37 – Otkrivenje 13 – Zver iz mora i zver iz zemlje

U knjizi Otkrivenje Bog podiže veo budućnosti. Pokazuje šta će se desiti na zemlji pre njegovog drugog dolaska. Dvanaesto poglavlje Otkrivenja ukratko predstavlja spor između dobra i zla. Trinaesto poglavlje detaljnije opisuje ovaj spor i ukazuje na njegovu kulminaciju. Otkriva, čemu teže sile zla čiji su simboli zveri grabljivice. Sledeća poglavlja knjige Otkrivenja detaljnije opisuju neke od važnih elemenata ove borbe.

Zver iz mora – Otkrivenje 13,1-10

Zver iz zemlje – Otkrivenje 13,11-18

Verni Božiji narod – Otkrivenje 13,8-10

Zver iz mora – Otkrivenje 13,1-10

Prva zver izlazi iz mora. U proročkoj biblijskoj reči more je simbol za narode (Otkrivenje 17,15). Karakteristike ove sile su:

a) Ima deset rogova i sedam glava; na rogovima deset carskih kruna i na glavama imena kojima huli na Boga.

b) Ima nešto od risa, nešto od medveda i nešto od lava.

c) Aždaja joj je dala silu, presto i moć.

d) Njena moć je trajala 42 meseca.

e) Jedna glava zadobila smrtnu ranu i bila je izlečena od te rane.

f) Zver je govorila velike stvari i huljenja; hulila je na Boga, njegovo ime i kuću njegovu.

g) Vodila je uspešan rat protiv svetih.

h) Cela zemlja sa divljenjem posmatrala je tu zver.

Ključ za razumevanje simbola zveri koja se uzdiže iz mora nalazi se u drevnoj apokaliptičkoj knjizi Danilo. Prilikom proučavanja Danila 7 takođe smo govorili o tri zveri, risu, medvedu i lavu. Spomenuli smo i bezimenu zver sa deset rogova. Govarali smo o malom rogu koji je delovao tri i po godine (tj. 42 meseca), hrabro i bogohulno govorio i ratovao protiv svetaca. Karakteristike obeju sila (iz Danila i Otkrivenja) toliko su slične da moraju biti iste sile. Kada je prorok Danilo napisao o tome, objasnio je njene glavne karakteristike. Prorok Jovan je kasnije dodao detalje u vezi sa vremenom kraja.

Morska zver se, dakle, može poistovetiti sa malim rogom, koji simbolizuje srednjovekovnu vladajuću crkvu, papstvo. Njegova vladavina završila se 1798. godine, kada je francuski general Bertije zarobio papu po nalogu Napoleona, a on je sledeće godine umro u francuskom zarobljeništvu. Ovaj događaj označio je kraj papstva, Francuska revolucija zadala mu je smrtonosni udarac.

Papstvo se vremenom oporavilo nakon ovog poraza. Fatalna rana je zaceljena. Ovom isceljenju pomogli su lateranski ugovori sklopljeni 1929. godine između pape i italijanske fašističke vlade, kojom je uspostavljena suverena papska država Vatikan. Vatikan je uspostavio diplomatske odnose sa mnogim zemljama širom sveta, uključujući i Sjedinjene Države (1985). Još jedan znak isceljenja je neumorno putovanje pape Jovana Pavla II. po celom svetu. Uticaj papstva još uvek je u porastu. Uprkos nedavnim neuspesima, uskoro će doći vreme kada će, kako Sveto pismo kaže, cela zemlja sa divljenjem slediti ovu zver (Otkrivenje13,3).

Zver iz zemlje – Otkrivenje 13,11-18

Druga zver izlazi iz zemlje, sa teritorije koja nije nastanjena (za razliku od mora, koje simbolizuje narode Otkrivenja 17,15). Ova sila ima sledeće karakteristike:

a) Imaše dva roga kao u jagnjeta, i govoraše kao aždaja.

b) Svu vlast prve zvijeri činjaše pred njom

c) Čini da zemlja i koji žive na njoj poklone se prvoj zveri kojoj se isceli rana smrtna

d) Čini čudesa velika.

e) Vara one koji žive na zemlji znacima lažnog bogosluženja.

f) Načini ikonu zveri iz mora.

g) I oživi ovu ikonu, tako da ona zapoveda da budu ubijeni svi koji joj se neće pokloniti; prisiljava sve da dobiju žig na desnoj ruci ili na čelima njihovim, jer broj njezin je šest stotina i šezdeset i šest.

