26. Večna sigurnost na obnovljenoj zemlji

  Bog je u početku stvorio savršeni svet                                                        

Bog je u početku stvorio savršeni svet (1.Mojsijeva 1:31.), ali greh je prouzrokovao promenu ne samo u čovekovom životu kod čoveka nego i na zemlji, u prirodi. Prokletstvo zbog greha, koje je pogodilo čoveka, palo je i na celu planetu zemlju. I zemlja mora da nosi težinu greha (1.Mojsijeva 3:16-19).

Bog ima plan da sve vrati u prvobitno, edemsko savršenstvo. O tom Božjem planu svedoče Božji proroci od postanja sveta, a nada u obnovu svih stvari duboko je usađena u srca Hristovih sledbenika, pa čak, po rečima apostola Pavla, i priroda učestvuje u nadi na spasenje (Rimljanima 8:19-23).

 

I    KOJA JE ČETIRI PREIMUĆSTVA BOG DAO ČOVEKU PRILIKOM STVARANJA?

 

 1. Bog je čoveka stvorio po svome obličju – čistog, svetog i pravednog.
 • I stvori Bog čoveka po obličju svome, po obličju Božjemu stvori ga.“ (1.Mojsijeva 1:27.)
 • „Samo, gle, ovo nađoh, da je Bog stvorio čoveka dobra.“ (Propovednik 7:29.)

Adam i Eva, naši praroditelji, bili su nevini i čisti kada ih je Bog stvorio.

 

 1. Čovek je stvoren sa mogućnošću da večno živi.
 • „I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakojaka drveta lepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla.“ (1.Mojsijeva 2:9.)

Bog je dao čoveku život, i Božja je namera bila da čovek večno živi; zato mu je dao pravo da jede rod sa drveta života. Čovek nije znao u početku za umor, bolest i smrt. Da nije prestupio Božju zapovest, on bi večno, u nepomućenoj sreći, živeo u Raju.

 

 1. Čoveku je dat divan dom – edemski vrt.
 • „I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku; i onde namesti čoveka, koga stvori.“ (1.Mojsijeva 2:8.)

Bog je dao čoveku kao dom edemski vrt, i Božja je namera bila: Što se ljudi budu više množili, to je trebalo da se granice Raja sve više proširuju dok cela Zemlja ne bi postala raj.

 

 1. Čoveku je data vlast nad Zemljom.
 • „I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji.“ (1.Mojsijeva 1:28.)

Iako je stvoren nešto nižim od anđela (Psalam 8:5,6.), čovek je bio obdaren razumom i snagom volje, tako da je mogao da upravlja Božjim stvorenjima.

Kakva je slavna budućnost čekala prvi bračni par! Oni su bili stvoreni pravedni, zdravi; dat im je divan dom u bezgrešnom svetu i vlast nad Božjim delima. Šta bi još čovek mogao da zaželi? – Ništa drugo nego da to blaženo stanje večno traje!

 

II  ŠTA JE ČOVEK GREHOM IZGUBIO I KAKO ĆE MU TO BITI VRAĆENO?

 

 1. Padom u greh čovek je izgubio:
 2. a) Slavu Božju, čist i svet karakter. „Jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božju.“ (Rimljanima 3:23.)
 3. b) Pristup drvetu života, i zato mora da umre, jer je plata za greh smrt. „Zato kao što kroz jednog čoveka dođe na svet greh i kroz greh smrt, i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi sagrešiše.“ (Rimljanima 5:12; vidi: 1.Mojsijeva 3:19; Rimljanima 6:23.)
 4. c) Čovek je grehom izgubio svoj edemski dom: „I Gospod Bog izagna ga iz vrta edemskoga da radi zemlju od koje bi uzet; i izagnav čoveka postavi pred vrtom edemskim heruvima s plamenim mačem, koji se vijaše i tamo i amo, da čuva put ka drvetu od života.“ (1.Mojsijeva 3:23,24.)
 5. g) Čovek je izgubio prvobitnu vlast: „Jer koga ko nadvlada, onaj mu i robuje.“ (2.Petrova 2:19.)

Sotona je pobedio naše praroditelje u Raju tako što ih je naveo na prestup Božjeg zakona; time su oni postali njegovi robovi, i njihova vlast prešla je u ruke njihovog pobednika.

 

 1. Isus je došao da nam vrati sve što smo grehom izgubili (Luka 19:10).

On nas je otkupio svojom skupocenom krvlju (1.Petrova 1:19.), a zatim se vratio na Nebo, seo s desne strane Ocu i vrši posredničku službu za nas.

