17 – Duh Sveti

Duh Sveti kao treća božanska ličnost je Božiji dar svim vernicima. To je veoma dragocen poklon, koji nam je dao Otac i Sin. U daru Svetog Duha dobili smo svo nebesko blago. U njemu dobijamo i ostale darove. Bog ne može da nam daruje ništa lepše.

Uvod

Pre nego je sa ove zemlje Hristos otišao svom Ocu, obećao je svojim sledbenicima da neće ostati sami. Biće stalno sa njima posredstvom Duha Svetog (Matej 28, 18-20; Jovan 14, 16). Stoga želimo da dublje razmislimo, ko je Duh Sveti koja je njegova misija i njegovo delovanje.

Ličnost Svetog Duha – Matej 28, 18-20; Jovan 14, 16; 16,7; 2 Korinćanima 13, 13

Najveći dar koji nam je Bog dao je Isus Hristos. U njemu nam je dao sebe i celo nebo. Kada je Hristos živeo na zemlji, svome narodu je obećao da će poslati Svetog Duha (Jovan 16, 7). Duh Sveti koji dolazi od Oca i Sina (Jovan 14, 16. 26;  15, 26; 16, 7; Dela 2, 33), Sveti Duh silazi na prve hrišćane na Pedesetnicu (Dela 1, 12-14; 2, 1-4) i zauvek ostaje sa svojim narodom (Jovan 14, 16; Dela 2, 39). Dobila ga je novozavetna crkva i do danas ostaje s njom. Želi da deluje u sve većoj meri. Želi, da iskustvo Pedesetnice postane i naše iskustvo i da naš život bude u sve većoj meri ispunjen Duhom.

Duh Sveti kao treća božanska ličnost je Božiji dar svim vernicima. To je veoma dragocen poklon, koji nam je dao Otac i Sin. U daru Svetog Duha dobili smo svo nebesko blago. U njemu dobijamo i ostale darove. Bog ne može da nam daruje ništa lepše.

Učenici su bili svesni da je Sveti Duh neobičan dar. Apostol Pavle prilikom svog prvog propovedanja poziva auditorijum na pokajanje. Kao dokaz svog obraćenja potrebno je krštenje. Rezultat pravog zajedništva sa Bogom  je da prilikom krštenja primi Duha Svetog  (Dela 2, 38).

Sveti Duh je ličnost nije neka sila ili uticaj. Sveto pismo nas uči, da Svetog Duha ne možemo slagati, iako su to neki pokušavali (Dela 5, 3.4.9 – lagati Svetoga Duha znači lagati Boga), možemo ga ožalostiti (Efescima 4, 30), protiviti se (Dela 7, 51), huliti (Matej 12, 31.32) ili ružiti (Jevrejima 10, 29). Sveti Duh kao osoba uči (Jovan 14, 26), ubeđuje (Jovan 16, 8), proslavlja Hrista (Jovan 16, 14), javlja istinu (Jovan 16, 14.15), vodi (Rimljanima 8, 14) menja nas po obličju Božijem (2 Korinćanima 3, 18), govori (Dela 13, 2; 1 Timotiju 4, 1; Jevrejima 3, 7; Otkrivenje 2, 7), čuje (Jovan 16, 13) i daje snagu (Dela 1, 8). Sveti Duh je inspirisao pisce Svetog Pisma (2 Petrova 1, 21; 2 Timotiju 3, 16). Pozvani smo da negujemo zajedništvo sa Svetim Duhom  (2 Korinćanima 13, 13).

Otac, Sin i Sveti Duh jednaki su (Matej 28, 19) iako svako od njih u planu spasenja ima drugačiju misiju i obavlja drugačiju ulogu.

Ako smatramo da je Sveti Duh samo sila, razmišljaćemo kako da je dobijemo i koristimo samo za sebe. Ako smatramo da je Sveti Duh ličnost, onda ćemo razmišljati kako Duh Sveti može nas da iskoristi. Nije stvar imati Svetoga Duha, već da dozvolimo da nas vodi i da mu sve više i više budemo dostupni (Rimljanima 8, 14; Dela 2, 38; 3, 19.20; 4, 31; 5, 32). Kada mu se podredimo, spremnije i efikasnije može da nas koristi. To je kao kad mornari razviju jedra broda protiv vetra. Kada duva vetar, a oni ne razviju jedra ili razviju samo malo jedro, brod će onda polako ploviti napred ili će stajati na jednom mestu. Kada razviju sva jedra, brod će punom brzinom ploviti ka cilju. Tako i mi treba da širom otvorimo svoju unutrašnjost (da razvijemo svoja jedra) za delovanje Svetog Duha.

