Stvaranje: Sve je počelo sa Bogom

U danima posle praznika Hristovog rođenja – Božića – mnogi skidaju božićno drvo i lampice. Možda su dobili nekoliko dana slobodno od posla ili razmišljaju kako da plate ono što su potrošili na praznike. To vreme takođe može da znači i donošenje novogodišnjih odluka, pravljenje planova za dijetu ili izlazak iz dugovanja, ili započinjanje novog posla ili avanture. Da li se Bog nalazi u vašim planovima za budućnost? Ova propoved usmerava se na Novu godinu i novi početak. U pripremi za ovu propoved, pročitajte sledeće tekstove: Dela 13,1-3; 14,26-27; 26,15-19; Galatima 2,6-10.

Osnovni biblijski stih: Kološanima 1,13-18: „Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje, U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje greha; Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen pre svake tvari. Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda. I On je pre svega, i sve je u Njemu. I On je glava telu crkve, koji je početak i prvorođeni iz mrtvih, da bude On u svemu prvi.“

 

Uvod

Praznici nekako imaju načina da nas iscrpe: proslave, kupovina, koncerti u crkvi, posete porodici i napetost koju mnogi odećaju. Ali Nova godina može i da nas osnaži: nove mogućnosti, novi snovi, novi planovi i godišnje odluke o dijeti, vežbanju, izlasku iz dugovanja i isprobavanju novih stvari. Da li ste ikada zastali da razmislite koliko to čudno zvuči?

K.S. Luis je pisao, „Cetralno hrišćansko verovanje je da nas je Hristova smrt nekako opravdala pred Bogom i dala nam novi početak“ (The Case for Christianity, p. 46). Trebalo bi da praznici oko Hristovog rođenja zapale našu dušu prema Bogu. Nova godina nas poziva da mislimo o novim koracima, novim nadama i planovima, uključujući i novi početak u Hristu.

Pavle u svojoj Poslanici Kološanima govori o „Sinu Njegove ljubavi,“ što znači da nas Hristos u svojoj ljubavi i sili osposobljava Svetim Duhom i Njegovom novinom. Pavle piše o crkvi i kako je sve počelo sa Bogom. Ključ koji pokreće automobil, startna linija u trci i prazno platno pred umetnikom – svako od njih predstavlja početnu tačku. Hristos služi kao početna tačka za hrišćane i Božju crkvu, kao i za vaše planove u Novoj godini.

 

Stvaranje: Sve je počelo sa Bogom

Pavle počinje osnovnim teološkim načelom: Hristos je slika nevidljivog Boga, prvorođeni pre svakog stvaranja (Kološanima 1,17). Pavle priznaje Boga kao stvoritelja svega, Stvoritelja neba i zemlje. Posmatrajte zalazak sunca u svim njegovim vatrenim nijansama ili ranu rosu u sunčano jutro. Bog je to stvorio. Posmatrajte pticu u letu kako se prepušta vetrovima. Bog je to stvorio. Posmatrajte kako jelen elegantno preskače prepreke. Gledajte sa palube nekog broda delfine koji iskaču iz vode i vraćaju se u nju. Bog ih je stvorio. Gledajte kako mrav sakuplja hranu za zimu. Posmatrajte kako pahulja lagano pada sa neba u zimsko veče. Bog je sve to stvorio. Dodirnite meke i nežne ruke bebe. Čujte njen plač, uzdah tinejdžera i tugovanje odraslih u senama smrti. Bog je stvorio svaku osobu i dao joj vrednost pred pogledom „Sina Njegove ljubavi.“

 

Kološanima 1,13-17 sadrži ključne misli o Božjem stvaralačkom delu u našem životu. Bog nas je izbavio iz tame. On nas je upoznao sa Sinom koji nas voli. On je obezbedio način u Hristu da bismo mogli da se pridružimo Božjem carstvu. Njegovo carstvo je više od zemaljskih carstava i vladavina i autoritativnih sila. Bog nas je stvorio da Mu služimo, živimo za Njega i delimo Ga sa drugima.

Nova godina poziva: Stvaranje počinje sa Bogom. Bog želi da nam da novi početak!

