Ništa novo ne može da se uporedi 

Jedan novinski članak objavioje spisak pet najpopularnijih odluka koje se donose skoro svake godine.

Peta odluka je bavljenje novim hobijem.

Četvrta je da se više zarađuje.

Treća najpopularnija odluka je da se poboljšaju međuljudski odnosi, druga je da se prestane sa pušenjem, a najpopularnija novogodišnja odluka, pogodili ste, je mršavljenje. 

Jedna žena je ušla u kupatilo u svom domu. Ugledala je svog supruga koji se merio na vagi u kupatilu i uvlačio je stomak.

Žena je pomislila, „On misli da će biti lakši ako uvuče stomak.“ Zatim je prilično sarkastično rekla svom mužu, „To ti neće pomoći.“ Muž je odgovorio, „Naravno da hoće, jedino tako mogu da vidim brojeve.“ 

Ne želim da govorim o novogodišnjim odlukama, želim da se usmerimo na pamćenje nekih starih stvari.

Postoji mnogo dobrih novih stvari koje su nastale tokom godina, ali postoje neke stare stvari koje ne mogu da se zamene.

Psalam 77,5-13: „Prebrajam stare dane i godine od vekova. Opominjem se pesama svojih noću; razgovaram se sa srcem svojim, i ispitujem duh svoj: „Zar će se doveka gneviti na nas Gospod, i neće više ljubiti? Zar je zasvagda prestala milost Njegova, i reč se prekinula od kolena na koleno? Zar je zaboravio milostiv biti i u gnevu zatvorio milosrđe svoje?“ I rekoh: Žalosna je za mene ova promena desnice Višnjega. Pamtim dela Gospodnja; pamtim pređašnje čudo Tvoje. Mislio sam o svim delima Tvojim, razmišljao o radnji Tvojoj; Bože! Put je Tvoj svet; koji je Bog tako velik kao Bog naš?“ 

 

Ništa novo ne može da se uporedi sa proročanstvima iz starina

Proverite takozvane „proroke“ i otkrićete razna predviđanja za novu godinu! Proverite na kraju godine, i otkrićete da su oni lažovi! 

2.Petrova 1,21: „Jer nikad proroštvone bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božiji ljudi.“ 

2.Timotiju 3,16: „Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi.“

 

Ona je neuporediva

Luka 4,36: „I u sve uđe strah, i govorahu jedan drugom govoreći: Kakva je to reč, da vlašću i silom zapoveda nečistim duhovima, i izlaze?“ 

Jevrejima 4,12: „Jer je živa reč Božija, i jaka, i oštrija od svakog mača oštrog s obe strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srca.“ Mnogo smo napredovali u društvu. Naučili smo nove i bolje načine za obavljanje svega. Postoje neki novi načini koji su bolji od starih, ali nikada nije postojalo niti će postojati poboljšavanje Božje reči. 

 

Ona je nepromenljiva

1.Petrova 1,23: „Kao prerođeni ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka.“ 

Psalam 119,144: „Večna je pravda u otkrivenjima Tvojim; urazumi me, i biću živ.“

 

Ona je neverovatna

66 knjiga napisalo je preko 40 različitih pisaca u periodu od 1500 godina, ali ona je ipak celina. To su najneverovatniji spisi svih vremena, jer su nadahnuti od Boga. 

 

Ona ne može da se kontroliše

Marko 13,31: „Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći.“ Hiljade su pokušavale da kontrolišu širenje Božje reči. Ona je bila spaljivana, zabranjivana i sahranjivana, ali preživela je i ostaće zauvek! Jevanđelje se širi kao šumski požar u Komunističkoj Kini. Izveštaji govore da se tamo svakog dana na hiljade obraćaju u hrišćanstvo. 

 

Ništa novo ne može da se uporedi sa kupovinom  iz starine

Psalam 74,2: „Opomeni se sabora svog, koji si stekao od starine, iskupio sebi u naslednu državu, gore Siona, na kojoj si se naselio.“ Asah govori o starim danima kada je Bog kupio Izrailjsku naciju iz Egipatskog ropstva. Načinjena je mnogo veća kupovina. 

