2. Šta je Sveto pismo i zašto nam je dato?

Sveto pismo je najvažnije od Božjih otkrivenja datih čoveku. U njemu nam Bog otkriva šta treba da znamo o njemu kao svome Stvoritelju, o Isusu Hristu kao svome Otkupitelju i o glavnim istinama spasenja. Naše spasenje zavisi od pravog poznavanja „Boga i Onoga koga je On poslao – Isusa Hrista.” (Jovan 17:3.), kao i od poznavanja i prihvatanja istina koje nam je Bog u Svetom pismu.

 

ŠTA JE SVETO PISMO I ŠTA ONO OBUHVATA?

 

Sveto pismo u Hristovo vreme obuhvatalo je Mojsijeve knjige, Knjige proroka i Psalme.

“ I reče im: ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama, da sve treba da se svrši što je za mene pisano u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima. Tada im otvori um da razumeju pismo.” (Luka 24:44,45.)

 

Spisi apostola su takođe bili priznati kao deo Svetog pisma.

Apostol Petar spominje poslanice apostola Pavla kao deo Pisma. To isto vredi i za spise ostalih apostola. Između Starog i Novog zaveta postoji potpuni sklad. Stari zavet je temelj Novoga. Pisci Novoga zaveta često citiraju iz Staroga zaveta. To pokazuje da su oba dela Svetoga pisma jednako važna. Oba su Božja reč – temelj naše vere i života.

 

KAKO JE DATO SVETO PISMO?

 

Iako su Sveto pismo pisali ljudi – proroci i apostoli, ono je od Boga dato, jer je rezultat Božanskog nadahnuća.

„Sve je Pismo od Boga dano” piše apostol Pavle. (2.Timotiju 3:16.)

 

Bog je preko Svetog Duha otkrio svoju vest naročito izabranim ljudima.

„Jer nikad proroštvo ne bi od čovečje volje, nego naučeni od Svetoga Duha govoriše sveti Božji ljudi.”

(2.Petrova 1:21.)

Bog je izabrao neke ljude koje je nadahnuo svojim Duhom i otkrio im plan spasenja i svoje namere u pogledu čovečanstva. Bog im je nadahnuo samo misli, a oni su ih izrazili svojim rečima. Primljeno Božje objavljenje oni su zapisali i objavili svojim bližnjima.

Pisci Svetoga pisma su bili ljudi iz raznih krajeva, raznih vekova, različitih staleža i različitog obrazovanja: carevi, državnici, sveštenici, pastiri, ribari, carinici, itd. Pa ipak je ova knjiga jedinstvena celina. Ona je nadahnuta istim duhom, jedan glas govori iz nje, a to je upravo dokaz njenog božanskog porekla.

U pisanju Svetog pisma učestvovalo je 40 pisaca, a pisano je u periodu od 1600 godine, i to od 1500. god. pre Hrista do 100. god. posle Hrista.

Što se tiče predanja (tradicije), ona se ne može izjednačiti sa knjigama Svetoga pisma. Predanje ne dolazi od očevidaca koji su slušali Hrista i njegovu nauku, kao što je to slučaj sa piscima Svetoga pisma, niti je ono plod božanskog nadahnuća. Osim toga, ono se često ne slaže sa naukom Svetog pisma, koje je pisana Božja reč. Zato predanje ne može biti temelj naše vere.

 

 ZAŠTO NAM JE DATO SVETO PISMO?

 

Poznavanje Svetoga pisma je korisno za ovaj život i za budući.

„I budući da iz malena znaš sveta pisma koja te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu. Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, da bude savršen čovek Božji, za svako dobro delo pripravljen.” (2.Timotiju 3:15–17.) Vidi: Rimljanima 15:4.

Za učenje. – Sveto pismo nam daje pravila za savršen hrišćanski život. Ono nam otkriva sve naše dužnosti prema Bogu i bližnjima.

Za karanje. – Ono žigoše svaki greh u nama.

Za popravljanje. – Sveto pismo nas ne samo kara već nas i popravlja – pokazuje nam pravi put i daje nam silu da njime idemo. „U srce svoje zatvorio sam reč tvoju, da ti ne grešim.” (Psalam 119: 11.) Vidi: Jevrejima 4:12.

Za poučavanje u pravdi. – Kao što se dete poučava da bi razumelo osnovne odgovornosti prema bližnjima, tako hrišćanin nalazi u Svetome pismu ona načela koja će mu pomoći da postane savršen i pripravljen za svako dobro delo. Vidi 2.Timotiju 3:17.

 

Sveto pismo je svetlost. – Ono otkriva pravi put u tami i rasvetljava budućnost.