Kada govorimo o Svetom Duhu, ne bi trebalo da se fokusiramo na njegovu silu, već na njegovo vođstvo.

Delo Svetog Duha – Jovan 16, 8-11.13.14; Jovan 15, 26; 14, 16.17.26; Rimljanima 8, 14.26.27; Dela 1, 8; Efescima 4, 30

Delo i delovanje Svetog Duha svestrano je i višestruko kao što je i sam život šarenolik i bogat.

a.  Sveti Duh čini prisutnim delo Gospoda Isusa koje je učinio za nas dok je živeo na zemlji. Ažurira i ostvaruje Božije spasonosno delo u našim životima danas. Podseća na Isusovu pobedu koju je za nas i umesto nas izvojevao na krstu Golgote. Ostvaruje Hristovo delo u životu vernika.

b.  Sveti Duh optužuje za greh (Jovan 16, 8). Osuđuje nas za greh. Pokazuje nam da smo grešnici i ukazuje na Božiju pravednost i sud. Budi u nama otpor prema grehu. Zahvaljujući njemu, počinjemo da mrzimo greh i zlo.

c.  Sveti Duh Sveti ne samo da osuđuje greh i budi savest, već uverava u oproštaj, o tome da je sa nas skinut teret krivice. Vodi nas ka tome, da prihvatimo zaštitu u Hristu kao Božiji dar milosti. Daje nam sigurnost spasenja. Uverava nas, da smo postali Božiji sinovi i kćeri (Rimljani 8, 15-17). Daje našim srcima mir i radost.

d.  Sveti Duh nas vodi do Hrista. Pokazuje nam da nam je potrebna Hristova pravednost (Jovan 16, 8-11; 15, 26). Produbljuje naše prijateljstvo s njim. Sveti Duh kod nas izaziva žeđ, čežnju za Bogom, istinom, pravdom i reči Božijom.

e.  Sveti Duh nam otkriva istinu (Jovan 16, 13; 14, 17). U skladu sa Svetim Pismom otkriva nam istinu (1 Korinćanima 2, 10). Pomaže nam da ispravno shvatimo smisao Biblije, osvetljava naš um. Sveti Duh ne deluje protiv Božije reči, već posredstvom nje. Radi u skladu sa prethodnim otkrivenjem.

f. Sveti duh nam pokazuje kakvu vrednost imamo u Božijim očima. Uči nas da imamo zdravo samopouzdanje i ispravan odnos prema sebi (1 Jovanova 3, 1; Marko 12, 31).

g.  Sveti Duh predviđa budućnost (Jovan 16, 13). Samo kroz Svetog Duha možemo da prodremo u sadašnjost i iza zavese da pogledamo u budućnost. Biće nam otkrivena budućnost sveta i čovečanstva.

h.  Sveti Duh nas teši, hrabri, napominje i daje volju za život. Isus ga naziva Utešitelj ili Pomoćnik (Jovan 14, 16). Sveti Duh nas podseća na obećanja zapisana u Svetom pismu i uči nas da pozitivno gledamo na Boga i na život oko nas (Jovan 14, 26). Pomaže nam u našim u našim slabostima i iznosi naše molitve Bogu (Rimljanima 8, 15.26.27). Zato treba da se molimo Bogu u Svetom Duhu (Juda 20).

i.  Sveti Duh nas On je naš vodič (Rimljanima 8, 14)

j.  Sveti Duh nam pomaže i osnažuje u službi svedočenja (Dela 1, 8; 4, 31-33). Ne treba da se plašimo nikakve situacije, kakva god da je zahtevna i neobična (Matej 10, 19.20).

k. Sveti Duh nas vodi ka pokajanju (Jevrejima 3, 7-12), učestvuje u obraćenju i uzrokuje njegovo nanovo rođenje (Jovan 3, 5-8; Dela 9, 17). Daje snagu za novi život. Menja naš karakter (2 Korinćanima 3, 18), posvećuje nas, oplemenjuje i usavršava naš karakter. Daje nam pobedu nad grehom. Uzrokuje da budemo sposobni da slušamo Boga, nikada neće zlostavljati slobodu i volju čoveka. Pomaže nam u očuvanju Božijih zapovesti i njegov zakon. Prebiva u nama (Jovan 14, 17), ispunjava u nama zahteve jevanđelja i pomaže nam da živimo u Isusovom stilu ljubavi i službe.

l.  Sveti Duh gradi crkvu (1. Korinćanima 12, 4-7; Efescima 4, 12. 13)

Pretpostavke za prihvatanje Svetog Duha – Jovan 7, 39; Dela 2, 32.33; 1, 14; 2, 38; Luka 11, 13

a.  Pretpostavka za prihvatanje Svetog Duha je Hritovo zemaljsko spasonosno delo za čoveka (Dela 2, 32.33; Jovan 7, 39). Svetog Duha možemo da prihvatimo zahvaljujući Hristovoj povedi na Golgoti i njegovom proslavljanju.

