27. Obeležja prave Hristove crkve

Bog je u sva vremena imao svoju Crkvu.

Pod pojmom crkva podrazumevamo skup ljudi koji veruju u Isusa kao svog Spasitelja, prihvataju Njegovu nauku, žive u skladu sa njom i priključuju se telu crkve – organizaciji – koju je On osnovao. Prema Božjem planu, koji se nikada ne menja, Njegovi pravi sledbenici treba da budu čuvari Njegove spasonosne istine i da svojim radom i životom pomognu drugima da nađu put u krilo prave Crkve.

U svetu ima mnogo vera i verskih organizacija. Pa i u hrišćanskom svetu ima mnogo podvojenosti. Mnogi se pitaju: „Kako iskren čovek može naći pravi put usred sve ove zbrke verovanja?“

 

I  OSNIVAČ I TEMELJ PRAVE CRKVE?

 

 1. Ko je Osnivač i Temelj prave Crkve?
 • „Jer temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, koji je Isus Hristos.“ (1.Korinćanima 3:11; Matej 16:13-19; Efescima 2:19-22.)

Isusove reči upućene Petru (Matej 16:13-19.) različito se tumače. Neki smatraju da je Petar ,,stena“ na kojoj je osnovana prava Crkva; drugi smatraju da pojam „stena“ označava Petrovu veru u Isusa kao Mesiju; treći stoje na stanovištu da je sam Hristos „stena.“ Iz Svetoga pisma jasno proizlazi da je samo Hristos stena na kojoj možemo zidati svoje spasenje (1.Petrova 2:4,5; Efescima 2:20; 1.Korinćanima 3:11). Za one koji verom prihvataju Hrista za svog Spasitelja, on je pouzdan temelj. Na tom živom kamenu svi mogu zidati. On je dovoljno prostran da primi ceo svet i dovoljno čvrst da podnese težinu i breme celog čovečanstva.

 

 1. Ko je posle Hristovog vaznesenja trebalo da postane Njegov zamenik na Zemlji?
 • „I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugoga Utešitelja da bude s vama uvek: Duha istine, koga svet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete jer u vama stoji, i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotne; doći ću k „ (Jovan 14:16-18.)

Isus je na rastanku sa učenicima obećao da će biti s njima „u sve dane do svršetka veka“. (Matej 28:20.) Kroz Svetoga Duha kao svog Zamenika, Isus vodi i čuva svoju Crkvu. Sveti Duh je najveći Hristov dar Crkvi. Međutim, Sveti Duh, koji je dar, takođe je izvor darova, koje namenjuje Crkvi za njen duhovni napredak. (Efescima 4:1-15; 1.Korinćanima 12:1,7,11.) U pravoj Božjoj crkvi uvek su bili zastupljeni duhovni darovi, kojima je Sveti Duh vodio Crkvu.

 

 1. Kojim je simbolom prikazana Hristova crkva u proročanstvu?
 • „I znak veliki pokaza se na nebu: žena obučena u sunce, i mesec pod nogama njenim, i na glavi njenoj venac od dvanaest “ (Otkrivenje 12:1.)

Žena obučena u sunce predstavlja pravu Crkvu (Jeremija 6:2; Efescima 5:25). Velika crvena aždaja predstavlja najpre sotonu, a zatim neznabožački Rim kroz koji je sotona progonio Hrista i Apostolsku crkvu. Ostatak ženinog semena predstavlja Hristovu crkvu poslednjeg vremena. Crkva je našla utočište u pustinji u razdoblju od 1260 godina papske prevlasti i progonstva. Progonstvo je došlo na jerusalimsku crkvu (Dela 8:1; 9:1,2.), a zatim je postalo još teže i oštrije pod neznabožačkim Rimom i kasnije pod papskim Rimom. Krajem 18. veka progonstva su prestala, i tada Crkva konačno izlazi iz pustinje.

 

II  OBELEŽJE POSLEDNJE CRKVE

 

 1. Koju je vest Hristos poverio svojoj Crkvi u poslednje vreme? (Otkrivenje 14:6-12; vidi: Matej 24:14; 28:19,20.)

 

 1. Kako glasi Prva anđeoska vest?
 • „I videh drugoga anđela gde leti posred neba, koji imaše večno Jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakome plemenu i jeziku i kolenu i narodu. I govoraše velikim glasom: bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova, i poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene.“ (Otkrivenje 14:6,7.)