Ova zver izlazi iz zemlje. Zemlja se spominje u Otkrivenju 12, 16 gde se govori,da je prava Božija crkva (žena) bila proganjana  u srednjem veku i “zemlja je pomogla ženi”. Kada se spominje ova “zemlja” misli se na Sjedinjene američke države.

Zver koja izlazi iz zemlje liči na jagnje, ali na kraju će se ponašati kao zver grabljivica, ona predstavlja deo protestantizma koji se otuđio Bogu i njegovoj reči.

Te protestantske crkve, koje su nekada obraćale pažnju na svetlost koju im je dao Bog i najavljivale su je svetu, sada se klanjaju morskoj zveri, tj. papstvu. Povezani su s njim na taj način da na kraju promovišu njegove ciljeve i interese. Oni čak varaju uz pomoć raznih čuda.

Prema Otkrivenju, zver iz zemlje postaviće ikonu prvoj zveri. To znači da će odražavati njene kvalitete, ponašaće se  kao srednjevekovno papstvo. Otpali protestantizam vremenom će oživeti ikonu prve zveri. Ova „živa“ ikona biće oblik otpadničkog protestantizma koji će biti sproveden nasiljem i gušiće slobodu savesti. Zapovediće svima da se klanjaju ikoni zverinoj iz mora, da prihvate njeno učenje i lažno bogosluženje. Pod pretnjom smrti, nateraće na poslušnost i poštovanje. Sve će prisiljavati da prihvate žig zveri. Poseban žig zveri je svetkovanje lažnog dana odmora, nedelje. Trudiće se, da osigura da svi imaju iste karakteristike kao i zver, tj. da private njeno ime. Ime u Bibliji prikazuje karakter.

Ovaj otpadnički fanatični protestantizam izaziva talas mržnje i netrpeljivosti. Uz pomoć lažnog ekumenizma, primoraće sve pod smrtnom kaznom da prihvate „njegove“ istine, istine zveri iz mora. Svi koji joj se ne budu poklonili biće progonjeni, i društveno i ekonomski onemogućeni.

Verni Božiji narod – Otkrivenje 13,8-10

Uprkos progonstvu i pritisku Božji verni ljudi predaće dokaz o strpljenju i veri (Otkrivenje 13,10). Samo zato što su verovali u Gospoda Isusa, u Jagnje koje je za njih dalo svoj život, mogu ovi verni sledbenici izdržati i imati snagu do kraja i ničega se neće plašiti. Oni po prirodi nisu heroji, već ljudi koji u potpunosti veruju Bogu, istrajni su i strpljivo ga prate. Njihova imena su zapisana u knjizi života, u knjizi ubijenog Jagnjeta. Pošto su spašeni u Hristu, data im je snaga da ga slede. Bog im je obećao pobedu. Ne treba ničega da se plaše, jer ako on pobedi i njihova je pobeda osigurana.

Na drugim mestima u Otkrivenju, kaže se da će Hristos doći drugi put na zemlju, da svi koji su ljubili i pokoravali se Bogu, koji nisu obožavali zver ni ikonu njezinu, nisu primili njezin žig niti ime, bili su prihvaćeni od Hrista i dobiće život večni (vidi npr. Otkrivenje 19,6-9; Otkrivenje 14,1.9-12; 21,2.3.27; 22,14).

Objašnjenje tumačenja

Broj zveri je 666. Ovaj broj predstavlja karakter zveri, jer se ime i broj u određenom biblijskom tekstu podudaraju (Otkrivenje 13,17). Neki biblijski tumači identifikuju ovu zver sa brojem 666 sa nekim rimskim carevima ili sa konkretnom latinskom titulom pape VICARIUS FILII DEI, koji se trebao pojaviti na jednoj od papskih kruna.

Međutim, svrha biblijskog teksta je drugačija. Ne spominje određeno ime, već karakteriše moć koja ima pravo da deluje u Božje ime i u Božje mesto i kojoj se svi klanjaju i obožavaju je. Ova moć, koja zahteva božansku čast, opisana je samo kao ljudska institucija. Broj 6 je simbol čoveka, jer je čovek stvoren šestog dana. Ova nesavršena ljudska moć je razotkrivena. U tekstu se želi naglasiti da to nije ništa drugo nego ljudsko delo. To je čovek, čovek, čovek. Zato nas u Otkrivenju 14, 7 Bog poziva „Bojte se Boga“, a ljudske institucije od uticaja koja ima ogromnu moć, koja nije ništa drugo nego obmana i laž. To je oruđe koje sotona koristi da odvede ljude od pravog obožavanja Boga.

