Zemlju. 

 • „I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s Neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svome.“ (Otkrivenje 21:2.)

Hristos na kraju hiljadu godina, u pratnji mnoštva otkupljenih i hiljada anđela ponovo se vraća na Zemlju. Isus silazi na Maslinsku goru odakle se posle svoga vaskrsenja vazneo na Nebo i gde su anđeli ponovili obećanje o Njegovom dolasku (Zaharija 14:4). Kad se Novi Jerusalim u svom blistavom sjaju bude spustio sa Neba, postaviće se na očišćenom i za to pripremljenom mestu, a Hristos sa svojim narodom i anđelima ući će u Sveti grad.

 

 1. Sotona okuplja zle oko grada i želi da ga zauzme.
 • „I uhvati aždaju, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina. I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pesak morski. I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše oko svetih, i grad ljubazni; i siđe oganj od Boga s Neba, i pojede ih.“ (Otkrivenje 20:2,8,9.)

Ovo je poslednji čin u velikoj borbi između Hrista i sotone. Ceo ljudski rod ovde se susreće prvi i poslednji put. Ovde nastaje večno odvajanje pravednih od zlih. Grešnici će primiti svoju platu na zemlji (Priče 11:3). Oni će „biti strnjika, i upaliće ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama„. (Malahija 4:1.) Kada svi oni koji su podlegli sotoninim prevarama budu uništeni, sotona će se i dalje mučiti u jezeru ognjenom, ali će na kraju i on biti uništen.

 

 1. Bog stvara novu Zemlju.
 • Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i dela što su na njoj izgoreće. Kad će se, dakle, ovo sve raskopati, kakvim treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti, čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božjega dana, kojega će se radi nebesa raskopati, i stihije od vatre rastopiti? Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, gde pravda živi. Zato, ljubazni, čekajući ovo starajte se da vas On nađe čiste i prave u miru.“ (2.Petrova 3:10–14.)

 

IV  KO ĆE NASLEDITI NOVU ZEMLJU?

 

Novu Zemlju naslediće oni koji su verom primili Hrista za svog Spasitelja i držeći Božje zapovesti živeli pobedonosnim životom.

 • „A kad ste vi Hristovi, onda ste potomstvo Avramovo, i po obećanju naslednici.“ (Galatima 3:29.)

Ako smo Hristovi, onda smo naslednici nove Zemlje. Biti Hristov znači verovati u Njega, graditi svoje spasenje na Njemu i Njegovoj reči i ići Njegovim tragom.

 • „Koji pobedi, dobiće sve i biću mu Bog, i on će biti moj (Otkrivenje 21:7.)
 • „Blago onima koji tvore zapovesti Njegove, da im bude vlast na Drvo života i da uđu na vrata u Grad.“ (Otkrivenje 22:14.)

Da li ćemo biti sa spasenima u Svetom gradu zavisi od toga da li sada pobeđujemo sotonina iskušenja i živimo prema Božjim zapovestima.