Minsko polje kompromisa

Svi imaju principe po kojima žive, ali oko kojih se može dogovarati, a koje nikada ne bismo smeli da dovedemo u kompromis?

Istina je da kada god hrišćani dovode u kompromis svoje pobožne principe, oni se opasno približavaju smrtonosnom minskom polju.

Priča o caru Solomunu otkriva užasne posledice minskog polja kompromisa. Bog je upozorio Solomuna protiv saveza sa Egiptom, ali on je zaobišao Gospodnja uputstva da bi kupio konje. Postepeno, Solomun je došao do toga da pristane na savez sa Egiptom i oženi se Faraonovom kćeri.

Nije prošlo dugo pre nego što je car Solomun uzeo još žena koje su obožavale paganske bogove. Rezultat je bio sledeći: „I kad ostare Solomun, žene zanesoše srce njegovo za tuđim bogovima; i srce njegovo ne bi celo prema Gospodu Bogu njegovom kao što je bilo srce Davida, oca njegovog“ (1.Carevima 11,4). Kao posledica, Izrailjska nacija je postajala sve slabija i slabija, sve dok se nije raskinula.

Sotonini najsmrtonosniji napadi su obično prikriveni. Prevarna sila kompromisa spada među najveće pretnje svim vernicima.

 

Principi iz Svetog pisma:

Da li je svaki kompromis pogrešan?

Kompromis može da bude koristan kada zagovara saradnju bez žrtvovanja moralnih vrednosti. Ali Solomun je bio neposlušan Božjem uputstvu za njegov život i vođstvo Izrailja. Gospod mu je rekao,

„A ti ako uzideš preda mnom kako je išao David otac tvoj s celim i pravim srcem tvoreći sve što sam ti zapovedio i držeći uredbe moje i zakone moje, Utvrdiću presto carstva tvog nad Izrailjem vavek, kao što sam kazao Davidu ocu tvom govoreći: Neće ti nestati čoveka na prestolu Izrailjevom“ (1.O carevima 9,4.5).

Nažalost, Solomun je odlučio da bude neposlušan Bogu kako bi proširio carstvo, što je ironično dovelo do toga da Izrailj postane „podsmeh među svim narodima“ (7. stih).

 

Prvi korak je najopasniji

Kada napravite jedan korak u pogrešnom pravcu – pravac za koji znate da nije mudar – to može da dovede do bezbožnih dela i konačne propasti. Naravno, neprijatelj vam laže: „Malo toga te neće povrediti. Možeš da izađeš na kraj s tim.“ Ipak, kada god zakoračite preko linije, šta se događa? Dovodite sebe u opasnost na načine koje ni ne shvatate. Kao otrov za pacove, čak i malo kompromisa je smrtonosno, zato nemojte to da radite!

 

Priroda kompromisa

Ustupci obično započinju na male, beznačajne načine, zato je lako da potcenimo njihov potencijal za nanošenje štete. Kompromis nije uvek neko veliko delo neposlušnosti; on češće počinje s manjim prestupom u vašem razmišljanju ili ponašanju prema Bogu.

Nizbrdica postaje klizava, a svako sledeće delo neposlušnosti lakše se opravdava. Svako malo popuštanje slabi vašu savest i čini da vam je teže da preokrenete trend koji vas vodi nadole. Popuštanje u jednom području otvara vas da popustite i negde drugo i kompromis uvek vodi ka porazu.

 

Posledice kompromisa

Spuštanje standarda slabi vaš karakter, škodi vašem ličnom svedočanstvu i smeta vašem molitvenom životu. Kompromis će takođe iskvariti vaše razmišljanje. Iako možda mislite da popuštate samo u jednom području, svaki deo vašeg života biće ugrožen.

Na primer, kada se ugrozi iskrenost u nekom obliku, postaje vam lako da ne kažete istinu u nekom drugom području. Ako ste načinili kompromis na principu oko kojeg nije ni trebalo pregovarati, možda ćete prestati da razmišljate u okvirima šta je dobro i pogrešno.

