20. Bog je otkrio vreme početka nebeskog suda

Uvod

Sveto pismo govori o sudu na kojem ćemo se svi pojaviti da položimo pred Bogom račun o svojim delima. Apostol Pavle piše: „Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovu, da primimo svaki što je koji u telu činio, ili dobro ili zlo.“ (2.Korinćanima 5:10.) Apostol Pavle takođe kaže da je Bog odredio dan u koji će suditi celome svetu preko Isusa Hrista (Dela 17:30,31.) Kada se ovaj sud na Nebu završi, Hristos će doći u slavi svojoj da svakome da po njegovim delima. (Otkrivenje 22:12.)

 

I   VREME SUDA JE OTKRIVENO

 

 1. Šta je proroku Danilu bilo pokazano u viđenju?
 • „Tada čuh jednoga sveca gde govoraše; i jedan svetac reče nekome koji govoraše: dokle će trajati ta utvara za svagdašnju žrtvu i za otpad pustošni da se gazi Svetinja i vojska? I reče mi: do dve hiljade i tri stotine dana i noći; onda će se Svetinja očistiti.“ (Danilo 8:13,14.)

 

 1. Za koje vreme je dato ovo proročanstvo?
 • „I dođe gde ja stajah; i kad dođe uplaših se, i padoh na lice svoje; a on mi reče: pazi, sine čovečiji, jer je ova utvara za poslednje vreme.“ (Danilo 8:17.)

 

 1. Zašto Danilo nije odmah razumeo ovo razdoblje od 2300 dana i noći, iako je anđeo došao da mu objasni viđenje?
 • „A rečena utvara o danu i noći istina je; zato ti zapečati utvaru, jer je za mnogo vremena. Tada ja Danilo zanemogoh, i bolovah neko vreme; i posle ustah i vrših poslove careve; i čudih se utvari, ali niko ne dozna.“ (Danilo 8:26,27.)

 

II    DANILO SE MOLI ZA OBJAŠNJENJE VIĐENJA O 2300 DANA I NOĆI

 

 1. Šta je Danilo razumeo prve godine vladanja cara Darija?
 • „Prve godine Darija sina Asvirova od plemena midskoga, koji se zacari nad carstvom Haldejskim; prve godine njegova carovanja ja Danilo razumeh iz knjige broj godina, koje beše rekao Gospod Jeremiji proroku da će se navršiti razvalinama jerusalimskim, sedamdeset godina. I okretoh lice svoje ka Gospodu Bogu tražeći ga molitvom i molbama s postom i s kostreti i pepelom…“ (Danilo 9:1–9.)

 

 

 1. Za što se Danilo naročito molio?
 • „Sada, dakle, poslušaj, Bože naš, molitvu sluge svoga i molbe njegove, i obasjaj licem svojim opustelu Svetinju svoju, Gospoda radi.“ (Danilo 9:17.)

 

 1. Ko je došao da po drugi put objasni Danilu viđenje koje mu je bilo ranije pokazano?
 • „Dok još govorah moleći se, onaj čovek Gavrilo, koga videh pre u utvari, dolete brzo i dotače me se o večernjoj žrtvi. I nauči me i govori sa mnom i reče: Danilo, sada iziđoh da te urazumim. U početku molitve tvoje iziđe reč, i ja dođoh da ti kažem, jer si mio; zato slušaj reč, i razumij utvaru.“ (Danilo 9:21–23.)

 

III  OBJAŠNJENJE 2300 DANA I NOĆI

 

 1. Kojim rečima je anđeo počeo da objašnjava utvaru o 2300 dana i noći?
 • „Sedamdeset je sedmica određeno tvome narodu i tvom gradu svetom da se svrši prestup i da nestane greha i da se očisti bezakonje i da se dovede večna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo, i da se pomaže svet nad svetima.“ (Danilo 9:24.)

Šta znači „2300 dana“ od kojih je 70 sedmica odsečeno? Dan u proročanstvu znači jednu građansku godinu (4.Mojsijeva 14:34; Jezekilj 4:6). Prema tome, 2300 dana znači 2300 godina, a 70 sedmica ili 490 proročkih dana znači 490 godina. Proročanstvo kaže da je 70 sedmica ili 490 godina odsečeno Od 2300 godina i da je ovih 490 godina odvojeno za izrailjski narod, kao naročito vreme milosti.

 

 1. Koji događaj označava polaznu tačku za računanje 70 sednica?
 • „Zato znaj i razumij: od kad iziđe reč da se Jerusalim opet sazida do Pomazanika vojvode biće sedam sedmica, i šezdeset i dve sedmice da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vreme.“ (Danilo 9:25.)