 

Kupovina govori o ceni

1.Petrova 1,19.20. „Nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlenog i prečistog jagnjeta; Koji je određen još pre postanja sveta, a javio se u poslednja vremena vas radi.“ 

Bog je izbavio Izrailjski narod od Egipatskog ropstva uz pomoć krvlju jaganjaca. Isus, Božje Jagnje, platio je najvišu cenu u svojoj sopstvenoj krvi na krstu, da bismo vi i ja bili slobodni od ropstva grehu. Cena koju je On platio je najveći otkup ikada plaćen. To pokazuje koliko nas On voli i koliko želi da nas spasi! 

 

Kupovina označava vlasništvo

1.Korinćanima 6,19.20: „Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetog Duha koji živi u vama, kog imate od Boga, i niste svoji? Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim, što je Božije.“ 

Ako verujemo u Gospoda Isusa Hrista, mi smo kupljeni i za nas je plaćena određena cena, i mi pripadamo Gospodu. 

 

Kupovina označava ekskluzivno pravo

Šta daje Bogu pravo? On nas je kupio svojom krvlju! 

 

Ništa novo ne može da se uporedi sa putevima iz starine

Jeremija 6,16: „Gospod reče ovako: Stanite na putevima i pogledajte, i pitajte za stare staze, koji je put dobar, pa idite po njemu, i naći ćete mir duši svojoj. A oni rekoše: Nećemo da idemo.“ Ovde je prikazana slika putnika na putovanju. On dolazi do raskršća. On se pita koji je pravi put. Postoje mnogi različiti putevi, i toliko mnogo njih vode u propast i prokletstvo. Postoji samo jedan pravi put. U prošlosti je Izrailj hodao pravim putem, ali su zastranili i skrenuli sa puta.

 

Put koji je pravi

Osija 14,9: „Ko je mudar, neka razume ovo; i razuman neka pozna ovo; jer su pravi putevi Gospodnji, i pravednici će hoditi po njima, a prestupnici će pasti na njima.“ Efescima 2,10: „Jer smo Njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog unapred pripravi da u njima hodimo.“ 

Jovan 8,12: „Isus im, pak, opet reče: Ja sam videlo svetu: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati videlo života.“ 

Rimljanima 8,1: „Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po Duhu.“ 

Galatima 5,16: „Velim pak: po duhu hodite, i želja telesnih ne izvršujte.“ 

Pravi put nije uvek najlakši put. To nije uvek najpopularniji put, ali to je pravi put.

 

Put koji se zahteva od nas

Jeremija 42,2.3: „I rekoše Jeremiji proroku: Pusti preda se našu molbu, i pomoli se za nas Gospodu Bogu svom, za sav ovaj ostatak, jer nas je ostalo malo od mnogih, kao što nas oči tvoje vide, Da bi nam pokazao Gospod Bog tvoj put kojim ćemo ići i šta ćemo raditi.“ 5.Mojsijeva 32,7: „Opomeni se nekadašnjih dana, pogledajte godine svakog veka; pitaj oca svog i on će ti javiti, starije svoje i kazaće ti.“ 

Potrebno je da pogledamo kako su naši preci živeli i kako su hodali starim putevima. Potrebno je da pitamo one koji su pobožni i koji su zacrtali naš put. Moramo da tražimo pobožan savet i moramo da tražimo od Boga da nas vodi putem koji je pravi! 

 

Put koji je nemiran

Matej 11,28.29: „Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim.“ 

Galatima 6,16: „I koliko ih god po ovom pravilu žive, na njima biće mir i milost, i na Izrailju Božijem.“ 

Put koji je pravi vodi ka mestu odmora! 

 

Put koji se odbija

Gospod govori onima koji stoje na raskršćima: „Pitajte za stare staze, koji je put dobar, pa idite po njemu.“ Nažalost, oni odgovaraju: „Nećemo da idemo.“ Kakvo žalosno stanje! Znati koji je pravi put, ali dati odgovor, „Nećemo da idemo.“ Zar se naše društvo danas ne nalazi u takvom stanju?