Otkrivenje 13 predstavlja lažno trojstvo: aždaja, zver iz mora i zver iz zemlje. Suprotno Božijem trojstvu, Ocu, Sinu i Svetom Duhu koji daju sve od sebe da spasu čoveka. Sotona (aždaja) i njegovi saveznici pokušavaju da poremete i unište ovo Božije delo spasenja.

Ne treba da zamenjujemo sadašnji ekumenski pokret sa eshatološkom vizijom lažnih ekumenskih nastojanja, kada će se određena „istina“ prisilno izvršavati, što je rezultat kompromisa sa otkrivenom voljom Božjom.

Reč “ekumenski” ima više značanja. Znači na primer „širom sveta“. Naša crkva je širom sveta, i stoga ekumenska. Obraća se ljudima različitih nacija i jezika da postanu Hristovi sledbenici. Izraz „ekumenski“ takođe znači „međucrkveni“ ili „zajednički.“

  1. godine u Amsterdamu je osnovan Svetski savez crkava. Osnovali su ga brojni iskreni hrišćani s ciljem objedinjavanja protestantskog hrišćanstva, da on ne bude kamen spoticanja modernom čoveku, već kako bi se mogao bolje orijentisati u zapletima i lavirintima mnogih crkava. Pojedine crkve i denominacije upoznale su se, želele su da se ujedine u određenim tačkama učenja i da sarađuju u evangelizaciji ovog sveta. Ovo je svakako plemeniti poduhvat.

Međutim, ima nekih zamki. Moramo biti oprezni da kompromis ne potiskuje istinu u pozadinu i da, na kraju, u ime jedinstva ne ometa stvarnu evangelizaciju. Ekumenizam kao napor za jedinstvo na štetu istine i istinske slobode moramo odbaciti. S druge strane, dobro je biti otvoren za predloge drugih, obratiti im se, ali voditi računa da se ne izgubi svoj identitet. Trebalo bi da pozdravimo i podržimo napor da pronađemo suštinu, da otkrijemo istinu, da zajedno proučavamo, da zajedno molimo i da radimo u duhu ljubavi i jedinstva.

Praktične implikacije

1.Potrebno je da se pripremimo se za nadolazeću krizu. Moramo pošteno da proučavamo Sveto pismo da bismo bolje upoznali Boga i razumeli kakav on u stvari jeste. Moramo se čvrsto držati Hrista, ljubiti ga svim srcem i pokoravati mu se u svakom trenutku. Moramo mu dozvoliti da nas menja svaki dan. Moramo nužno doživeti sigurnost oproštenja greha i raditi iz zahvalnosti da bismo spasili druge.

2.Ne moramo da brinemo o budućnosti i o tome šta sledi (Otkrivenje 2,10). Verujmo Bogu. On je Gospodar celog sveta, čak i našeg života. Jači je od đavola njegovih 5 miliona sledbenika. Nemojmo dozvoliti da bilo šta zaseni pogled na Hrista koji je pobednik.

Bog nam ne otkriva budućnost da bi se plašilo, da  razvijemo neku fobiju i na kraju postanemo šizofreničari. Hrist nam daje sigurnost u spasenje. Realno i jasno opisuje sliku budućnosti koja je ispunjena nadom. Ne moramo se brinuti ni o čemu kada smo s njim, jer on čvrsto drži sve u svojim rukama. Sigurnost koju imamo u Hristu odlično je izrazio apostol Pavle u Rimljanima 8,31-39: ,, Ako je Bog s nama, ko će na nas? … Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće. Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas razdvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu.“

3.Otkrivenje 13 pruža eshatološki prikaz poslednje borbe u istoriji ovoga sveta – borbe između Hrista i sotone, istine i laži, između sila dobra i zla. Da ne pravimo grešku da ćemo buduće zaoštrene odnose, usmerene protiv Božjeg naroda, unositi u sadašnjost. Hodajmo otvorenih očiju, budimo pažljivi, ali ne sumnjičavi ili čak neprijateljski raspoloženi. Negujmo lepe odnose sa članovima i pripadnicima drugih crkava, denominacija i jedinica. Podsetimo se da u njima živi mnogo iskrene Božje dece koja su protiv nasilja, nepravde, laži i koja istinu drže onako kako je znaju. To su ljudi koji ne smatraju da imaju patent za istinu; otvoreni su, iskreni i marljivi. Upoznajmo te ljude sa Hristom onakvim kakvim on zaista jeste. Približimo im njegovu reč, tako da će  istinski Božji lik i njegov plan spasenja biti istaknut u njemu.