b. Drugi uslov je obraćenje (Dela 2, 38). Sveti Duh deluje na čoveka da se pokaje zbog svojih greha i da se u potpunosti preda Bogu. Ovo predanje potvrdiće krštenjem (Marko 16, 16). Bog onda može da ga vodi posredstvom svoga Duha, zato što je čovek osetljiv i prijemčiv za njegov glas. Rečeno biblijskom rečju takav čovek je ispunjen Svetim Duhom.

c.  Da dobijemo Svetog Duha potrebna je jednoglasnost, život u skladu sa otkrivenom Božijom voljom i život u harmoniji sa drugim ljudima (Dela 1, 14; 5, 32). Primer za to je prva hrišćanska crkva u vreme Pedesetnice. Svi koji su verovali u Hrista okupili su se na jednom mestu u Jerusalimu, uporno i bez prestanka su se molili.

d.  Četvrti uslov je molba, molitva za dar Svetog Duha i njegovo vođstvo (Luka 11, 13). Bog želi da nam da dar Svetog Duha. Želi da budemo svesni ove potrebe i cenili njegovu velikodušnost. Tražeći dar Svetog Duha, izražavamo da znamo koliko nam je potrebam i želimo da budemo njime vođeni.

Život u skladu sa Duhom – Rimljanima 8, 1.2.4.5.9; 1 Korinćanima 2, 14

Treba da smo ispunjeni Duhom i da živimo u skladu sa Duhom (Jovan 14, 17; Rimljanima 8, 14; Luka 1, 35; Rimljanima 8, 1). Suprotno životu u skladu sa Duhom je život prema telu (1 Korinćanima 2, 11.12). Mnogo zavisi od naše životne orijentacije. Život prema telu (život sebičan, egocentričan, život prema sopstvenim predstavama i želja) ili život u skladu sa Duhom (usredsređen na  Boga, na trajne vrednosti i za druge) govori o našem usmerenju. Otkriva sa čime imamo duboku vezu i šta nas privlači – da li telesne stvari ili duhovne vrednosti. Telesni čovek ne raste i „ne sazreva“ iznutra. Naprotiv, tvrdoglaviji je u svojim stavovima. Ne želi da se u njegovom životu desi trajna promena.  

Ne borimo se proti ljudi ili stvari, već sa natprirodnih duhovnim bićima. Da ih pobedimo, potrebna nam je natprirodna sila Svetog Duha i njegovo naoružanje. Samo tako možemo opstati u borbi protiv zla, sotone i greha. Sami nećemo pobediti, nismo sposobni da donosimo dobre rodobe i nikada nećemo postati novi ljudi (Efescima 6, 12-16; Jovan 15, 1-5).

Objašnjenje tumačenja

  1. Za svoju javnu službu i zadatke koje je imao pred sobom, Hrist je bio osnažen Svetim Duhom prilikom krštenja (Matej 3, 13-17). Krštenje vodom bilo je spojeno sa krštenjem Duhom. To je idealni model koji treba da je važeći u životu svakoga od nas. Vodeno krštenje i krštenje Svetim Duhom treba da idu zajedno (1 Korinćanima 12, 13). Krštenje Svetim Duhom je osnaživanje za ljubaznu, nesebičnu i žrtvenu službu koju je Hristos činio dok je živeo na ovoj zemlji. Akt rukopoloženja je ovlašćenje crkve za službu, za konkretan zadatak (Dela 13, 2.3).

2. Greh protiv Svetog Duha teološki je termin. Kada Božije delo označavamo za sotonsko, Biblija govori o huli na Svetog Duha (Marko 3, 28-30). Greh protiv Svetog Duha nije jednokratni čin. To je istrajnost u svesnom grehu. Iznutra smo ubeđeni da treba da se kajemo, a ipak smo tvrdoglavi i odbijamo delovanje Svetog Duha u životu. Ovakav životni stav, stalno ponavljanje greha i ostajanje u grehu menja se u greh protiv Svetog Duha.

Hula na Svetog Duha ne bi bila greh, da Sveti Duh nije ličnost (Matej 12, 31. 32). Hrist kaže, da  svaki greh protiv Oca ili Sina može biti oprošten, ali ne i hula na Svetog Duha. To možemo objasniti tako, što svaka od tri ličnosti Svetog Trojstva ima svoj zadatak u delu spasenja. Otac ga priprema, Sin ispunjava a Sveti Duh ostvaruje u životu pojedinih vernika. Kada neko tvrdoglavo odbija Božije spasonosno delovanje, a svestan je šta odbija, huli na Svetog Duha, što ne može da mu bude oprošteno, zato što ne postoji drugi način, nego da se primi spasenje.

