6. Plan spasenja

Čovek je prekršio Božju zapovest (1.Mojsijeva 2:17.), i time navukao na sebe tragične  posledice. Greh je oslabio čovekove fizičke i duhovne snage, potamnio u njemu Božji lik (Rimljanima 3:23.), rastavio ga od Boga, Izvora života i sreće (Isaija 59:1,2.); čovek je padom u greh izgubio svoju prvobitnu domovinu Edem, kao i vlast nad Zemljom, koja je prešla u sotonine ruke, u ruke uzurpatora, koji se od tog trenutka naziva „knezom ovoga sveta”. (Jovan 12:31.) Međutim, Bog se u svojoj velikoj ljubavi nije odrekao čoveka i nije ga prepustio tragičnim posledicama njegove neposlušnosti. Bog je u svojoj ljubavi, još pre čovekovog pada u greh, načinio plan za spasavanje čoveka. Njegova bezgranična ljubav prema palom čoveku ogledala se u Njegovom pristanku da svog jedinorodnog Sina da „da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.” (Jovan 3:16.)

 

I  BOŽJI PLAN ZA SPASENJE ČOVEKA

 

 1. Kada je Bog načinio plan za spasenje čoveka i ko je postao izvršilac tog plana?
 • „I pokloniše joj se svi koji žive na zemlji kojima imena nisu zapisana u životnoj knjizi Jagnjeta, koje je zaklano od postanja sveta.” (Otkrivenje 13:8; 1.Petrova 1:19,20.)
 • „Jer je jedan Bog i jedan Posrednik između Boga i ljudi, čovek Hristos Isus, koji sebe dade u otkup za sve. (1.Timotiju 2:5.)

Hristos, Božji Sin, sažalio se nad palim čovekom. Njegovo srce, puno ljubavi i milosti, bilo je dirnuto stradanjem i nesrećom palog čovečanstva koje je unapred video. Božji prestupljeni zakon tražio je smrt grešnika. U celom svemiru bilo je samo jedno biće koje je umesto čoveka moglo da zadovolji zahtev Zakona. Pošto je Božji zakon svet kao i sam Bog, to je samo biće jednako Bogu moglo da zadovolji pravdu prestupljenog Zakona. Samo Hristos je mogao da otkupi palog čoveka i zaštiti ga od prokletstva Zakona i vrati u Božje okrilje.

 

 1. Kada je Bog prvi put otkrio Adamu i Evi plan za spasenje ljudskog roda?
 • „I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između potomstva tvoga i potomstva njezina; ono će ti na glavi stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati.” (1.Mojsijeva 3:15.)

Ove reči našim praroditeljima postale su pouzdana podrška njihovim ranjenim srcima. Razumeli su da će se roditi Otkupitelj kao ženin potomak, koji će im vratiti Raj, izgubljenu vlast i večnu sreću.

 

 1. Kako je Bog kasnije otkrivao i dopunjavao obećanje o dolasku Otkupitelja?

Bog je prvobitno obećanje o dolasku obećanog Spasitelja kasnije sve više dopunjavao. To je činio pomoću sistema žrtava koji je uspostavio u životu svog naroda, a zatim pomoću simbola i proročanstava o budućem Mesiji.

Sam Bog je prineo prvu žrtvu i naše praroditelje obukao u haljine od kože. (1.Mojsijeva 3:21.) Jagnje koje je Bog žrtvovao da bi obukao naše praroditelje pre nego što ih je izagnao iz Raja, bilo je slika Isusa Hrista, nevinog Jagnjeta, koji će uzeti na sebe naše prestupe i umreti umesto nas da bismo mi živeli.

Verni ljudi su u staro vreme po Božjoj naredbi prinosili krvne žrtve. (1.Mojsijeva 4:4; 8:20; 22:13.) Podizali su žrtvenike na kojima su žrtvovali jagnje, koje je predstavljalo nevinog Božjeg Sina, Onoga  koji će jednoga dana umreti za grešnog čoveka. Bog je pomoću žrtava učio ljude da „bez prolivanja krvi ne biva oproštenje”. (Jevrejima 9:22.)

Preko proroka Bog je u narodu održavao nadu u dolazak obećanog Spasitelja i preko njih je objavio mnoge pojedinosti o obećanom Misiji. Preko Miheja objavio je da će se Mesija roditi u Vitlejemu (Mihej 5:2.), preko Danila objavio je tačno vreme Mesijine službe i njegove smrti (Danilo 9:23–27.), preko Zaharije objavio je njegov trijumfalni ulazak u Jerusalim (Zaharija 9:9.), a preko proroka Isaije, koji se naziva evanđelistom Starog zaveta, dat nam je tačan opis Hristovog života, Njegove misije i Njegove smrti (Isaija 7:14; 9:6; 61:1; 53:1–8.). Sve ovo objavljeno je više stotina godina pre Spasiteljevog rođenja.