Ovde je data polazna tačka kako za 2300 proročkih dana tako i za 70 sedmica. Pošto je razdoblje od 2300 proročkih dana jedino razdoblje koje se spominje u osmoj glavi, to je 70 sedmica moralo biti odsečeno od njega. To znači da su 70 sedmica deo od 2300 godina, i da ta dva perioda počinju u isto vreme. Sedamdeset sedmica, prema anđelovom objašnjenju, počele su u vreme kada je bila izdana zapovest da se Jerusalim opet sazida. Ovu zapovest izdao je persijski car Artakserks Longiman u jesen 457. godine pre Hrista (vidi: Jezdra 7:7-13,23). Dakle, godina 457. pre Hrista označava polaznu godinu za izračunavanje ovog razdoblja.

 

 1. Ko će se pojaviti na kraju 69 sedmica?
 • „Otkad iziđe reč da se Jerusalim opet sazida do Pomazanika vojvode biće sedam nedelja i šezdeset i dve sedmice.“ (Danilo 7:25.)

 

 1. Šta je trebalo da se dogodi u sredini poslednje sedmice?
 • „I utvrdiće zavet s mnogima za sedmicu dana, a u polovinu sedmice ukinuće žrtvu i prinos“ (Danilo 9:27.)

 

 1. Prema Danilovom proročanstvu šta je trebalo da se dogodi Gradu i Svetinji?

„Narod će vojvodin doći i razoriti Grad i Svetinju.“ (Danilo 9:26.)

Ovo proročanstvo ispunilo se 70 godine posle Hrista kada je rimska vojska pod komandom vojskovođe Tita razorila jerusalimski Hram (Svetinju) i grad.

 

             

 1. Koji su događaji obeležili svršetak 70 sedmica određenih izrailjskom narodu?

              Kamenisanje Stefana, progonstvo hrišćana i propovedanje Jevanđelja neznabošcima  (Dela 7:58-60; 8:1,4).

                          

 1. Do koje godine se proteže vreme od 2300 godina?

Ako godini 34. posle Hrista dodamo 1810 godina, to jest ostatak koji smo dobili odbijanjem 490 godina od 2300 godina, dobićemo 1844. godinu kao početak očišćenja nebeske Svetinje.

 

 1. Šta se dogodilo 1844 godine?
 • „I reče mi do dve tisuće i tri stotine dana i noći, onda će se svetinja očistiti.“ (Danilo 8:14.)

Očišćenje o kome je ovde reč obavlja se na Nebu. Godine 1844. trebalo je da otpočne očišćenje nebeske Svetinje. Od 1844. godine živimo u vremenu istražnog suda…

 

 1. S obzirom da je na Nebu počeo istražni sud, šta nam Božja reč savetuje da činimo?
 • „I govoraše velikim glasom: bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova; i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju, more i izvore vodene.“ (Otkrivenje 14:7.)

 

 1. Kakav ozbiljan savet daje apostol Pavle?
 • „Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapoveda svima ljudima svuda da se pokaju; jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svetu po pravdi preko čoveka koga odredi, i dade svima veru vakrsnuvši ga iz mrtvih.“ (Dela 17:30,31.)

 

DO 2300 DANA I NOĆI; ONDA ĆE SE SVETINjA OČISTITI!“ – (Danilo 8,14)

Dijagram proročkog vremena od 2300 dana – godina

Dijagram proročkog vremena od 2300 dana – godina

U Knjizi proroka Danila 9:25. data je polazna tačka za računanje 2300 proročkih dana – godina. Tu tačku predstavlja dekret o obnavljanju Jerusalima koji je izdao car Artakserks 457. godine pre Hrista (Jezdra 7:1-26.) Od 2300 proročkih dana odsečeno je 70 godišnjih sedmica ili 490 godina za izrailjski narod. Dijagram pokazuje da se 70 sedmica sastoji iz: 7+62+1 sedmica. Pored toga naznačeno je, takođe, šta je prema proročanstvu trebalo da se dogodi u svakom od ovih vremenskih odseka (Danilo 9:24-27). Naročito su značajni događaji iz poslednje sedmice ovog proročkog odseka. Poslednja sedmica počela je 27. godine posle Hrista. Te godine je Mesija bio „pomazan“ ili kršten. U sredini poslednje sedmice, 3 i po godine posle svog krštenja, tj. 31. godine Isus je bio razapet (Danilo 9:26). Pri kraju ove poslednje sedmice 3 i po godine posle Hristove smrti, tj. 34. godine kamenovan je Stefan, prvi hrišćanski mučenik, i tada je nastalo opšte progonstvo mlade Hrišćanske crkve. Time je završeno 70 godišnjih sedmica – vreme naročite milosti za izrailjski narod, 70 sedmica ili 490 godina je samo deo od 2300 dana – godina. Ako godini 34. posle Hrista dodamo 1810, tj. ostatak koji smo dobili odbijanjem 490 od 2300 godina, stići ćemo u 1844. Godinu, uvreme početka očišćenja nebeske Svetinje ili istražnog suda.