Ispunjavajući život službe 

Dela 13,36  – Po čemu želite da se vaš život pamti? Šta želite da bude napisano na vašem nadgrobnom spomeniku? Mnogi ljudi imaju pogrešno shvatanje ispunjenosti u svom životu.

Oni životnu ispunjenost mere imovinom koju su stekli, položajem na koji su dospeli i obrazovanjem. Ali istorija im stalno iz početka pokazuje da nisu u pravu. 

* Možete da budete bogati i mudri kao Solomun a da ipak osećate da je vaš život greška!

* Možete da budete snažni kao Samson a da ipak živite životom neuspeha! 

* Možete da imate Irodovu moć, a da opet budete nesrećni, nezadovoljni i izgubljeni!

* Možete da imate Pilatov visoki položaj a da opet budete zbunjeni i bez spasenja!

* Možete da imate lepo lice Avesalovomo a da opet budete nezadovoljni i prazni!

* Možete da imate carstvo cara Darija a opet da budete bespomoćni i nesigurni! 

 

Ne postoji veće iskustvo ispunjenosti u životu od ostvarivanja Božje svrhe koju ima za nas. Kada je apostol Pavle izvodio zaključak o Davidovom životu, opisao ga je kao čoveka koji je ispunjavao Božju svrhu u svojoj generaciji.

Što znači, postigao je i ostvario Božju svrhu u svom životu. Dela 13,36: „Jer David posluživširodu svompo volji Božjoj umre, i metnuše ga kod otaca njegovih, i vide truljenje.“ 

 

ON JE ISPUNIO BOŽJU NAMERU U SVOJOJ PORODICI 

Bog nas je stvorio sa svrhom a jedna od njih je da budemo aktivni član svoje porodice. Od onog dana kada smo se rodili, Bog nas je stvorio da donosimo radost i uzbuđenje našoj porodici. David je ispunio ovu svrhu u svom životu tako što je pomagao, podržavao i starao se za svoju porodicu. 

Starao se za porodične poslove: 

1.Samuilova 16,19: „I Saul posla ljude k Jeseju i poruči: Pošlji mi Davida sina svog koji je kod ovaca.“ Dok su neki mladi našeg doba nemarni prema trošenju teško zarađenog novca svojih roditelja – kao izgubljeni sin – David čuva ovce svog oca u polju. 

On se starao za poslove svog oca: 

1.Samuilova 17,15: „A David otide od Saula i vrati se u Vitlejem da pase ovce oca svog.“ Dok naša generacija lako zaboravlja svoje roditelje kada jednom pronađe sopstvenu sreću, David je povremeno proveravao situaciju u poslovima svoga oca. 

Ispunjavao je potrebe svoje braće: 

1.Samuilova 17,17: „A Jesej reče Davidu, sinu svom: Uzmi sada za braću svoju efu ovog prženog žita i ovih deset hlebova, i odnesi brže u logor braći svojoj.“ 

Ako smo propustili da poslužimo božanskoj svrsi za svoju porodicu, ne možemo da ostvarimo sopstvenu svrhu na našem radnom mestu, pa čak i u našoj društvenoj okolini. 

Kao članovi Božje porodice, hrišćani takođe treba da ispunjavaju svoju svrhu u njoj. 

* Staranje za porodične poslove: hranjenje ovaca rečju i njihova zaštita 

* Staranje za Očeve poslove: spasavanje duša kroz jevanđelje 

* Staranje za našu braću: služba, saosećanje, molitva 

* Pronalaženje izgubljenih ovaca: evangelizam, misija 

Deset principa molitve

ON JE ISPUNIO SVOJU SVRHU NA SVOM RADNOM MESTU

Davidova sudbina bio je presto. Ipak, tokom procesa pripreme, trebalo je da bude verni štitonoša cara Saula. Trebalo je da pokaže da je verni zaposleni pre nego što je mogao da postane uspešni poslodavac. On je dobro služio svom poslodavcu. 

