3. Važnost proročanstava

 

Ljudi su uvek čeznuli da otkriju i upoznaju budućnost. Stari narodi kao što su bili: Egipćani, Asirci, Vavilonci i Rimljani imali su svoje gatare i astrologe, preko kojih su želeli da saznaju budućnost. Lakoverni ljudi i danas žele da upoznaju budućnost od ljudi, koji gataju po kartama, uz pomoć pasulja ili gledajući u dlan. Međutim, sva ljudska nagađanja u ovom smislu beskorisna su i uzaludna. Čoveku nije dodeljena moć da poznaje i otkriva budućnost. Budućnost pripada Bogu, i samo je On može otkriti. Događaji koji će ispuniti  budućnost su pred Njim kao otvorena knjiga.

Bog je preko svojih slugu proroka otkrio u Svetome pismu mnoge buduće događaje. Ispunjena proročanstva iz Svetoga pisma predstavljaju jedan od najjačih dokaza o postojanju živog i večnog Boga koji od početka javlja kraj; ona potvrđuju da je Sveto pismo zaista istinita Božja reč.

 

BUDUĆNOST PRIPADA BOGU

 

Ljudi ne poznaju budućnost.

„Neka dođu i neka nam objave šta će biti; objavite nam šta je prvo bilo, da promislimo i poznamo šta će biti iza toga; ili kažite nam šta će biti unapredak. Kažite šta će biti posle, i poznaćemo. da ste bogovi; ili učinite što dobro ili zlo, i divićemo se i gledati svi. Gle, vi niste ništa i delo vaše nije ništa.” (Isaija 41:22-24.)

Budućnost poznaje samo Bog. U navedenom  tekstu Bog poziva ljude i njihove lažne bogove da objave šta je bilo ili šta će biti, ali oni to ne mogu učiniti. Oni ne mogu kazati kako je postao svet i čovek, a još manje šta će biti u budućnosti.

 

Samo Bog može da otkrije budućnost.

„Pamtite šta je bilo od starine; jer sam ja Bog, i nema drugoga Boga, i niko nije kao ja, koji od početka javljam kraj i izdaleka što još nije bilo; koji kažem: namera moja stoji, i učiniću sve što mi je volja.” (Isaija 46:9,10; vidi: Isaija 45:21; 44:7.)

 

Bog je poverio svoja proročanstva svojim slugama prorocima, koji su ih zabeležili, i tako su se ta proročanstva sačuvala u zbirci svetih spisa.

„Jer Gospod, Gospod, ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima.” (Amos 3:7.)

  

Proroci su bili Božja poslušna oruđa. Oni su govorili i radili pod uticajem Svetoga Duha.

„Jer nikad proroštvo ne bi od čovečje volje, nego naučeni od Svetoga Duha govoriše sveti Božji ljudi.” (2. Petrova 1:21.)

Obraćajući se Isaiji, Gospod izjavljuje:

„Ja ti metnuh u usta reči svoje i senom ruke svoje zaklonih te.” (Isaija 51:16.)

Mojsiju je Bog takođe kazao:

„Idi, dakle, ja ću biti s ustima tvojim, i učiću te šta ćeš govoriti.” (2. Mojsijeva 4:12.)

 

MISIJA PROROKA 

Proroci su imali versku, moralnu i proročku misiju.

Proroci su u  religioznom pogledu imali dužnost da čuvaju poznanje o Bogu i pripremaju narod za dolazak obećanog Mesije.

U moralnom pogledu, proroci su uporno propovedali svetost Božjeg zakona; borili su se protiv mnogoboštva i idolopoklonstva, nepravde i ugnjetavanja, laži i proroka. Gospod je zapovedio Isaiji; „Viči iz grla, ne usteži se, podigni glas svoj kao truba, i objavi narodu mome bezakonja njegova i domu Jakovljevu grehe njihove.” (Isaija 58:1.)

U okviru svoje proročke misije proroci su imali ove obaveze:

  • Da ukazuju na grehe koje je počinio izrailjski narod i nagoveštavaju Božje negodovanje grehe izrailjskog naroda i nagoveštavaju kazne koje će ih stići kao posledica gaženja moralnog Zakona.
  • Da objavljuju razna proročanstva protiv neznabožačkih naroda: protiv Asirije, Vavilona, Edoma, Moava, itd.
  • Da objavljuju proročanstva o Mesiji i opisuju Njegovo carstvo.

 

PRIMERI ISPUNJENIH PROROČANSTAVA

 

Dolazak obećanog Mesije – Hrista – bio je glavna tema starozavetnih proročanstava.

„Koje spasenje tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše; ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov u njima, napred svedočeći za Hristove muke i za slave po tome.” (1. Petrova 1: 10,11.)

