Doktrina

22. Da li čovek živi posle smrti?

Verovanje u besmrtnost ljudske duše

Uvod – verovanje u besmrtnost ljudske duše Verovanje u besmrtnost ljudske duše danas je u svetu gotovo sveopšte rasprostranjeno. Već stari Egipćani su verovali u besmrtnost duše. Od njih je ovo verovanje stiglo do Grka i Rimljana, a od ovih…

Detaljnije...

24. Dobri anđeli i zli duhovi ili demoni

Dobri i zli anđeli

Uvod Anđeli su nebeska bića koja je Bog stvorio pre postanja planete Zemlje i ljudi. Reč anđeo znači poslanik (Malahija 3:1). Dobri anđeli su službeni duhovi „poslani na službu onima koji će naslediti spasenje”. (Jevrejima 1:14.)   I  DOBRI ANĐELI…

Detaljnije...

26. Večna sigurnost na obnovljenoj zemlji

Večna sigurnost na obnovljenoj zemlji

  Bog je u početku stvorio savršeni svet                                                         Bog je u početku stvorio savršeni svet (1.Mojsijeva 1:31.), ali greh je prouzrokovao promenu ne samo u čovekovom životu kod čoveka nego i na zemlji, u prirodi. Prokletstvo zbog greha, koje je…

Detaljnije...

27. Obeležja prave Hristove crkve

Hristova crkva

Bog je u sva vremena imao svoju Crkvu. Pod pojmom crkva podrazumevamo skup ljudi koji veruju u Isusa kao svog Spasitelja, prihvataju Njegovu nauku, žive u skladu sa njom i priključuju se telu crkve – organizaciji – koju je On…

Detaljnije...

28. Darovi svetog duha i proročki dar

Najveci dar

Najveći dar Najveći dar koji je Hristos obećao svojoj Crkvi je Sveti Duh. Sveti Duh je Hristov Zamenik ili Predstavnik na Zemlji. Dok Isus vrši na Nebu posredničku službu, Sveti Duh kao njegov zamenik vodi ljude pokajanju, preporađa njihova srca,…

Detaljnije...