Kako reagujemo na kritike?

Svi dobro poznajemo Knjigu o Jovu i jasno nam je da se Jov suočio s mnogo kritike. Knjiga o Jovu uči nas mnoge pouke: o vernosti Bogu, o duhovnom carstvu, prirodi patnje i o sigurnosti kritike.

Ako želite da budete sigurni da će vas kritikovati, postanite propovednik i sigurno ćete se suočiti s kritikom. Kada god postoje dve osobe, možete da budete sigurni da postoje barem tri načina posmatranja bilo koje situacije.

Jov je bio dobar čovek koji se trudio da čini ono što je pravo a pretrpeo je veliki gubitak. Zašto? Zato što je Bog želeo da sotoni dokaže Jovovu vernost. Ali Jov to nije znao. Sve što je Jov znao bilo je da se suočava sa velikom kritikom, i to od strane njegova tri najbolja prijatelja.

O Jovu 2,11-13: „A tri prijatelja Jovova čuše za sve zlo koje ga zadesi, i dođoše svaki iz svog mesta, Elifas Temanac i Vildad Sušanin i Sofar Namaćanin, dogovoriše se da dođu da ga požale i poteše. I podigavši oči svoje izdaleka ne poznaše ga; tada podigoše glas svoj i stadoše plakati i razdreše svaki svoj plašt i posuše se prahom po glavi bacajući ga u nebo. I seđahu kod njega na zemlji sedam dana i sedam noći, i nijedan mu ne progovori reči, jer viđahu da je bol vrlo velik.“

Jovova tri prijatelja došla su da uteše. Ipak, na kraju su optužili Jova zbog grešnosti. Dok čitamo

dalje knjigu, vidimo kako se povećavaju njihove optužbe zbog Jovovih greha. (Pročitajte O Jovu 22,5-21). Jov je bio suočen sa otvorenim prekorom zbog greha.

Kako treba da reagujemo na kritiku?

Shvatite da vaši kritičari neće uvek govoriti istinu. O Jovu 42,7: „A kad Gospod izgovori one reči Jovu, reče Gospod Elifasu Temancu: Raspalio se gnev moj na tebe i na dva prijatelja tvoja što ne govoriste o meni pravo kao sluga moj “ Bog potvrđuje da Jovovi prijatelji nisu govorili istinu. Često kada nas kritikuju, treba da shvatimo da nisu sve kritike protiv nas istinite.

  • Shvatite da prijatelji mogu da vas kritikuju – To su bili dobri prijatelji koji su se mnogo žrtvovali da bi došli i bili sa Jovom. Ipak, njihov savet nije bio ispravan. Nisu govorili sa božanskom mudrošć
  • Shvatite da kritičari možda imaju dobro srce i motive, ali govore neistinu – Jovova tri prijatelja su se brinula za njega i želela su da mu se obnovi bogatstvo, ali čvrsto su verovali da su u pravu kada su Jova optužili za greh. Oni su izneli optužbe protiv Jova, ali nikada nisu dali dokaze o Jovovoj grešnosti.
  • Neki kritičari tvrde da dolaze od Boga – ipak, nije to slučaj sa svima koji tvrde da govore u Božje ime. Bog nikada nije suprotan svojoj reč

Božja reč mora uvek da bude naš osnovni vodič. Možemo da pogrešimo ako mislimo da mi tumačimo snove i znake.

O Jovu 4,12-19. Elifaz tvrdi da ima poruku od Boga. Iz 42. poglavlja znamo da nije govorio za Boga, ali tvrdi da to čini: „Još dođe tajno do mene reč, i uho moje doču je malo. U mislima o noćnim utvarama, kad tvrd san pada na ljude, Strah poduze me i drhat, od kog ustreptaše sve kosti moje, I duh prođe ispred mene, i dlake na telu mom nakostrešiše se. Stade, ali mu ne poznah lica; prilika beše pred očima mojim, i ćuteći čuh glas: Eda li je čovek pravedniji od Boga? Eda li je čovek čistiji od Tvorca svog? Gle, slugama svojim ne veruje, i u anđela svojih nalazi nedostataka; A kamoli u onih koji stoje u kućama zemljanim, kojima je temelj na prahu i satiru se brže nego moljac.“