Bog nas je izobilno blagoslovio. Imamo versku slobodu. Naši preci išli su starim putevima! Stalno smo iz početka slušali Božju reč, i sada smo došli do tačke kada govorimo, „Nećemo da idemo!“ Nema ničeg goreg od drskog odbijanja. Nema izgovora za to. 

 

Ništa novo ne može da se uporedi sa silom iz starina 

Psalam 44,1: „Bože, svojim ušima slušasmo, oci nam naši pripovedaše delo koje si učinio u nji hovo vreme, u staro vreme.“ 

 

Ne postoji imitacija

Psalam 62,11: „Jednom reče Bog i više puta čuh, da je krepost u Boga.“ 

Matej 28,18: „I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.“ Zaharija 4,6: „A on odgovori i reče mi govoreći: To je reč Gospodnja Zorovavelju: ne silom ni krepošću nego Duhom mojim, veli Gospod nad vojskama.“ 

Isaija 46,9.10: „Pamtite šta je bilo od starine; jer sam ja Bog, i nema drugog Boga, i niko nije kao ja, Koji od početka javljam kraj i izdaleka šta još nije bilo; koji kažem: namera moja stoji i učiniću sve što mi je volja.“ 

Matej 8,27: „A ljudi čudiše se govoreći: Ko je Ovaj da Ga slušaju i vetrovi i more?“ Ne postoji imitacija Božje sile. Ne postoji zamena. Crkvi je danas potrebna Božja sila kao u staro doba! Kao vernici u Isusa Hrista, potrebno je da nas ispuni staromodna sila Svetoga Duha, i da nas osnaži da živimo hrišćanskim životom i budemo verni svedoci! Programi i planovi, seminari i sabori ne mogu da zauzmu mesto Božje sile! 

 

Nema granice

1.Mojsijeva 18,14: „Ima li šta teško Gospodu?“ 

Jeremija 32,17: „Ah, Gospode Gospode! Eto, Ti si stvorio nebo i zemlju silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom; ništa nije Tebi teško.“ 

Jeremija 32,27. „Gle, ja sam Gospod Bog svakog tela, eda li je meni šta teško?“ Matej 19,26: „A Isus pogledavši na njih reče im: Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće.“ 

 

Nema diskriminacije

Dela 10,34.35: „A Petar otvorivši usta reče: Zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko; Nego u svakom narodu onaj koji se boji Njega i tvori pravdu, mio je Njemu.“ Rimljanima 2,11: „Jer Bog ne gleda ko je ko.“  Upamtite, nije nikakva tajna šta je On uradio za druge, i On to može da uradi i za vas! 

 

Nema eliminacije

2.Mojsijeva 15,18: „Gospod će carovati doveka.“ Psalam 146,10: „Gospod je car doveka, Bog tvoj, Sione, od kolena do kolena. Aliluja.“ Psalam 9,7: „Ali Gospod uvek živi; spremio je za sud presto svoj.“ 

 

Ništa novo ne može da se uporedi sa mestom iz starine 

Božji dom ne liči ni na jedno drugo mesto na svetu. To je mesto gde je Bog zapovedio svom narodu da dođe i da Ga obožava i ima međusobnu zajednicu. 

 

To je mesto na koje možemo da se vratimo

1.Mojsijeva 28,19-22: „I prozva ono mesto Vetilj, a pre beše ime onom gradu Luz. I učini Jakov zavet, govoreći: Ako Bog bude sa mnom i sačuva me na putu kojim idem i da mi hleba da jedem i odela da se oblačim, I ako se vratim na miru u dom oca svog, Gospod će mi biti Bog; A kamen ovaj koji utvrdih za spomen biće dom Božji; i šta mi god daš, od svega ću deseto dati Tebi.“ 

Da li se sećate mesta na kome ste sreli Gospoda? To je tako sveto mesto u vašem srcu! Jakov je to mesto nazvao „Kuća Božja“. Ni jedno drugo mesto ne može da se uporedi sa Kućom Božjom. To je mesto na koje treba da se vraćamo! 