1.Samuilova 16,21: „I David dođe k Saulu i izađe preda nj, i omile Saulu veoma, te ga postavi da mu nosi oružje.“

Činjenica da je spomenuto da ga je car Saul voleo je pokazatelj Davidove dobre službe svom poslodavcu. On je iznosio Božje svedočanstvo čak i na radnom mestu: 

1.Samuilova 16,23: „I kad bi duh Božji napao Saula, David uzevši gusle udarao bi rukom svojom, te bi Saul odahnuo i bilo bi mu bolje, jer bi zli duh otišao od njega.“ 

David je donosio isceljenje na svoje radno mesto tako što je donosio Božje prisustvo i pomazanje.

Mi kao hrišćani treba da donosimo osvežavajuće i isceljujuće Božje prisustvo u naše društvo i kod našeg poslodavca tako što ćemo stalno oslobađati Božje blagoslove kroz molitvu.

Mi treba da blagosiljamo naše poslodavce, a ne da ih kunemo. 

Kao hrišćani, mi treba da donosimo Božje svedočanstvo na naše radno mesto: 

* Treba da služimo naše poslodavce kao što bismo služili Gospodu. 

* Treba da budemo svetlostsvetu koja donosi Isusovu svetlost svetu koji umire. 

* Treba da budemo so zemlji koja će doneti Božje isceljenje svetu koji propada. 

 

III. ON JE ISPUNIO SVOJU SVRHU ZA SVOJU ZEMLJU 

Kada ga je dužnost pozvala da služi svojoj zemlji, David nije oklevao. 

1.Samuilova 17,32: „I David reče Saulu: Neka se niko ne plaši od onog; sluga će tvoj izaći i biće se s Filistejinom.“ Hrišćani treba da budu voljni i spremni da odgovore na poziv Božjeg carstva: 

* Upamtite da pripadamo Božjem carstvu i naše državljanstvo je na nebu. 

* Kao odgovorni građani neba, treba da služimo interesima Božjeg carstva. 

* Odvija se rat između carstva tame i Carstva svetlosti. 

* Vlada opšta mobilizacija za ovu bitku i za službu Caru nad carevima. 

* Naša odanost pokazuje kom carstvu svako od nas pripada. 

* Svi smo dobili naređenje da odemo i borimo se protiv sopstvenih džinova za interes i slavu našeg Boga i Cara. 

Isus – vođa koji je doživeo neuspeh 

ON JE ISPUNIO SVOJU SVRHU ZA BOGA 

David je imao samo jednu svrhu zašto se bori i suočava sa divom: 

* Ne da bi dobio nagradu od cara Saula i oženio se carevom kćeri; 

* Ne da bi bio popularan ili slavan; 

* Ne iz lične osvete; 

* Ne da bi dokazao svoju veštinu na bojnom polju i napredovao u vojsci. 

NJEGOVA JEDINA SVRHA: „i poznaće sva zemlja da je Bog u Izrailju.“ 

1.Samuilova 17,46: „Danas će te Gospod dati meni u ruke, i ubiću te, i skinuću glavu s tebe, i daću danas telesa vojske filistejske pticama nebeskim i zverima zemaljskim, i poznaće sva zemlja da je Bog u Izrailju.“ NA SLAVU BOGU! Neka to bude vodeća sila u našem životu i službi. 

Kada se sve kaže i uradi, služba Bogu je naša svrha u našoj generaciji. 

Imamo samo jednu svrhua tojeda služimoBoguusvakomdelunašeg života. Služimo Mu najbolje što možemo! 

Imamo samo jedan život, zato imamo samo jednu priliku da ispunimo ovu svrhu u našem životu. Mudro trošite svoj život! 

Imamo jednu odgovornost, a to je da svedočimo našoj generaciji o Bogu i Hristu. Govorite o Isusu! Spasavajte živote! Brojte dane! 

Dužina našeg života nije važna, već ono što ćemo uraditi sa njim. Nije važno koliko dugo živimo, već kako živimo.

 

IZDVAJAMO:

Filemon 

Bog koji otvara i zatvara vrata 

Isus – vođa koji je doživeo neuspeh 

Samson – visoka cena niskog života 

Deset principa molitve