  • Sotona nas napada kada smo u oč Nalazimo Jova kako sedi na gomili pepela i češe svoje rane. Dolaze tri prijatelja koji ga grde zbog greha. Dolazi i njegova žena koja, umesto da se stara za njega, govori mu da prokune Boga i umre. Nigde na vidiku nema njegove braće i sestara.
  • Pozabavite se kritikom na racionalnom nivou, nemojte emotivno da Dok Jov odgovara svojim kritičarima, on traži vredne, racionalne argumente. O Jovu 31,4-8: „Ne vide li On puteve moje, i sve korake moje ne broji li? Ako hodih s lažju ili ako pohita noga moja na prevaru, Neka me izmeri na merilima pravim, i neka Bog pozna dobrotu

moju. Ako su koraci moji zašli s puta, i ako je za očima mojim pošlo srce moje, i za ruke moje prionulo šta god, Neka ja sejem a drugi jede, i neka se iskorene izdanci moji.“

* Budite otvoreni prema bilo kakvoj istini u kritici – Ono na šta uvek treba da obratimo pažnju je pitanje da li postoji bilo kakva istina u optužbama protiv nas.

Veoma je lako odbaciti optužbe kao neosnovane samo zbog onih koji su ih pokrenuli protiv nas. Ali čak i neprijatelj može da vidi područja koja treba da promenimo. Postarajmo se da budemo otvoreni prema popravljanju.

Priče 15,31.32: „Uho koje sluša karanje životno nastavaće među mudrima. Ko odbacuje nastavu, ne mari za dušu svoju; a ko sluša karanje, biva razuman.“

 

Kako da reagujete kada je kritika lažna?

Problem sa kojim se Jov suočio bio je da su optužbe iznete protiv njega bile lažne. On je proslavljao Boga a ipak je doživeo gubitak. Bio je optužen za greh. Kako je Jov reagovao?

Zadržite fokus na temi istine – Lako je da skrenemo sa predmeta kritike i stupimo u lične sukobe oko toga da li vam se osoba koja kritikuje dopada ili ne Vidimo da čak i Jov skreće sa puta, optužujući prijatelje da su loši savetnici. Jov je postao sarkastičan prema njihovim savetima.

O Jovu 26,2-4: „Kako si pomogao slabome! Kako si izbavio ruku nejaku! Kako si svetovao onog koji je bez mudrosti i pokazao razum izobila! Kome si govorio te reči? I čiji je duh izašao iz tebe?“

Jov je postao veoma lično kritičan prema njima. On kaže da mu ne pomažu.

O Jovu 16,2-5: „Slušao sam mnogo takvih stvari; svi ste dosadni tešioci. Hoće li biti kraj praznim rečima? Ili šta te tera da tako odgovaraš? I ja bih mogao govoriti kao vi, da ste na mom mestu, gomilati na vas reči i mahati glavom na vas. Mogao bih vas hrabriti ustima svojim, i micanje usana mojih olakšalo bi bol vaš.“

Moramo da pazimo na ne napadamo lično one koji nas kritikuju.

Hajde da učimo iz Hristovog primera: 1.Petrova 2,21-24: „Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas, i nama ostavi ugled da idemo Njegovim tragom: Koji greha ne učini, niti se nađe prevara u ustima Njegovim; Koji ne psova kad Ga psovaše; ne preti kad strada; nego se oslanjaše na Onog koji pravo sudi.“

Kada smo lažno kritikovani, moramo da dozvolimo da Bog dođe u našu odbranu. U O Jovu 42,7-9, Bog dolazi trojici prijatelja kritičara i brani Jovovu „A kad Gospod izgovori one reči Jovu, reče Gospod Elifasu Temancu: Raspalio se gnev moj na tebe i na dva prijatelja tvoja što ne govoriste o meni pravo kao sluga moj Jov. Zato sada uzmite sedam telaca i sedam ovnova, i idite k sluzi mom Jovu i prinesite žrtve paljenice za se, i sluga moj Jov neka se pomoli za vas, jer ću doista pogledati na nj da ne učinim s vama po vašoj ludosti, jer ne govoriste o meni pravo kao sluga moj Jov. I tako otide Elifas Temanac i Vildad Sušanin i Sofar Namaćanin, i učiniše kako im zapovedi Gospod. I pogleda Gospod na Jova.“

Treba da zadržimo našu istinitost i integritet – tako često želimo da se lažno izvinemo kako bismo krenuli dalje od tog Bez obzira na sve optužbe od strane prijatelja, Jov je nastavio da uzdiže svoj integritet.

O Jovu 27,5: „Ne dao Bog da pristanem da imate pravo; dokle dišem, neću odstupiti od svoje dobrote.”

