18. Hristos želi da živi u vama

Hrišćanski život

Hrišćanski život predstavlja ličnu zajednicu sa Hristom. Mi možemo biti pravi Hristovi sledbenici samo ako smo upoznali Hrista, Njemu se predali i ako smo stalno s Njim u vezi (Jovan 17:3).

Kad neko upozna Hrista i doživi pravo pokajanje i obraćenje, u njemu se zbiva potpuna promena. On postaje drugaiji čovek – novi čovek. Apostol Pavle ovako objašnjava šta se zbiva u onome koji prolazi kroz ovo iskustvo: „S Hristom se razapeh: A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sad živim u telu, živim verom u Sina Božjega, kojemu omiljeh i predade sebe za mene.“ (Galatima 2:19,20.)

 

I   HRISTOS SVOJIM SVETIM DUHOM ŽIVI U NAMA

 

 1. Koje dragoceno obećanje je Hristos dao učenicima pre nego što se vratio svome Ocu?
 • „I ja ću umoliti oca, i daće vam drugoga Utešitelja da bude s vama va vek.“ (Jovan 14:16.)

Duh Sveti naziva se ovde „drugim Utešiteljem“, što znači da je Isus bio „prvi Utešitelj“. Za reč „utešitelj“ u grčkom originalu stoji izraz „parakletos“ što znači „onaj koji je pozvan da stoji pored nekoga ko je u nevolji da mu pruži potrebnu pomoć“. Duh Sveti je treće Lice Božanstva. On je Hristov lični predstavnik ili zamenik na Zemlji. Hristos nije postavio nijednog čoveka za svog zamenika. Ta služba pripada trećem Licu Božanstva – Svetom Duhu.

 

 1. Zašto je bilo potrebno da se Isus vrati k Ocu?
 • Nego vam Ja istinu govorim: bolje je za vas da Ja idem: jer ako Ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću ga k vama.“ (Jovan 16:7.)

„Odeven“ u ljudsku prirodu, Hristos nije mogao da bude kao ličnost na svakom mestu. Zato je bilo bolje za učenike da on ode Ocu i da im pošalje Duha kao svoga Zamenika na Zemlji.

 

 1. Kakav odnos treba da postoji izmeću Svetog Duha i nas?
 • „I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugoga Utešitelja da bude s vama va vek: Duha istine, koga svet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti.“ (Jovan 14:16,17.)
 • „I po tom poznajemo da je u nama, po Duhu koga nam je (1.Jovanova 3:24.)

Ovde je objašnjena velika tajna. Hristos stanuje u nama kroz svoga Duha. Isus je rekao: „Neću vas ostaviti sirotne; doći ću k vama.“ (Jovan 14:18) On je takođe dao učenicima obećanje: „Evo, ja sam s vama u sve dane, do svršetka sveta.“ (Matej 28:20.) Ova obećanja Isus je ispunio poslavši svojim učenicima svoga Zamenika – Svetoga Duha.

 1. Kada je Hristos prvoj Hrišćanskoj crkvi poslao svog Zamenika?
 • „I kad se navrši pedeset dana bejahu zajedno svi apostoli jednodušno. I ujedanput postade huka s neba kao duvanje silnoga vetra, i napuni svu kuću gde seđahu; i pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni; i sede po jedan na svakoga od njih. I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše te govorahu.“ (Dela 2:1–4.)

„Pedesetnica im je potvrdila pojavu Utešitelja, o kome je Isus rekao da će On u „vama biti“ … Hristos je preko Duha trebalo ubuduće neprekidno da prebiva u srcu svoje dece. Njihovo jedinstvo sa Njim postalo je tako prisnije nego kada je lično bio sa njima. Videlo, ljubav i sila Hrista, koji je prebivao u njima, zračili su iz njih, tako da ljudi koji su ih posmatrali, ‘divljahu se, a znadijahu ih da bejahu sa Isusom’.“  (Put Hristu, str. 59; izdalje 2008)

 

II   RAD SVETOGA DUHA I NjEGOVI RODOVI

 

 1. Šta je po Hristovim rečima zadatak Svetoga Duha?
 • „I kad On dođe pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za „ (Jovan 16:8.)

Ovde je istaknut trostruk zadatak Svetoga Duha. Prvo: „Kada se srce pokori  uticaju Božjeg Duha, tada se savest budi, a grešnik uspeva da razazna nešto od dubine i svetosti Božjeg uzvišenog zakona… Grešnik je svestan Jahveove pravednosti… i uspostavljanjem zajednice sa Nebom.“ (Put Hristu, str. 18, izdanje 2008.) Drugo, Sveti Duh nas osvedočava u to šta je pravda i podstiče nas da činimo pravdu ako želimo da postanemo Hristovi sledbenici (5.Mojsijeva 6:25; Mihej 6:8). Treće, Sveti Duh nas osvedočava o sudu koji će doći.