Isus jedino može da nam vrati sve što smo grehom izgubili.

 1. a) Hristos nam vraća pravedan i svet karakter.
 • „Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.“ (2.Korinćanima 5:17.)
 • „Mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u to isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha.“ (2.Korinćanima 3:18.)
 1. b) U Hristu imamo večni život.
 • „Jer Bogu tako omilje svet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.“ (Jovan 3:16.)
 • „Dar Božji je život večni u Hristu Isusu.“ (Rimljanima 6:23.)
 1. c) Hristos nam vraća izgubljeni dom.
 • „Jer, gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju, i što je pre bilo neće se pominjati niti će na um dolaziti.“ (Isaija 65:17; Dela 3:20,21.)
 1. d) Hristos će nam vratiti prvu vlast.
 • „I ti, kulo stadu, steno kćeri Sionskoj, tebi će doći prva vlast, carstvo kćeri jerusalimske.“ (Mihej 4:8.)
 • „Koji pobedi daću mu da sedne sa mnom na prestolu mome, kao i ja što pobedih i sedoh sa ocem svojim na prestolu nje“ (Otkrivenje 3:21.)

 

III   SLIKA NOVOGA SVETA

 

 1. Izgled nove Zemlje.
 • „I videh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.“ (Otkrivenje 21:1.)
 • „Mesto trnja niknuće jela, mesto koprive niknuće mirta; i to će biti Gospodu u slavu, za večan znak, koga neće nesta(Isaija 55:13.)
 • „I vuk će boraviti s jagnjetom i ris će ležati s jaretom, tele i lavić i ugojeno živinče biće zajedno, i malo dete vodiće ih. I krava i medvedica zajedno će pasti, mlad njihova ležaće zajedno, i lav će jesti slamu kao vo… Neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, jer će Zemlja biti puna poznanja Gospodnjega kao more vode što je puno.“ (Isaija 11:6-9.)

„I mora više nema“. Od celokupne Zemljine površine koja iznosi 510 miliona kvadratnih kilometara, 380 miliona kvadratnih kilometara pokriveno je morima i okeanima. Nestankom mora Zemljina površina povećaće se dva do tri puta. Na novoj Zemlji neće biti pustih, nepristupačnih i nezdravih krajeva, na njoj će vladati prijatna klima – večno proleće. Tamo će sve životinje biti pitome.

 

 1. Novi Jerusalim glavni grad obnovljene Zemlje.
 • „I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s Neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svo“ (Otkrivenje 21:2-27.)

 

 1. Stanovnici nove zemlje biće čist i svet narod.
 • „I neće u njega ući ništa pogano, i što čini mrzost i laž, nego samo koji su napisani u Životnoj knjizi Jagnjeta.“ (Otkrivenje 21:)

 

 1. Tamo neće biti žalosti, bolesti ni smrti.
 • „I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe.“ (Otkrivenje 21:4; vidi: Isaija 33:24.)

 

 1. Spaseni će se baviti prijatnim poslovima.
 • „I oni će graditi kuće i sedeće u njima; i sadiće vinograde i ješće rod njihov. Neće oni graditi, a drugi se naseliti, neće saditi a drugi jesti, jer će dani narodu mome biti kao dani drvetu, i izbranicima će mojim oveštati dela ruku „ (Isaija 65:21,22.)

 

 1. Bog će biti sa spasenima na Zemlji, a oni će svake Subote dolaziti da se poklone pred Njim.
 • „Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ja načiniti, stajati preda mnom, veli Gospod, tako će stajati seme vaše i ime vaše. I od mladine do mladine, i od subote do subote dolaziće svako telo da se pokloni preda mnom, veli (Isaija 66:22,23.)
 • „Nego kao što je pisano: što oko ne vide i uho ne ču, i u srce čoveku ne dođe, ono ugotovi Bog onima koji ga ljube.“ (1.Korinćanima 2:9.)

 

IV  KAKO MOŽEMO NASLEDITI NOVU ZEMLjU?

 

 1. Potrebno je da primimo Hrista i da Ga priznamo pred ljudima.
 • „A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima.“ (Matej 10:32; vidi: Luka 9:26.)

 

 

 

 1. Božji glas, moramo slušati koji nam govori kroz Božju reč, i tvoriti Božju volju.
  • „Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji oca moga koji je na nebesi(Matej 7:21.)
  • „Blago onima koji tvore zapovesti njegove, da im bude vlast na Drvo života i da uđu na vrata u Grad.“ (Otkrnvenje 22:14.)