Ova vest ima sledeća obeležja:

 1. a) Ona je univerzalna. Objavljuje se svakom narodu, plemenu i jeziku;
 2. b) Poziva ljude da se boje Boga, to jest da napuste greh i vrate se pravdi, od prestupa Božjeg zakona poslušnosti (Propovednik 12: 13).
 3. c) Poziva ljude da daju slavu Kao što se umetnik proslavlja svojim, delom, tako se Bog proslavlja preko onih koje je otkupio žrtvom svoga Sina i u kojima je obnovio svoje obličje – svoj karakter (2.Solunjanima 1:10).
 4. d) Objavljuje čas Božjeg suda. U jednoj ranijoj pouci ustanovili smo da je istražni sud na Nebu, predstavljen očišćenjem Svetinje, koje je počeo 1844. godine, na kraju razdoblja od 2300 go
 5. e) Poziva ljude da obožavaju Stvoritelja – da svetkuju Subotu koja je Stvoriteljev znak (2. Mojsijeva 31:16,17.) i uspomena na Njega i Njegovo delo stvaranja.

 

 1. Kako glasi Druga anđeoska vest?
 • „I drugi anđeo za njim ide govoreći: pade, pade Vavilon, grad veliki, jer otrovnim vinom bludničenja svoga napoji sve naro (Otkrivenje 14:8.)

Vavilon o kome je ovde reč predstavlja oznaku papstva (Otkrivenje 17:5.), koje je lažnom naukom napojilo sve narode (Otkrivenje 17:4.) i koje je u prošlosti progonilo Hristove svedoke. (Otkrivenje 17:6.)

 

               4.Kakva opomena je objavljena Vešću trećeg anđela?

 • „I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: ko se god pokloni zveri i ikoni njezinoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božijega koje je nepomešano utočeno u čašu gneva Njegova, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima i svetima i pred Jagnjetom.“ (Otkrivenje 14:9,10)

 

 1. Po čemu će se prepoznavati Božji narod poslednjih dana?

„Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu.“ (Otkrivenje 14:12.)

Ovde su spomenuta tri obeležja Božjeg naroda poslednjeg vremena:

1) on će trpeti ruganje i nevolje (2. Timotiju 3:12.);

2) držaće sve Božje zapovesti, uključujući i četvrtu, koja nalaže svetkovanje Subote kao sedmog dana;

3) imaće veru Isusovu, to jest verovaće u sve istine koje je Isus propovedao.

 

 1. Šta je još obeležje Božje crkve ostatka?
 • „I razgnevi se zmija na ženu, i otide da se pobije s ostalim semenom njenim, koje drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista.“ (Otkrivenje 12:17.)
 • „I padnuvši pred nogama njegovima poklonih mu se; i reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svedočanstvo Isusovo Duh proroštva.“ (Otkrivenje 19:10.)

Ova Crkva je crkva proroštva; Crkva koja ispunjava proročanstvo i veruje u Božje naročito vođstvo otkrivenjem proročkog dara i spisa Duha proroštva. Bog je svojoj Crkvi ostatka poklonio proročki dar.

 

 1. Kakav poziv Bog upućuje svojoj deci poslednjeg vremena?
 • „I propovediće se ovo Jevanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak.“ (Matej 24:14; Otkrivenje 18:1-4.)
 • I Duh i Nevesta govore: dođi. I koji čuje neka govori: dođi. I ko je žedan neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu života zabadava.“ (Otkrivenje 22:17.)

Bog poziva svoj narod da izađe iz Vavilona – iz zbrke lažnih nauka i grešnih navika. Hiljade dolaze iz svih krajeva sveta, jer ih Bog zove. Oni napuštaju grešne želje (1.Jovanova 2:15,17.), svetsku taštinu (1.Timotiju 2:9,10.) i sve što može opoganiti telo ili dušu. (2.Korinćanima 7:1.)

 

 1. Kakva nada ispunjava srce onih koji pripadaju Božjoj crkvi poslednjeg vremena i čime se odlikuje njihov život?
 • „Učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svetu, čekajući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista, koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakoga bezakonja, i da očisti sebi narod izabrani koji čezne za dobrim delima.“ (Titu 2:12-14.)

Ova Crkva nije nastala otcepljenjem od neke druge Crkve, već se pojavila kao od Boga prorečeni pokret, koji treba da objavi svetu poslednju vest milosti i pripremi put Drugom Hristovom dolasku kao što je Jovan Krstitelj pripremio put Prvom. Adventistički hrišćanin je onaj koji veruje u stvarni i lični Hristov dolazak, onaj koji svetkuje Subotu kao dan odmora i priprema se da čist i bez mane dočeka svog Gospoda kada se bude pojavio u slavi.