28. Darovi svetog duha i proročki dar

Najveći dar

Najveći dar koji je Hristos obećao svojoj Crkvi je Sveti Duh. Sveti Duh je Hristov Zamenik ili Predstavnik na Zemlji. Dok Isus vrši na Nebu posredničku službu, Sveti Duh kao njegov zamenik vodi ljude pokajanju, preporađa njihova srca, vodi ih u poslušnost Božjoj volji i tako priprema za susret sa Gospodom (Jovan 14:16-18).

Apostoli su primili Svetoga Duha na dan Duhova (Dela 2:1-4.), ali On je obećan i nama (Dela 2:38,39). Samo primanjem ovog dara možemo se spasti.

 

I   DAROVI SVETOGA DUHA

 

Sveti Duh dao je Crkvi različite darove da se služi tim darovima u naporu da ljude izvede iz tame greha i pripremio ih za preobraženje.

 

 1. Koje je darove dao Sveti Duh Crkvi? (1.Korinćanima 12:1,4–11.)

 

 1. Kako su duhovni darovi dati Crkvi? (Efescima 4:8,11-13.)
 • „I ujedanput postade huka s neba kao duvanje silnoga vetra, i napuni svu kuću gde seđahu; i pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni; i sede po jedan na svakoga od njih. I napuniše se svi Duha svetoga, i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše te govorahu.“ (Dela 2:2-4.)

Kad se Isus vazneo na Nebo, izlio je darove Duha na svoju Crkvu. Svaki koji je primio neki dar Duha postaje oruđe kroz koje će Sveti Duh izvršiti tu vrstu svog rada.

 

 1. O kakvoj podeli duhovnih darova govori apostol Pavle?
 • I on je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje.“ (Efescima 4:11.)

Sveti Duh je najpre organizovao Crkvu. Apostoli su oni koji su poslani da objave Božju volju u nepoznatim krajevima sveta. To su vođe crkve i misionari. Proroci su lica koja Bog bira da preko njih objavi svoju volju. Jevanđelisti su nosioci Jevanđelja. Pastiri nadgledaju crkve i brinu se o njihovom duhovnom napretku. Učitelji istražuju istine Božje reči i poučavaju verne i one koji traže istinu.

 

 1. Zašto su dati darovi Crkvi?
 • „Da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje tela Hristova: dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božjega, u čoveka savršena, u meru rasta visine Hristove; da ne budemo više mala deca, koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečjoj, putem prevare; nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u onome koji je glava – Hristos.“ (Efescima 4:12–15.)

Preko ovih izabranih oruđa Sveti Duh usavršava verne, izgrađuje i utvrđuje Crkvu, vodi verne jedinstvu vere i punom poznavanju Isusa Hrista, tako da ih više nikakav vetar lažne nauke ne može pokolebati i odvojiti od Hrista

 

II  PROROČKI DAR

 

 1. U nizu darova Duha, koji dar se spominje na drugom mestu?
 • „I on je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje.“ (Efescima 4:11; vidi: 1.Korinćanima 12:28.)

Prvo se spominju apostoli ili vođe Crkve, a zatim proroci, preko kojih Bog otkriva svoju volju Crkvi i vodi je.

 

 1. Ko je prorok?
 • „Duh Gospodnji govori preko mene, i beseda njegova bi na mom jeziku.“ (2.Samuilova 23:2.)

Prorok je govornik koji govori za Boga i u ime Boga. On predstavlja „usta Gospodnja“.

 

 1. Kome Bog otkriva svoju volju?
 • „I reče mi: čujte sada reč moju: prorok kad je među vama, ja ću mu se Gospod javljati u utvari i govoriću s njim u snu.“ (Mojsijeva 12:6.)
 • „Jer Gospod, Gospod ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima.“ (Amos 3:7; 2.Petrova 1:21.)

U početku, pre nego što je čovek zgrešio, Gospod je lično razgovarao sa čovekom, licem k licu. Greh je prekinuo ovu neposrednu vezu: odvojio je čoveka od Boga. Međutim, Bog nije čoveka napustio. On je ljudima otkrivao svoju volju i svoje namere preko svojih izabranih oruđa, preko proroka, koje je obdario proročkim darom.

