Komentari

Bog je otkrio sebe i svoju volju svojim prorocima u posebnim izjavama istine i svojim je Svetim Duhom nadahnuo biblijske pisce da zapišu božanska otkrivenja kao pouzdanu i autoritativnu Božju Riječ.

Komentar Efescima poslanice

Srecna porodica

Prva hrišćanska crkva smatrala je da je ova poslanica upućena crkvi u Efesu. Naslov svih prepisa je „Efescima“. Ali reči „u Efesu“ (grč. en Efeso) u početku poslanice, nema u Codex Vaticanus-u i Codex Sinaiticus-u, kao i u Chester Beatty…

Detaljnije...

Komentar prve Korinćanima poslanice

Korint

Naslov ove Pavlove poslanice prema papirima Chester Beatty-a je “Pros Korinthins A” (Korinćanima I).  Ovo je najstariji poznat rukopis ove poslanice, napisan u III veku posle Hrista. Ovaj naslov se ne nalazi u originalu. Opšte je mišljenje da je apostol…

Detaljnije...

Uvod u Novi Zavet

Uvod u Novi Zavet

Značaj Isusa Hrista Od svih pitanja koja pokreću ljudski duh nijedno nije takovažno kao pitanje Isusa Hrista – Spasitelja sveta.  Isus i danas živi u srcima mnogih ljudi. On će tamo živeti dok ne dođe i uspostavi svoje carstvo na…

Detaljnije...

Uvod u poslanice Novog Zaveta

Uvod u poslanice Novog Zaveta

Ali kad se približio Damasku, iznenada ga je obasjala svetlost jača od sunca (Dela 26,13). Isus mu se javio i rekao: „Savle, Savle, zašto me goniš?“ Kad se Savle uverio da je razapeti Isus zaista vaskrsnuo iz mrtvih i da…

Detaljnije...