Psalam 42,1: „Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži Tebe, Bože! Žedna je duša moja Boga, Boga Živoga, kad ću doći i pokazati se licu Božijem?“ 

 

To je mesto koje treba da poštujemo

1.Mojsijeva 28,17: „I uplaši se, i reče: Kako je strašno mesto ovo! Ovde je doista kuća Božja, i ovo su vrata nebeska.“ 

Dnevnika 5,14: „Te ne mogahu sveštenici stajati da služe od oblaka, jer se slave Gospodnje napuni dom Božji.“ 

Crkva nije bilo koja sala, to je Božji dom, i prema njemu treba da se ponašamo kao prema takvom! Neka deca pokazuju više poštovanja prema školskoj učionici nego prema Božjem domu!

 

To je mesto za iznošenje zahteva 

Sudije 20,18, prvi deo: „I ustavši otidoše k domu Boga Silnoga, i upitaše Boga.“ Matej 21,13: „I reče im: U Pismu stoji: Dom moj dom molitve neka se zove; a vi načiniste od njega pećinu hajdučku.“ 

Propovednik 5,1.2: „Čuvaj nogu svoju kad ideš u dom Božji, i pristupi da slušaš; to je bolje nego što bezumni daju žrtve, jer ne znaju da zlo čine. Nemoj nagliti ustima svojim, i srce tvoje da ne bude brzo izgovoriti šta pred Bogom, jer je Bog na nebu, a ti si na zemlji, zato neka bude malo reči tvojih.“ 

 

To je mesto za kajanje

Sudije 20,26: „Tada svi sinovi Izrailjevi i sav narod iziđoše i dođoše k domu Boga Silnoga, i plakaše i stajaše onde pred Gospodom, i postiše se onaj dan do večera, i prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne pred Gospodom.“ 

Sudije 21,1.2: „A sinovi Izrailjevi behu se zakleli u Mispi rekavši: Nijedan između nas da ne da kćeri svoje za ženu sinu Venijaminovom. Zato otide narod k domu Božjem, i ostaše onde do večeri pred Bogom, i podigavši glas svoj plakaše vrlo.“

 

To je mesto za izvršavanje (davanje)

Psalam 116,12-14: „Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi je učinio? Uzeću čašu spasenja, i prizvaću ime Gospodnje. Izvršiću obećanja svoja Gospodu pred svim narodom Njegovim.“ Psalam 56,12: „Tebi sam se, Bože, zavetovao; Tebe ću hvaliti.“ 

Matej 22,21: „Tada reče im: Podajte dakle ćesarevo ćesaru, i Božje Bogu.“ 

Dajmo naše molitve. 

Dajmo naša darovanja. 

Dajmo naše proslavljanje. 

Božji dom je mesto na kome dajemo Gospodu. 

To je mesto za molitvu, mesto na kome dajemo svoje desetke, i mesto na kome izražavamo svoju hvalu! 

To je mesto za reagovanje. 

2.Dnevnika 31,20.21: „I tako učini Jezekija u svoj zemlji Judinoj; i činjaše šta je dobro i pravo i istinito pred Gospodom Bogom njegovim. I u svakom poslu koji poče za službu doma Božjeg i u zakonu i u zapovesti tražeći Boga svog, truđaše se svim srcem svojim, i srećan beše.“ Božji dom je mesto za reagovanje… za odgovaranje na Njegov poziv. 

To je mesto gde treba da odgovorimo služenjem! Treba da odgovorimo na potrebe u Božjem domu. 

Nemija je pitao: „Zašto je zaboravljen Božji dom?“ 

Agej 1,2-4: „Ovako veli Gospod nad vojskama govoreći: Taj narod govori: Još nije došlo vreme, vreme da se sazida dom Gospodnji. Za to dođe reč Gospodnja preko Ageja proroka govoreći: Je li vama vreme da sedite u kućama svojim obloženim daskama, a ovaj je dom pust?“ 

Siguran sam da nas očekuju mnoge nove i divne stvari, ali nemojmo da zaboravimo stare stvari sa kojima ništa novo ne može da se uporedi!