Nije važno šta drugi misle ako znate da ste u pravu. Iako možemo da tvrdimo istinu, ne možemo uvek da promenimo naše kritičare i one koji nas optužuju.

 

Kako treba da reagujemo kada je kritika istinita?

  • Pokajte se za ono što nije bilo Jakov 5,16: „Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe, i molite se Bogu jedan za drugog, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednog mnogo može pomoći.“ Kada god sagrešimo, potrebno je da brzo dođemo i priznamo naše grehe Bogu, ali i našim bližnjima i tražimo oproštenje od njih.
  • Setite se Božje ljubavi i zajednice sa vama – Jovu je bilo dovoljno kada je čuo od Jov je želeo da iznese svoj slučaj pred Gospoda, ali kada mu Bog dolazi, Jov priznaje sopstveno neznanje pred svemoćnim Bogom. Bilo mu je dovoljno da zna da je Bog sa njim. O Jovu 42,5.6: „Ušima slušah o Tebi, a sada Te oko moje vidi. Zato poričem, i kajem se u prahu i pepelu.“

Božje oproštenje je veliko.

 

Jovanova 1,9: „Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde.“

Mojsijeva 34,6: „Jer prolazeći Gospod ispred njega vikaše: Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom.“

Mi služimo Bogu koji voli da nudi svoje oproštenje.

 

Kako da nastavite posle kritike?

Shvatite da će prijatelji možda otići kada stvari loše krenu – upoznajte ko su vam pravi prijatelji (42,11). „I dođoše k njemu sva braća njegova i sve sestre njegove i svi pređašnji znanci njegovi, i jedoše s njim u njegovoj kući i žaleći ga tešiše ga za sve zlo što beše Gospod pustio na nj, i dadoše mu svaki po novac i po grivnu “ Gde su bili svi ti prijatelji kada je patio i kada se nalazio pod kritikom???

Shvatite da Bog ima veći plan za vaš život – neka On izvede dobro iz O Jovu 42,10: „I Gospod vrati što beše uzeto Jovu pošto se pomoli za prijatelje svoje; i umnoži Gospod Jovu dvojinom sve što beše imao.“

Molite se za one koji su vas kritikovali (42,8).

Luka 6,27: „Ali vama kažem koji slušate: ljubite neprijatelje svoje, dobro činite onima koji na vas mrze.“

Usmerite se na ono što je važno – nemojte da skrenete sa puta – Jov je naučio da nije važno šta drugi misle o njemu. Trebalo je da jednostavno bude veran u službi Bogu!

 

Kako da rešite kritiku kada ona dođe?

A.  Suočite se sa ljubavlju

Efescima 4,15: „Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u Onome koji je glava, Hristos.“

Galatima 6,1: „Braćo! Ako i upadne čovek u kakav greh, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan.“

B.   Prekrivanje u ljubavi

Petrova 4,8: „A pre svega imajte neprestanu ljubav među sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo

Ono o čemu želim da razmišljate danas je da nije potrebno suočavati se sa svime. Ako se radi o grehu, onda se uvek treba suočiti s njim, ali nije neophodno da vi to uradite. Ipak, ne treba kritikovati ono što nema grešnu prirodu. Možete li da uvučete crkvu u kritiku? Možete, ali da li je potrebno da to uradite? Ne, nije.

 

Rešavanje u ljubavi

-Upamtimo da, dok prolazimo kroz sukobe, treba da se staramo da našeg brata gledamo u boljoj svetlosti nego što gledamo sebe.

Petrova 3,8: „A najposle budite svi složni, žalostivi, bratoljubivi, milostivi, “

Solunjanima 5,11: „Toga radi utešavajte jedan drugog, i popravljajte svaki bližnjeg, kao što i činite.“

Kološanima 3,13: „Snoseći jedan drugog, i opraštajući jedan drugom ako ima ko tužbu na koga: kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi.“

Rimljanima 14,13: „Zato da ne osuđujemo više jedan drugog, nego mesto toga ovo gledajte da ne postavljate bratu spoticanja ili sablazni.“

Filibljanima 2,3: „Ništa ne činite usprkos ili za praznu slavu; nego poniznošću činite jedan drugog većeg od sebe.“

Hajde da budemo mudri dok se suočavamo sa kritikom!

 

Kada se Bog ne može objasniti

Disciplina molitve

Živeti životom zahvalnosti

Fatalna radoznalost

Bog je Bog – i nije se promenio