„Reč je tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj.” (Psalam 119:105.)

„I (tako) nam je proročka reč tim pouzdanija, i dobro činite što pazite na nju kao na svetlost koja svetli u tami, dok ne osvane dan i danica se ne rodi u srcima vašim.” (2. Petrova 1, 19.)

 

Ono nas upoznaje sa Hristom koji je centralna ličnost Svetoga pisma.

„Pregledajte Pisma, jer vi mislite da u njima imate život večni; i baš ona svedoče za mene.” (Jovan 5:39. -po Stefanoviću).

 

KAKO MOŽEMO RAZUMETI SVETO PISMO?

 

Sveto pismo treba proučavati svaki dan i sa molitvom.

„Ovi pak (iz Vereje) bejahu plemenitiji od onih što žive u Solunu; oni primiše reč sa svim srcem, i svaki dan istraživahu po Pismu je li to tako.” (Dela 17:11.)

 

Za razumevanje Svetog pisma potrebna je pomoć Svetoga Duha.

„A nama je Bog otkrio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božje.” „A mi ne primismo Duha ovoga sveta, nego Duha koji je iz Boga, da znamo šta nam je darovano od Boga.” (1. Korinćanima 2:10,12.)

Sveti Duh, treće lice Božanstva, je jedini Učitelj božanske istine. Isus je kazao: „A Utešitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu.” (Jovan 14:26.)

 

U proučavanju Biblije mogu nam pomoći i verni Božji ljudi, koje je Bog poslao da objave njegovu volju i da pouče ljude kako da žive u skladu sa Rečju Božjom.

„Idite, dakle, i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao; i evo Ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. A (Matej 28:19,20.)

Hristov nalog ističe potrebu proučavanja. Bez umnog napora u cilju da shvatimo otkrivenu Božju volju ne može biti pravog hrišćanstva i pravog duhovnog napretka. Bez pravog proučavanja važnih evanđeoskih istina ne može biti ni pravog duhovnog života. Samo oni koji su već prihvatili Sveto pismo kao pravilo svog života i koji žive u skladu sa Božjim zakonom mogu da pouče i druge istinama Božje reči.

 

KAKO JE MOGUĆE DA NAS SVETI DUH VODI U PROUČAVANJU?

 

Prilikom proučavanja Božje reči molimo se za pomoć Svetoga Duha.

Kad dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ištu u njega.” (Luka 11:13.)

Bog će nam dati Svetoga Duha kao odgovor na naše molitve. Tražimo Ga, i On će nam se dati.

 

Da bi nam Sveti Duh bio dat, moramo biti voljni da Mu se pokoravamo.

I mi smo njegovi svedoci ovih reči i Duh Sveti koga Bog dade onima koji se njemu pokoravaju.”

(Dela 5:32.)

Sveti Duh nije obećan samo apostolima, već svima koji iskreno vole ljube Boga i slušaju Ga (Jovan 7:17). Poslušnost Stvoritelju je temelj pravog odnosa čoveka prema Bogu. Anđeli se pokoravaju Bogu iz ljubavi a ne iz straha. Istu poslušnost Bog očekuje  i od nas.

 

ZNAČAJ BOŽJE REČI

 

Bog nam iz nje govori.

„Bog koji je negda mnogo puta i različnim načinom govorio ocevima preko proroka, govori i nama u posledak dana ovih preko Sina.” (Jevrejima 1:1)

Isus Hristos, Sveto pismo i Božji Duh su naše vođe. Divno je saznanje da je Biblija knjiga iz koje Bog govori – da je ona pismo od Boga, koje nam je uputio da nas vodi boljem i srećnijem životu.

 

Božja reč je kadra da nas preporodi i preobrazi u Hristovo obličje.

„Kao preporođeni ne od semena koje truhne, nego od onog koje ne truhne, rečju živoga Boga, koja ostaje do veka.” (1. Petrova 1:23.)

U Božjoj reči je sila koja daje nov život. Božja reč je promenila život hiljadama ljudi. Ona ih je oslobodila rđavih navika, ojačala protiv iskušenja i nadahnula plemenitim težnjama. Ova sila ponuđena je svakom čoveku. Ako je prihvatimo, ona će vas učiniti pravim Hristovim sledbenicima.

„Ako vi ostanete na mojoj besedi, kaže Isus, „zaista ćete biti učenici moji, i poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti.”(Jovan 8:31,32; vidi: Luka 11:28.)

 

Izdvajamo:

Poruka trećeg anđela

Priroda čoveka i poimanje besmrtnosti iz biblijsko-teološke perspektive

Hrišćanski obredi

Božji pristavi