24. Dobri anđeli i zli duhovi ili demoni

Uvod

Anđeli su nebeska bića koja je Bog stvorio pre postanja planete Zemlje i ljudi. Reč anđeo znači poslanik (Malahija 3:1). Dobri anđeli su službeni duhovi „poslani na službu onima koji će naslediti spasenje“. (Jevrejima 1:14.)

 

I  DOBRI ANĐELI I NJIHOV BROJ

 

 1. Da li su anđeli postojali kod stvaranja čoveka.
 • „I izagnav čoveka postavi pred vrtom Edemskih heruvima s plamenim mačem koji se vijaše i tamo i amo, da čuva put ka drvetu od života.“ (1.Mojsijeva 3:24; O Jovu 38:7.)

 

 1. Kome su potčinjeni nebeski anđeli?
 • „Koji je s desne strane Bogu, otišavši na Nebo, i slušaju ga anđeli i vlasti i sile.“ (1.Petrova 3:22.)

Hristos je vojskovođa nebeske vojske (Isus Navin 5:13-15).

 

 1. Šta apostol Pavle kaže o njihovom broju?
 • „Nego pristupiste k Sionskoj gori, i ka gradu Boga živoga, Jerusalimu nebeskom, i mnogim hiljadama anđela.“ (Jevrejima 12:22; vidi: Danilo 7:10.)

 

 1. Šta kaže Božja reč o snazi i karakteru anđela?
 • „Blagosiljajte Gospoda, anđeli njegovi, koji ste silni krepošću; izvršujete reč njegovu slušajući glas reči njego“ (Psalam 103:20.)

 

II  SLUŽBA ANĐELA

 

 1. Kakav posao je poveren anđelima?
 • „Nisu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslediti spasenje?“ (Jevrejima 1:14; vidi: Psalam 91:11; 34:7.)

Anđeli nas upućuju na dobro i donose nam blagoslov od Boga i pomoć koja nam je potrebna.

 

 1. Kako je Danilo bio spasen od smrti u jami lavovskoj?
 • „Bog moj posla anđela svoga i zatvori usta lavovima, te mi ne naudiše; jer se nađoh čist pred njim, a ni tebi, care, ne učinih zla.“ (Danilo 6:22.)
 1. Kako su apostoli bili oslobođeni iz zatvora?
 • „A anđeo Gospodnji otvori noću vrata tamnička, i izvedavši ih reče…“ (Dela 5:19; vidi: 12:7–10.)

Fizički zakoni ne mogu da budu smetnja anđelima u njihovoj službi. Nema mesta gde anđeli ne bi mogli doći da pomognu Božjem detetu.

 

 1. Da li svaki čovek ima svog anđela pratioca ili čuvara?
 • „Gledajte da ne prezrete jednoga od malih ovih: jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice oca moga nebeskoga.“ (Matej 18:10; vidi: Propovednik 5:6.)

Proroku Jezekilju u viđenju bio je pokazan jedan anđeo pratilac kao „čovek obučen u platno s opremom pisarskom o pojasu“ (Jezekilj 9:2.) Na nebu postoje knjige u kojima se čuvaju izveštaji o zemaljskim stanovnicima (Malahija 3:16). Ti izveštaji su nepogrešivi. Anđeli pratioci beleže svako naše delo, dobro ili rđavo, svaku izgovorenu reč, kao i naše tajne misli i pobude koje beleže u nebeskim knjigama.

 

 1. Kakvu funkciju obavljaju anđeli na nebeskom sudu?
 • „Gledah dokle se postaviše prestoli, i Starac sede, na kome beše odelo belo kao .. Reka ognjena izlažaše i tecijaše ispred njega, tisuća tisuća služaše mu, i deset tisuća po deset tisuća stajahu pred njim; sud sede, i knjige se otvoriše.“ (Danilo 7:9,10.)

Pošto su anđeli službeni duhovi koji vode izveštaj o našem životu, jasno je da će oni kao svedoci biti prisutni na nebeskom sudu.

 

III  ZLI DUHOVI ILI DEMONI

 

Sotona i demoni su pali anđeli. Sotona je uzročnik svakog zla na našem svetu, ali on je veoma lukav u svojim prevarama da mnogi ljudi veruju da on postoji. On na svoje misli navodi one koji popuštaju njegovim iskušenjima. Svaka sebičnost, lakomost, sumnja, strah, zavist, svađa, mržnja i sukob; svako rđavo i nisko delo – sve je to rezultat njegovog uticaja.

 

 1. Ko je sotona?
 • „Vaš otac je đavo: i slasti oca svoga hoćete da činite: on je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu, kad govori laž, svoje govori: jer je laža i otac laži.“ (Jovan 8:44.)

 

 1. Koje još ime nosi sotona?

Sotona se naziva „bog ovoga sveta“ (2.Korinćanima 4:4.); „knez ovoga sveta“ (Jovan 14:30.); „knez koji vlada u vetru“ (Efescima 2:2).

 

 1. Gde su bačeni sotona i njegovi anđeli, posle izgubljenog rata na Nebu?
 • „Jer kad Bog ne poštede anđele koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka paklenoga, i predade da se čuvaju za sud.“ (2.Petrova 2:4; Vidi: Otkrivenje 12:9-12.)

 

 1. Šta sotona sa svojim pomagačima radi na ovoj Zemlji?
 • „Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.“ (1.Petrova 5:8.)