 

 1. Šta još predstavlja rad Svetog Duha?
 • „A Utešitelj Duh sveti, koga će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.“ (Jovan 14:26.)
 • „A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku isti (Jovan 16:13. prvi deo)

Duh Sveti je jedini uspešni Učitelj božanske istine. „kroz Sveto pismo „govori mislima. On otkriva zabludu i izgoni je iz srca, a istinu urezuje u srce. Kroz Sveto pismo, koje je istina, Duh Sveti nas čisti, usavršava i sve više usklađuje sa Božjom voljom. Duh Sveti čini da delo koje je Spasitelj izvršio na krstu bude za naš napredak. Sveti Duh čisti srce, i doprinosi da vernik postane učesnik Božje prirode (Jovan 3:5,6; 1.Petrova 1:23; 2.Petrova 1: 4). Hristos je dao svoga Duha da pobedimo sve nasleđene i stečene sklonosti ka zlu i primimo pečat Božjeg karaktera.

 

 1. Koje rodove Duh Sveti donosi i u našem životu?
 • „A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje; na to nema zakona.“ (Galatima 5:22,23.)

 

 1. Za kakav posao nas Duh Sveti osposobljava?
 • „Nego ćete primiti silu kad siđe Duh Sveti na vas; i bićete mi svedoci i u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i tja do kraja zemlje.“ (Dela 1:8.)

Spasenje koje smo primili u Isusu Hristu je tako neobično iskustvo da o tome ne možemo ćutati, već neizmerno želimo da i drugima o njemu govorimo. Duh Sveti nas čini Hristovim svedocima.

 

III   TAJNA HRIŠĆANSKOG RASTENJA

 

 1. Čime je Isus uporedio naše duhovno rastenje?
 • „I govoraše im: takvo je carstvo Božije kao čovek kad baci seme u zemlju; i spava i ustaje noću i danju; i seme niče i raste, da ne zna on. Jer zemlja sama od sebe najpre donese travu, po tom klas, pa onda ispuni pšenicu u klasu. A kad sazri rod odmah pošlje srp; jer nasta žetva.“ (Marko 4:26–29.)

Nicanje semena i razvijanje biljke i na kraju sazrevanje roda, je divna slika Božjeg dela milosti u srcu – slika duhovnog rastenja.

„Biljka i dete rastu primajući iz okruženja ono što služi njihovom životu – samo pomoću životnih snaga koje utiču na njih, a to su vazduh, sunčevu svetlost  i hranu. Ono što  darovi prirode znače životinji i biljki, to je Hristos onima koji se uzdaju u Njega.“ (Put Hristu, str. 54; izdanje 2008)

 

 1. Sa kojom biljkom je Isus sebe uporedio?
 • „Ja sam pravi čokot, i Otac je moj vinogradar.“ (Jovan 15:1.)

 

 1. Kakvu je duhovnu pouku Isus izvukao iz čokota da bi pokazao kako treba da bude uska veza između Njega i čoveka?
 • „Budite u meni i Ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete. Ja sam čokot a vi loze: i koji bude u meni i ja u njemu on će roditi mnogi rod: jer bez mene ne možete činiti ništa.“ (Jovan 15:4,5.)

 

IV   DUHOVNA HRANA ZA NAŠ DUHOVNI RAST

 

Da bismo bili u vezi sa Hristom i duhovno rasli, potrebno je da se svaki dan duhovno hranimo, da se uvek na Hrista ugledamo i nastojimo da i drugima pomognemo da u Hristu nađu radost spasenja.

 

 1. Molitva je veza sa Bogom – Izvorom mudrosti i sile.
 • „Tada ćete me prizivati i ići ćete i molićete mi se, i uslišiću vas. I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim. I daću vam se da me nađete, govori ..“ (Jeremija 29:12–14.)

Molitva je veza duše sa Bogom. Ona čini da se život koji potiče od Boga uliva u nas i opet vraća Bogu u obliku čistote i svetosti. Svakog novog dana prvi posao treba da nam bude da se u molitvi posvetimo Bogu. Svi verni Božji ljudi bili su ljudi molitve (Psalam 55:17; Danilo 6:10).

 

 1. Božja reč je najbolja hrana za naše duhovno rastenje.
 • „I budite željni razumnoga i pravoga mleka, kao novorođena deca, da o njemu uzrastete za spasenje.“ (1.Petrova 2:2.)

Primanjem Božje reči verom – primamo Hristov život i karakter. Kroz Božju reč primamo silu kojom možemo pobediti greh (Psalam 119:11; Matej 4:4,7,10; Jovan 6:63.)

 

 1. Duhovno rastenje moguće je samo ako se svaki dan odričemo sotone i greha, umiremo „staroj prirodi“ i  predajemo Bogu.
 • „A koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i želja (Galatima 5:24.)
 • „Jer ako živite po telu, pomrećete; ako li duhom poslove telesne morite, živećete. Jer koji se vladaju po duhu Božijemu oni su sinovi Božji.“ (Rimljanima 8:13,14.)

Bog želi da budemo sveti. Apostol Pavle piše: „I ceo vaš duh, i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista.“ Zatim dodaje: „Veran je onaj koji vas dozva, koji će i učiniti.“  (1.Solunjanima 5:23,24.)