  1. Rani i pozni dažd u Bibliji se pominje kao jesenji i prolećni. To je zato što je prvi dažd došao u jesen, a zatim tokom proleća i svi ostali koji su pomogli da žetva sazri (Osija 6, 3; Joilo 2, 23; Jeremija 5, 24).
  2. Primanje Svetog Duha ne nastavlja se „ex opere operato“ automatski, već na osnovu poniznih molbi vere nakon doživljenog pokajanja (Dela 2, 38¸15, 8.9¸Luka 11, 13).

Krštenje je vidljiva potvrda obraćenja. Osoba priznaje, da je jedini gospodar njegovog života Isus Hristos. Prilikom krštenja, na osobu koja sklapa savez sa Bogom stavljaju se ruke. Što znači, da prima dar Svetog Duha i duhovne darove.

  1. Hrist živi u našim srcima posredstvom Svetog Duha. Reči „Hristos u vama, nad slave“ (Kološanima 1, 27) opisuju ljudsko iskustvo. Hristos živi u srcu slično kao što u njemu žive moji najbliži – moja supruga ili moja deca. To znači, da u životnim odlukama koje se njih tiču, u suštini računam na njih i uzimam ih u obzir. Iz Hristove perspektive, to znači: „Nikada vas neću ostaviti i napustiti. Uvek ću biti sa vama.“
  2. Spasenje nije zasnovano na Hristu i Svetom Duhu, kao da Hristov život, njegova smrt i posrednička služba nisu dovoljni za naše spasenje. Duh ne dolazi da bi završio što je Hristos započeo. Svako od njih nije pripremio samo jednu polovinu puta u nebo. Otac je izvor spasenja, Sin njegov posrednik a Sveti Duh njegov realizator.

Hristos je sada na nebu uz Božiju desnicu, Sveti Duh vodi crkvu ovde na zemlji. U ovom smislu, ispravno je da smatramo, da je Sveti Duh Hristov zastupnik na ovoj zemlji. Sveti Duh ne dolazi zato da zameni vaskrslog Hrista, već da ga donese vernicima.

Delo Isusa Hrista i Svetog Duha usko su povezani. Sveti Duh se ne uzvisuje, već proslavlja i približava Hrista. Delo Svetog Duha nije fokusirano na vernika, već na Hrista. Ako je delovanje Svetoga Duha hristocentrično, onda je i život onih koji žive po Duhu i ispunjeni su njime, fokusiran na Hrista.

Sveti Duh nije samo Hristov zastupnik na zemlji. Dolazi da u životu vernika ostvari ono, što je Hristos izvojevao na zemlji. Kod utelovljenja Sveti Duh je omogućio da Bog prebiva među nama. Na Pedesetnicu i prilikom uznesenja Sveti Duh dovodi Boga Isusa Hrista verniku. To je Isusovo duplo krunisanje: (1) na prestolu na nebu i (2) posredstvom Duha u ljudskom srcu.

  1. U Novom zavetu uloga Svetog Duha i Isusa u određenoj meri je nezamenljiva. Na primer u Rimljanima 8, 9.11 govori, da u nama prebiva Duh, dok u Rimljanima 8, 10 tvrdi, da je Hristos u nama. U 1 Korinćanima 6, 15 napisano je da su tela naša udovi Hristovi. Stih 19 kaže, da je naše telo hram Svetog Duha. U Kološanima 2, 6 nas poziva: „Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u njemu“ a u Galatima 5, 16 savetuje: „Po duhu hodite.“

Praktične implikacije

  1. Život u Svetom Duhu primaocu donosi mir i unutrašnju ravnotežu. Život je lakši.
  2. Sa čovekom ispunjenim Svetim Duhom bolje se živi. Sveti Duh ga menja u novu. ljubaznu osobu.
  3. Vernik, vođen Svetim Duhom dobija snagu za određenu službu svedočenja o Isusu. Postaje njegov svedok.
  4. Sveti Duh menja čovekovo srce i uzajamnom ljubavlju spaja ljude. Ovi ljudi čine jednu zajednicu, jednu porodicu. Interesuju se za druge i vole istinskom ljubavlju.

Dar i delovanje Svetog Duha ne cenimo kako bi trebalo. Možda u stvarnosti ne čeznemo za njegovim prisustvom, kao i da nas u potpunosti promeni i da nam novu životnu orijentaciju, novi smisao života i nova interesovanja, da nas osnaži u nesebičnoj službi ljubavi. Pravo je vreme za promenu!