 

 1. Kako se proročki dar otkrio u Apostolskoj crkvi?
 • „A u crkvi koja beše u Antiohiji bejahu neki proroci i učitelji, to jest: Varnava i Simon koji se zvaše Nigar i Lukije Kirinac, i Manail odgajeni s Irodom četverovlasnikom, i Savle.“ (Dela 13:1; vidi: 21:8,)

 

III  PROROČKI DAR U CRKVI POSLETKA

 

 1. Da li u Crkvi posletka koja čeka Hristov drugi dolazak treba da budu zastupljeni svi darovi?
 • „Te se u svemu obogatiste kroza nj, u svakoj reči i u svakom razumu, kao što se svedočanstvo Hristovo utvrdi među vama; tako da nemate nedostataka ni u jednom daru, vi koji čekate otkrivenja Gospoda našega Isusa Hrista, koji će vas i utvrditi do samoga kraja da budete pravi na dan Gospoda našega Isusa Hrista.“ (1. Korinćanima 1:5-8.)

 

 1. Po čemu će se prepoznavati prava Hristova crkva u poslednje vreme?
 • „I razgnevi se zmija (sotona) na ženu (Hristovu crkvu), i otide da se pobije s ostalim semenom njezinim koje drži zapovesti Božje i ima Svedočanstvo Isusa Hrista.“ (Otkrivenje 12:17.)

 

 1. Šta je to „Svedočanstvo Isusa Hrista?“
 • „I reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju Svedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni, jer je svedočanstvo Isusovo Duh proroštva.“ (Otkrivenje 19:10.)

Isus je poručio  vernima svih vremena: „I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti.“ (Jovan 8:32.) Pošto nema izbavljenja bez poznavanja istine obećao je da će poslati svog zamenika Svetoga Duha da ih uputi u svaku istinu (Jovan 16:7–13). Zbog toga što upućuje u istinu, Sveti Duh je nazvan Duh istine; zbog toga što svedoči samo ono što prima od Isusa, nazvan je Isusovo svedočanstvo; a što javlja budućnost, dobio je ime Duh proroštva. (Jovan 16:13; Otkrivenje 19:10.)

Ona Crkva koja drži sve Božje zapovesti, bez obzira na predanje i ljudske propise, i ima Duh proroštva (Isusovo svedočanstvo) – jeste Hristova crkva poslednjeg vremena ili Ostatak Božje dece. Duh proroštva je jedno od obeležja pomoću kojih prepoznajemo pravu Hristovu crkvu.

 

 1. Kakav je značaj ima dar Duha proroštva u Crkvi poslednjeg vremena?
 • „I prorokom izvede Gospod Izrailja iz Misira, i prorokom čuva ga.“ (Osija 12:14.)

Kao god što je Gospod Duhom proroštva („prorokom“) izveo izrailjski narod iz Misira, i čuvao ga, tako je Gospod istim Duhom proroštva vodio adventni pokret i pomogao mu da prebrodi sve teškoće. On je preko Duha proroštva objavljao svoju volju, davao savete i mnogo puta zaštitio svoj narod od raznih opasnosti koje su mu pretile. Ovaj duhovni dar ima neprocenjivu važnost kako za Crkvu tako i za pojedince.

 

 1. Koja opomena je upućena u vezi sa Duhom proroštva?
 • „Duha ne gasite. Proroštva ne prezirite.“ „Zakon i svedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore.“ (1.Solunjanima 5:19; Isaija 8:20.)

 

 1. Zašto je danas ovaj dar, dar Duha proroštva, neophodno potreban?
 • „Tako da nemate nedostatka ni u jednome daru, vi koji čekate otkrivenja Gospoda Isusa Hrista.“ (1.Korinćanima 1:7.)

Onima koji čekaju dolazak Isusa Hrista, potreban je danas naročiti uticaj i rad Duha Svetoga. Poslednje vreme biće teže nego ijedno ranije. Pojavljivaće se razni proroci, koji će činiti „znake velike i čudesa, da bi prevarili, ako bude moguće i izabrane.“ (Matej 24:24.)

 

 1. Kako se treba odnositi prema proročkom daru?

„A ujutru ustavši rano izađe u pustinju Tekujsku; a kad izlažahu stade Josafat i reče: čujte me, Judejci i Jerusalimljani, verujte Gospodu Bogu svome i bićete jaki, verujte prorocima njegovim i bićete srećni.“ (2.Dnevnika 20:20.)