29. Poslušnost i život ili neposlušnost i smrt

Put spasenja

Bog nam je u svojoj Reči otkrio put spasenja i sada nas stavlja pred izbor: „Evo Ja stavljam pred vas put k životu i put k smrti.“ (Jeremija 21:8.) Preko svog velikog sluge Mojsija Gospod poručuje: „Svedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo; zato izaberi život, da budeš živ ti i potomstvo tvoje.“ (5.Mojsijeva 30:19.)

 

I  POSTOJE SAMO DVA PUTA – PUT K ŽIVOTU I PUT K SMRTI

 

 1. Kakav poziv upućuje Isus svojim slušaocima, koji se nalaze na raskrsnici dvaju puteva?
 • „Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu.“ (Matej 7:13.)

 

 1. Koji je put koji vodi u život?
 • „Reče mu Toma: Gospode! ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati? Isus mu reče: Ja sam Put i Istina i Život; niko neće doći k Ocu do kroza me.“ (Jovan 14:5,6.)

Isus je došao na Zemlju da nam pokaže put koji vodi u Nebo i da nam da silu koja će nas osposobiti da idemo tim putem. Isusov život, Njegova nauka i Njegov primer predstavljaju za nas put, a Duh Sveti, koga On daje svojim sledbenicima, osposobljava nas da Ga sledimo na tom uzanom putu. Hristos je put koji vodi sa Zemlje u Nebo. Nema drugog puta spasenja (Dela 4:12).

 

 1. Ko je vođa na širokom putu?
 • „Vaš je otac đavo; i slasti oca svoga hoćete da činite: on je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori: jer je laža i otac laži.“ (Jovan 8:44.)

Sotona je ovde predstavljen kao krvnik ljudski i otac laži. Lucifer je svojom pobunom na Nebu navukao smrtnu osudu na sebe i na anđele koji su se sjedinili sa njim (2.Petrova 2:4). Kad je naše praroditelje naveo na greh, doneo je smrt njima i celom ljudskom rodu (Rimljanima 5:12). On i danas izaziva u srcima mnogih zavist i mržnju, koje  vode ubistvu i propasti. Sotona je i otac laži. Svojom laži, pogrešnim predstavljanjem Božjeg karaktera i Njegovih namera, zaveo je na Nebu trećinu anđela i naše praroditelje u Raju. Kao tvorac laži, sotona je zbačen sa Neba, i nikada više neće moći da se tamo vrati. Ni njegovi sledbenici neće moći da se vrate u Nebo (Otkrivenje 22:15).

 

 

 1. Kako dokazujemo koga sledimo i čije smo sluge?

„Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onoga koga slušate, ili greha za smrt, ili poslušanja za pravdu?“ (Rimljanima 6:16.)

 

 1. Šta je najvažnije u našoj službi Bogu?
 • „…Gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost od pretiline ovnujske.“ (1.Samuilova 15:22,23; vidi: Priče 3:5.)

Pravi hrišćanin je poslušan Bogu. On usklađuje sve svoje odluke, svoje reči i postupke, ceo svoj život sa Božjom reči.

Često isticanu samostalnost i nezavisnost sotona rado koristi s ciljem da pokori ljude svojoj volji.

U priči o dva sina jedan je obećao ocu, ali nije otišao da radi u njegovom vinogradu. Drugi je rekao da neće raditi, ali kasnije se pokajao i otišao (Matej 21:28-30.), Isus ističe istinitu poslušnost,  naglašavajući da Bog nije zadovoljan formalizmom.

 

II  KAKO POSTAJEMO DECA  BOŽJA I HRISTOVE SLUGE?

 

 1. Kako postajemo deca Božja?
 • „A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božji, koji veruju u ime njegovo.“ (Jovan 1:12; Jovanova 5:12.)

Neki misle da će svi ljudi biti spaseni jer je Hristos umro za sve ljude. Drugi opet veruju da je Bog neke unapred odredio za spasenje, a druge isključio iz broja spasenih. Apostol Jovan ovim tekstom  kategorično odbacuje ovakva mišljenja. On ističe da od našeg ličnog izbora zavisi naša večna budućnost.

 

 1. Čime dokazujemo da smo Hristovi sledbenici?

Da smo pravi Hristovi sledbenici dokazujemo ako:

 1. a) slušamo Hristov glas; „Ovce moje slušaju glas moj, i Ja poznajem njih, i za mnom idu. I Ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje.“ (Jovan 10:27,28.)
 2. b) činimo Božju volju: „Neće svaki koji mi govori: Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji Oca moga koji je na nebesima.“ (Matej 7:21; Jakov 1:22–25.)
 • „Blago onome koji čita i onima koji slušaju reči proroštva, i drže što je napisano u njemu; jer je vreme blizu.“ (Otkrivenje 1:3.)
 1. c) ljubimo Hrista, jer držimo Njegove zapovesti: „Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav Otac moj, i Ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam.“ (Jovan 14:15,21.)