 

Vaš život: Sve počinje sa Bogom

Pavle kaže dve stvari: 1. Svaka živa stvar počinje sa Bogom; 2. Sve stvari zajedno postoje ili iz drži zajedno Bog. Pavle hoće da kaže da ako sledite Isusa svim svojim srcem, vaš život će u svom centru imati Hrista. Zavisnost od Hrista uključuje da On drži vaš život na okupu i daje mu svrhu. Da li vaš život, kada započinjete Novu godinu, ima svrhu u Bogu? Čime počinje vaš život?

Koja su četiri elementa života koji se živi po Božjoj nameri?

 

Mir

Pavle spominje mir na početku Kološanim (1,2) i u Rimljanima 5,1 on nam kaže da imamo mir i pristup Bogu kroz Isusa Hrista. Ovaj mir je više od političara koji sede i razgovaraju o primirju. On je mnogo više od protesta protiv rata. On je mnogo više od simbola na nekoj majici. To je lični, revolucionarni mir koji menja život koji prevazilazi svako razumevanje. Isus je naš mir. Pravi mir počinje sa Bogom.

 

Izbavljenje

Pavle spominje izbavljenje u Kološanima 1,13. Nedavno sam gledao večernje vesti i posmatrao priču o izbavljenju. Uzburkana, brza reka prevrnula je mali čamac u kojem se nalazilo dvoje ljudi. Bili su izbačeni u reku, ali čudesno ih je spasila spasilačka ekipa koja im je dobacila konopac. Hristos nas je izbavio od greha i tame posredstvom krsta. Izbavljenje počinje s Bogom.

 

Oproštenje

Pavle je jasno slavio Božje stvaralačko delo kao delo oproštenja greha. Gde bismo bili bez oproštenja greha kroz Isusovu prolivenu krv? Gde bismo bili bez Hristovog oproštenja koje motiviše lično oproštenje u našim međuljudskim odnosima. Oproštenje leči. Oproštenje počinje sa Bogom.

 

Pomirenje

Pavle u Kološanima 1,20.21 spominje reč „pomirenje.“ Hristos miri ljude s Bogom i jedne sa drugima. On od neprijatelja stvara prijatelje. On uzima ono što je slomljeno i popravlja ga. On uzima ono što je prekinuto i povezuje ga spajajući ga sa sobom. Pomirenje počinje s Bogom.

 

Crkva: Sve počinje sa Bogom

Pavlovo srce je trostruko: za Boga, narod i crkvu. Hristos je glava telu, glava crkve i On želi da bude glavni. U ovoj Novoj godini mislite na vašu crkvu: planove i programe, službe i tesne rasporede, crkvene proslave i događanja, bogosluženja i male grupe. Ako mislite na crkvu, sigurno ćete pomisliti na nekoga ko vas nervira; muzika je suviše glasna, đakoni i drugo osoblje, kao i sledeće kampanja o gradnji.

Zastanite i razmislite o tri stvari:

  • To je Gospodnja
  • Bog poziva narod da Mu služi kroz Njegovu
  • Hristos treba da bude glavni, u svemu prvi, kao što Pavle to kaže u Kološanima 1,18.

Hristos je glavni u svemu. Da li je on glavni u vašoj crkvi? Na njenom bogosluženju? U službama?

Stavovima?

 

Protekla godina bila je puna finansijskih problema, katastrofa, otpuštanja sa posla i mnogih kriza. Ko zna šta donosi sledeća godina? Jedno je važno za crkvu: da veruje u Hrista i služi Mu kao jedinom i vrhovnom Bogu.

 

Zaključak

Jeste li umorni i iscrpljeni od praznika? Da li se brinete zbog nove godine koja dolazi? Da li strahujete od ljudi za koje niste sigurni da možete da im verujete? Da li ste opterećeni poslom i žalosni u očajanju? Pred vama je Nova godina. Neka vam Hristos da novi početak. Stvaranje počinje sa Bogom. Slava Bogu za to! Vaš život počinje sa Bogom. Tražite od Boga da ga vodi. Vaša crkva počinje sa Bogom. Služite Mu i verujte da će On blagosloviti. Sve počinje sa Bogom. Neka i vaša Nova godina počne sa Bogom.