 

 1. Protiv koga hrišćanin mora da se bori na Zemlji?
 • „Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga: Jer naš rat nije s ljudima, nego s poglavarima, i vlastima, i s upraviteljima tame ovoga sveta, s duhovima ispod neba.“ (Efescima 6:11,12.)

Sotona je kušao čak i Isusa u želji da Ga pobedi, ali Isus nikada nije popustio sotoninom uticaju. Isus je nije pobedio nije kako u životu tako i svojom smrću na krstu.

 

IV SPIRITIZAM VELIKA SOTONINA PREVARA

 

 1. Šta je spiritizam?

Spiritizam je verovanje da živi mogu da održavaju vezu sa mrtvima; drugim rečima, spiritizam tvrdi da smrt ne postoji, da duhovi umrlih mogu da se javljaju živima. Prema spiritističkom učenju, duhovi umrlih imaju i na drugom svetu mogućnost da se usavrše i da će tako na kraju svi ljudi biti spaseni bez obzira kako su živeli na Zemlji.

 

 1. Otkad postoji spiritizam?

Spiritizam je starog porekla. On je u prošlosti samo menjao svoje oblike. Sotona je još u Raju tvrdio da prvi ljudi neće i ne mogu umreti, jer su besmrtni kao bogovi (1. Mojsijeva 3, 4). Sotona je i dalje zavodi ljude u ovome pravcu, učeći ih da smrt ne postoji, već da je ona samo prelaz u drugo stanje.

 

 1. Kakvu je opomenu Bog dao svom narodu o spiritizmu? (5.Mojsijeva 18:9–13.)

 

 1. Kako se pojavio moderni spiritizam?

Moderni spiritizam pojavio se u Sjedinjenim Državama Amerike 1848. godine. U mestu Hajdesvilu, nedaleko od Njujorka, u kući porodice Foks, čulo se 31. marta 1848. tajanstveno kucanje. Majka i dve njene kćeri bile su budne. Na pitanje ko kuca, kucanje je prestalo. Na pitanje da li kuca živa osoba, nije stigao nikakav odgovor. A na pitanje da li kuca mrtav čovek, čuo se žestok udarac, što je navodno predstavljalo potvrdan odgovor. Posle toga razvio se celi „razgovor“ između majke Foks i nepoznatog duha. Majka je postavila pitanje: „Koliko godina ima moja kćer Margareta?“ Tada se čulo dvanaest uzastopnih udaraca, što je značilo da ona ima dvanaest godina. Na pitanje koliko godina ima mlađa kćer Katarina, čulo se devet udaraca. Na pitanje da li je onaj koji kuca čovek, odgovor nije stigao, a na pitanje da li je duh, dat je pozitivan odgovor u obliku jednog udarca. Tom duhu postavljena su mnoga pitanja, na koja je on odgovarao otkucajima. Duh je kazao da je on duh putujućeg trgovca Čarlsa R. Rozme, koji je pre kratkog vremena ubijen u ovoj kući. Duh je takođe naznačio ko je ubica i gde treba kopati da bi se našlo telo ubijenoga. Na označenom mestu u podrumu zaista su nađene kosti.

 

 1. Koga predstavljaju tajanstveni duhovi?

Prema Svetom pismu svi mrtvi spavaju i ne mogu da održavaju vezu sa živima (Propovednik 9:5,6; Psalam 146:4). Ko se onda javlja iz mesta umrlih? Postoje dve grupe duhovnih bića: anđeli koji nikada nisu zgrešili, i demoni, čiji je otac đavo (Jovan 8:44.), koji traže koga će prevariti, zavesti i uništiti (1.Petrova 5:8). Dakle, ti duhovi mogu da budu samo demoni, koji su zbačeni na Zemlju (Otkrivenje 12:9,12.) da varaju ljude, dok očekuju i svoju vlastitu propast.

 

 1. Šta prema Hristovim predstavlja nastanak modernog spiritizma?

Spiritisti tvrde da se Hristos javlja na njihovim seansama po sobama. Međutim, Isus nam kaže: „Ne verujte“. To su samo čuda kojima varaju izabrane (Matej 24:24.) Hristos nas zato unapred opominje.

 

 1. Posledice stupanja u vezu sa duhovima.
 • „I tako pogibe Saul za bezakonje svoje, koje učini Gospodu što ne sluša reči Gospodnje i što traži da pita duh vračarski.“ (1.Dnevnika 10:13.)

 

 1. Kakva će biti sudbina svih vračara?
 • „A strašljivima i nevernima i poganima i krvnicima, i bludnicima, i vračarima, i idolopoklonicima, i svima lažama, njima je deo u jezeru što gori ognjem i sumporom, koje je smrt druga.“ (Otkrivenje 21:8.)

 

 1. Kako možemo da se zaštitimo od sotone i njegove lažne nauke?
 • „Pokorite se, dakle, Bogu, a protivite se đavolu, i pobeći će od vas.“(Jakov 4:7.)

Isus je Božjom rečju pobedio sotonu. Istim oružjem treba da se i mi naoružamo protiv sotone i njegovih obmana. Ako znamo šta Sveto pismo uči i to držimo, sotona neće moći da nas obmane. Bog stavlja oko onih koji Ga ljube zaštitu svetih anđela (Psalam 34:7; O Jovu 1:9,10.), koji onemogućavaju sotoni da im se približi. Sotonina moć je velika, ali Božja zaštitnička sila još je veća!