 

 1. Kako Hristos upoređuje one koji Ga slušaju sa onima koji Ga ne slušaju?
 • „A što me zovete: Gospode! Gospode! a ne izvršujete što vam govorim? Svaki koji ide za mnom i sluša reči moje i izvršuje ih, kazaću vam kakav je: On je kao čovek koji gradi kuću, pa iskopa i udubi i udari temelj na kamenu; a kad dođoše vode, navali reka na onu kuću i ne može je pokrenuti, jer joj je temelj na kamenu. A koji sluša i ne izvršuje on je kao čovek koji načini kuću na zemlji bez temelja, na koju navali reka i odmah je obori, i raspade se kuća ona strašno.“ (Luka 6:46–49.)

 

III  OPASNOST KOJU DONOSI OKLEVANJE

 

 1. Šta je sprečilo neke od starešina iz Hristovog vremena da prihvate Hrista kao Mesiju?
 • „Ali opet i od knezova mnogi ga verovaše; nego zbog fariseja ne priznavahu, da ne bi bili izgnani iz zbornice; jer im većma omilje slava ljudska nego slava Božja.“ (Jovan 12:42,43).

Isti razlog sprečava mnoge i danas da ne poslušaju i prihvate Boga.

 

 1. Šta mnoge još odvaja od Hrista?
 • „Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi?“ (Marko 8:36.)

Šta nam vredi ako dopustimo da nas naši poslovi ili prijatelji odvoje od Boga? Doći će dan kad ćemo morati sve da ostavimo, ali tada neće više biti prilike da se obratimo i služimo Bogu (Isaija 2:19–21).

 

 1. Zašto je uvek opasno oklevati i odlagati sa spasenjem?
 2. a) zbog životne neizvesnosti života: „Zato, kao što govori Duh Sveti: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastih srca, kao kad se progneviste u dane napasti u pustinji.“ (Jevrejima 3:7,8.)
 3. b) zbog opasnosti da ražalostimo Svetog Duha: „Hodite dok videlo imate da vas tama ne obuzme; jer ko hodi po tami ne zna kuda ide.“ (Jovan 12:35.)

 

 1. Šta će mnogi shvatiti kad bude prekasno da izmene svoje stanje?
 • „Žetva je prošla, leto minulo, a mi se ne izbavismo.“ (Jeremija 8:20.)

 

IV  NAGRADA POSLUŠNIMA

 

 1. Kakva nagrada čeka one koji su primili Hrista i verno Mu služe?

a)Večno blaženstvo: „nego kao što je pisano: što oko ne vide, i uho ne ču, i u srce čoveku pe dođe, ono ugotovi  Bog onima koji ga ljube.“ (1.Korinćanima 2:9.)

 • „Ako hoćete slušati, dobra zemaljska ješćete!“ (Isaija 1:19.)
 • „A on reče: blago onima koji slušaju reč Božju, i drže je.“ (Luka 11:28.)
 • „Blago onima koji tvore zapovesti njegove, da im bude vlast na Drvo života, i da uđu na vrata u Grad.“ (Otkrivenjs 22:14.)
 1. b) Gledaće Isusa i biće slični Njemu: „Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božja nazovemo i budemo; zato svet ne poznaje nas, jer njega ne pozna. Ljubazni! sad smo deca Božja, i još se ne pokaza šta ćemo biti: nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On, jer ćemo ga videti kao što jest.“ (1.Jovanova 3:1,2.)
 • „I gledaće lice njegovo, i ime njegovo biće na čelima njihovim.“ (Otkrivenje 22:4.)
 1. c) Vladaće večno sa Hristom: „Koji pobedi daću mu da sedne sa mnom na prestolu mome, kao i ja što pobedih i sedoh s Ocem svojim na prestolu njegovu.“ (Otkrivenje 3:21.)

Kako bismo mogli da se opravdamo pred Hristom u onaj dan – u dan Njegovog dolaska? Izgovor koji nam se možda sada čini opravdanim biće tada neumesan, slab. Kad god treba da odlučimo između istine i zablude, nalazimo se na životnom raskršću i naša večna sudbina zavisi od staze koju odaberemo. Predajmo se potpuno Bogu i služimo Mu celim srcem. Naša odluka neka bude: „Ja i dom moj služićemo Gospodu!“ (Isus Navin 24:15.)