 

II  OSTVARENJE PLANA SPASENJA

 

 1. Šta se dogodilo kad je došlo vreme za ostvarenje plana spasenja?
 • „A kad se navrši vreme, posla Bog Sina svoga Jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu.” (Galatima 4:4.)

 

 1. Da li je Hristos postojao pre nego što je započeo svoju misiju?
 • „U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postojalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. I Reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.” (Jovan 1:1–3, 14.)

Hristos je postojao još pre nego što je stvorena naša Zemlja (Jovan 17:5.). On je sve stvorio pa i čoveka (Jovan 1:1–3, 14.). Hristos je u Raju razgovarao sa Adamom i Evom. On im je dao prvo obećanje o spasenju iskazano u tekstu iz 1.Mojsijeve 3:15. Neposredno pre nego što ih je Bog izveo iz Raja. Patrijarsi u staro vreme nisu razgovarali sa Ocem, nego sa Sinom  – Hristom. (Jovan 1:18; 8:55–59.). Hristos je razgovarao i sa Mojsijem 40 dana na Sinajskoj gori. On je govorio izrailjskom narodu sa Sinaja. On je svojim prstom napisao Deset zapovesti na dve ploče; On je preveo Božji narod preko Crvenog Mora i vodio ga kroz pustinju (1.Korinćanima 10:4.). Hristov Duh govori ljudima preko proroka, a kasnije i preko apostola (1.Petrova 1:10, 11.).

 

 1. Zašto je Hristos došao na naš svet?
 • „Jer je sin čovečiji došao da nađe i spase što je izgubljeno.” (Luka 19: 10; vidi: Jevrejima 2:14,15.)

  

 1. Kako je Hristos ostvario ovu svoju misiju?
 • „Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnoga svog življenja, koje ste videli od otaca; nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečista jagnjeta.” (1.Petrova 1:18, 19; vidi: Jovan 1:29; 2.Korinćanima 5:21; Filibljanima 2:8.)

S Hristom je postupljeno onako  kao što smo mi zaslužili da se prema nama postupi. On je bio osuđen za naše grehe, u kojima nije imao udela, da bismo se mi opravdali njegovom pravdom, u kojoj mi nismo imali udela. On je pretrpeo smrt koju smo mi zaslužili, da bismo mogli dobiti život koji je u Njemu. „Ranom njegovom mi se iscelismo.” (Isaija 53:5.)

 

 1. Šta znači Hristova smrt za čoveka?
 • „Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje, u kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje greha.” (Kološanima 1:13, 14.)
 • „Koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakoga bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrim delima.” (Titu 2:14; vidi: Kološanima 1:19, 20; Efescima 2:4–6, 10–13.)

Isus je umro da bi nas svojom smrću na krstu pomirio s nebeskim Ocem (Rimljanima 5:10.) i da bismo u Njegovoj krvi imali oproštenje greha (Rimljanima 3:23–26.).

 

 1. Šta je značila Hristova smrt za sotonu?
 • „Koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javi sin Božji da raskopa dela đavolja. (1.Jovanova 3:8.)

Svojom smrću Hristos je pobedio sotonu.  Kada je Isus na krstu izgovorio reči: „Svrši se”,  sotoni je označen kraj. Velika borba između Hrista i sotone tada je odlučena u Hristovu korist, a konačno uništenje greha i sotone osigurano.

 

 1. Da li ima nekog drugog koji bi nas mogao spasiti?
 • „Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mi mogli spasti.” (Dela 4:12.)

 

III  NAŠ UDEO U PLANU SPASENJA

 

 1. Da li će se svi ljudi na zemlji spasti Hristovom smrću?
 • „I izvedavši ih napolje reče: gospodo, šta mi treba činiti da se spasem? A oni rekoše: veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj.” (Dela 16:30.)

Pošto je Hristos dovršio plan spasenja, potrebno je da Ga ljudi pojedinačno prihvate. Hrišćanstvo nema samo istorijsku nego i praktičnu vrednost. Spasenje postaje stvarnost samo za one koji ga verom prihvate.

 

 1. Kada će nastupiti potpuno ostvarenje spasenja?
 • „Tako se Hristos jednom prinese, da uzme mnogih grehe; a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji ga čekaju.” (Jevrejima 9:28.)

Spasenje će biti potpuno ostvareno na dan ponovnog Hristovog dolaska. Hrišćani u ovom vremenu još žive u nadi da će Gospod ispuniti svoje obećanje. Ta nada je sigurni lenger za našu dušu u ovom uzburkanom životu. To je živa nada koja nas neće prevariti.

 

 1. Kako glasi poziv koji Hristos upućuje svakom čoveku?
 • „Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti.” (Matej 11:)

Hristos poziva sve ljude da prihvate spasenje, koje je On već izvojevao i koje će nam dati ako dođemo k Njemu. Čovek je neposlušnošću izgubio večni život i Božju slavu. Samo verom i poslušnošću može povratiti te uzvišene vrednosti; zato dođimo Hristu!