Lako ćete početi da se branite zbog ustupaka koje ste načinili u vašoj veri i ponašanju; počećete da očekujete da svi budu tolerantni prema vašim greškama. Konačno, udaljićete se od Gospoda i postaćete u potpunosti uskraćeni dodira sa Bogom, Njegovom Reči i održavajućim principima koji definišu pobedonosni život.

Na kraju, ljudi će vas oceniti kao nedostojne poverenja. Oni koji prave kompromise na kraju uništavaju sami sebe.

 

Izbegavajte kompromise – neka Božja Reč bude standard vašeg ponašanja

Nikada nemojte svoju doktrinu da dovodite u kompromis. Hrišćani se ponekada kolebaju u nekim verskim pitanjima, kao što je Hristovo vaskrsenje u telu, Njegovo devičansko začeće ili nepogrešivost Božje Reči. Izbegavajte to po svaku cenu. Odatle vam postaje lakše da dovedete u kompromis teme kao što su moral i ponašanje. Neka Božja Reč bude standard za svaki deo vašeg života.

 

Izbegavajte kompromise – počnite svaki dan na kolenima

Kada počnete dan pred Bogom u molitvi i razmišljanju o Njegovoj Reči, vi dan posvećujete Njemu. Imate duhovni Dži-pi-es – Gospodnji pozicioni sistem – unutar vas, a to je Sveti Duh. Božji Duh vas vodi u istini i pomaže vam da živite u poslušnosti Bogu. Kada počnete dan s Njim, počeli ste sa ispravnim srcem i perspektivom da izbegnete minska polja kompromisa.

 

Izbegavajte kompromise – slušajte podsticaje Svetog Duha

Kada god se približite minskom polju kompromisa, Sveti Duh će vam poslati upozoravajuće signale koje odmah treba da poslušate. Neprijatelj će potajno pokušati da vas iskuša da razmišljate o neposlušnosti Bogu. Nemojte da ga slušate! Slušajte Svetog Duha i odmah poslušajte Njegove podsticaje. On vas nikada neće odvesti na pogrešan put.

 

Karakteristike onih koji ne čine kompromise

Šta karakteriše hrišćane koji čvrsto stoje? Posvećeni vernik ima snažna ubeđenja o Bibliji i čvrstu veru u Božja obećanja. Kada ga pogrešno razumeju ili progone, on ima hrabrosti da ostane čvrst i siguran u svom odnosu sa Gospodom. Njegov Duh pomaže mu da prepozna šta je dobro a šta je neprihvatljivo – onaj koji ne čini kompromise ima jasan osećaj za pravac u životu i njime rukovodi princip, a ne sklonosti. On odbacuje kompromise jer je motivisan Božjim odobravanjem, a ne aplauzom drugih.

 

Zaključak

Jedan sitni ustupak može da deluje beznačajno, ali kao što svaki vojnik može da vam kaže, najmanji korak u pogrešnom pravcu može da aktivira minu. Kompromis sa pobožnim principima nije mala stvar za vernika. To je duhovna bujica koja može da vas odvuče sve dalje i dalje od obale, sve dok vam voda ne dođe preko glave i suviše ste umorni da biste se borili.

Čvrsto držanje za Božje istine može da zahteva ogromnu odlučnost. Svi Hristovi sledbenici biće pozvani, pre ili kasnije, da ustanu radi svoje vere ili da padnu kao žrtve neprijateljskih prevara.

Bog želi da prava radost, mir i zadovoljstvo zamene sva ropstva, očajanja i brige koje nastaju kada pokušavate da ugodite izgubljenom i nerazumnom svetu. Zato, kada odbijete da načinite kompromise i izaberete Hrista, doživećete pobedu u svakom području života.

IZDVAJAMO:

Bog je Bog – i nije se promenio

Da li bi neko mogao da upali svetla?

Bog može da izleči naše rane

Molitva za ljude koji se suočavaju sa teškim vremenima

Sejanje semena