Bog je dao jasna i određena proročanstva o Hristovom prvom dolasku:

a) Iz kog plemena treba da dođe (1. Mojsijeva 49:10; Isaija 11:1,2). Ispunjenje: Matej 1:1. Jesej, Davidov otac, bio je iz Judinog plemena, a Isus se rodio kao Davidov potomak.

b) Od koga će biti rođen (Isaija 7:14). Ispunjenje: Matej 1:22,23.

c) Mesto rođenja (Mihej 5:1,2). Ispunjenje: Matej 2:1.

d) Isusov ulazak u Jerusalim na magaretu (Zaharija 9:9). Ispunjenje: Matej 21:1–9.

e) Da će biti izdan za 30 srebrenika (Zaharija 11:12). Ispunjenje: Matej 26:15.

f) Njegove haljine krvnici će podeliti između sebe (Psalam 22:16,18). Ispunjenje: Jovan 19:18,23,24.

g) Daće mu da pije ocat pomešan sa žuči (Psalam 69:21). Ispunjenje: Marko 15:36; Jovan 19:29.

h) Njegovo stradanje, smrt i sahrana (Isaija 53:5-9). Ispunjenje: Matej 27:57-60.

i) Njegovo vaskrsenje (Psalam 16:10). Ispunjenje: Matej 28:1–6.

  

Proročanstva o pojedinim gradovima.

a) Propast Ninevije. „I dignuće svoju ruku na sever, i zatrće Asirsku, i Nineviju će opustiti da bude suha kao pustinja. Takav će biti veseli grad, koji sedi bez brige, koji go vori u srcu svom: ja sam, i osim mene nema drugoga. Kako opuste! Posta loža zverju! Ko god prođe mimo nje zviždaće i mahati rukom.” (Sofonija 2:13,15.)

Pored grada Mosula u Iraku otkopane su ruševine nekadašnjeg grada Ninevije.

b) Propast grada Tira. „Zato ovako veli Gospod Gospod: evo mene na te, Tire, i dovešću mnoge narode na te kao da bih doveo more s valima njegovim. I oni će obaliti zidove tirske i kule u njemu raskopati, i omešću prah njegov i pretvoriću ga u go kamen. I postaće mesto da se razastiru mreže usred mora, jer ja govorih, veli Gospod Gospod, i biće grabež narodima.” (Jezekilj 26:3–5.)

Ovo proročanstvo ispunio je Aleksandar Veliki 333. godine pre Hrista. Mesto na kome je nekada stajao grad Tir služi još i danas ribarima za širenje i sušenje mreža.

d) Opustošenje Vavilona. „I Vavilon, ures carstvima i dika slavi haldejskoj, biće kao Sodom i Gomor kad ih Bog zatre. Neće se u njemu živeti niti će se ko naseliti od kolena do kolena, niti će Arapin razapeti u njemu šatora, niti će pastiri počivati onuda.” (Isaija 13:19,20.)

Ovo proročanstvo se doslovno ispunilo. Mesto na kome  je nekada stajao Vavilon i danas je pusto i nenastanjeno.

g) Propast Jerusalima. „A Isus reče im: ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem: neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.” (Matej 24:2.)

Rimski vojskovođa Tit ispunio je ovo proročanstvo osvajanjem Jerusalima i razorenjem Hrama 70. god. posle Hrista.

 

Proročanstva za naše vreme.

,,A ti Danilo zatvori ove reči i zapečati ovu knjigu do poslednjega vremena; mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti.” (Danilo 12:4.)

„I propovedaće se ovo Jevanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak.” (Matej 24:)

Proročanstva Svetog pisma, kojih ima preko hiljadu, većim delom su se ispunila, neka se ispunjavaju, a neka će se tek ispuniti.

Najznačajnija proročanstva su ona koja govore o radu i ličnosti Isusa Hrista. Nas, takođe, zanimaju proročanstva koja se odnose na naše dane. O tim proročanstvima govorićemo  kasnije.

 

ZNAČAJ I CILJ PROROČANSTAVA

 

Kakvo jemstvo nam je dato da ćemo razumeti proročanstva koja se odnose na poslednje vreme?

„A on reče: idi Danilo, jer su zatvorene i zapečaćene ove reči do poslednjega vremena. Mnogi će se očistiti, ubeliti i okušati; a bezbožnici će raditi bezbožno, niti će koji bezbožnik razumeti; ali će razumni razumeti.” (Danilo 12:9,10; vidi: Otkrivenje 1:1.)

Knjiga proroka Danila i Otkrivenje imaju veliki značaj za poslednje vreme. Te knjige više nisu zapečaćene niti zatvorene, jer je vreme posletka došlo.

Ispunjena proročanstva svedoče o istinitosti Svetog pisma, koje je zaista Božja reč. Zajedno sa apostolom Petrom ovako možemo reći: „I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju kao na videlo koje svetli u tamnome mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim.” (2. Petrova 1:19.) Svetiljka je Božja reč (Psalam 119:105.), koja rasvetljava tamom prekriven tamno mesto je zemaljski put prema večnoj budućnosti.

 

Kakav treba da bude naš odnos prema proročanstvima iz Božje reči?

„Blago onome koji čita i onima koji slušaju reči proroštva, i drže što je napisano u njemu; jer je vreme blizu.” (Otkrivenje 1:3.)

Bog obećava blagoslov svima koji čitaju Božju proročku reč sa željom da bolje razumeju istine koje ona sadrži. Božja je volja da Njegovu reč ne samo čitamo, slušamo i razumemo, već da ona postane i pravilo našeg života (Matej 7:21-23.).