4. Šta treba da znamo o Isusu?

 

Jednom prilikom Isus je upitao svoje učenike:

Ko govore ljudi da je Sin čovečji? A oni rekoše: jedni govore da je Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, a drugi Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus: A vi šta mislite, ko sam ja? A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, Sin Boga živoga.” (Matej 16:13-16)

Iz ovih reči vidimo da je narod bio sklon da veruje da je Isus jedan od vaskrslih proroka, ili Ilija koji se vratio sa Neba, ili neko drugi, samo ne Božji Sin, Spasitelj ljudi. Međutim, Petar i drugi apostoli smatraju ga Sinom Božjim. (Matej 16:13-17; Jovan 1:49.)

 

ISUS JE BOŽJI SIN

 

Kako Isus govori o svome poreklu?

Iziđoh od Oca, i dođoh na svet; i opet ostavljam svet, i idem k Ocu.” (Jovan 16:28; vidi: Jovan 3:16.)

 

Šta je Isus tvrdio da ima u sebi?

Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi.” (Jovan 5:26.)

Isus je govorio da ima besmrtnost, a to je osobina Boga. (1.Timotija 6:16.)

Koji dokazi postoje u prilog Isusovom božanstvu?

a) Svedočanstvo proroka (Isaija 7:14; Matej 1:22,23; Mihej 5:1,2; Matej 2:6.).

b) Njegova sila leči bolesne i vaskrsava mrtve. On prašta grehe i menja način života onih koji Ga primaju; zapoveda vetru i moru, i oni Ga slušaju (Jovan 5:1-15; Marko 3:1-6; Luka 7:11-17; 8:22-25.).

c) Njegovo božansko učenje (Jovan 3:1,2.).

d) Svedočanstvo njegovih prijatelja (Matej 16:16; Jovan 20:27,28; 6:66-69.).

e) Svedočanstvo njegovih neprijatelja (Matej 27:54).

f) Njegovo slavno vaskrsenje (Matej 28:1-6; 1.Korinćanima 15:4; Rimljanima 1:4.).

 

Kakav odnos postoji između Isusa i nebeskog Oca?

„Ja i Otac jedno smo.” (Jovan 10:30.)

 

Ljudi često pitaju: „Kako je moguće da Bog i Hristos budu jedno?” Na ovo pitanje odgovaramo: Oni su jedno u nameri, u ljubavi i delovanju, u misli i karakteru, ali je svaki od njih je jedinstvena Ličnost.

 

HRISTOS JE POSTOJAO PRE SVOG DOLASKA NA OVAJ SVET

 

Isus je istakao da je postojao pre nego što se rodio u telu.

 

„I sad proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga slavom koju imadoh u tebe pre nego svet postade”. (Jovan 17:5.)

 

„Jer siđoh s keba ne da činim volju svoju, nego volju Oca koji me posla.” (Jovan 6:38; vidi: Mihej 5:2.)

 

Koliki je udeo Hristos imao u stvaranju našeg svemira?

 

„Bog koji je negda mnogo puta i različnim načinom govorio ocevima preko proroka, govori i nama u posledak dana ovih preko Sina, koga postavi Naslednika svemu, kroz koga i svet stvori.” (Jevrejima 1:1,2.)

 

„U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo.” (Jovan 1:1–3; vidi: Kološanima 1:16,17.)

 

Ta „Reč” koja je sve stvorila je Hristos. (Jovan 1:10,14.) Ovaj moćni Stvoritelj je naš Spasitelj. On ima moć da u nama stvori nov život. „Ako je ko u Hristu, nova je tvar.” (2.Korinćanima 5:17.)

 

ISUSOVO ROĐENJE I ŽIVOT

 

Od koga je trebalo da se Isus rodi?

 

Zato će vam sam Gospod dati znak: eto devojka će zatrudnjeti i rodiće Sina, i nadenuće mu ime Emanuilo.” (Isaija 7:14.) Ovo proroštvo se doslovno ispunilo. Čitaj: Matej 1:16,22,23.

 

Hristos, Božji Sin, uzeo je na sebe ljudsku prirodu, postao čovek. To se naziva tajnom utelovljenja (Jovan 1: 14). Hristos, kao lice Božanstva, nije prestao da bude Bog, time što je uzeo na sebe ljudsku prirodu. On je i dalje bio Bog, ali u ljudskom telu, postao je Bogočovek.

 

Zašto je bilo potrebno da lice Božanstva postane čovek?

 

„Budući pak da deca imaju telo i krv, tako i On uze deo u tome, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola; i da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu behu robovi.” (Jevrejima 2:14,15.)

 

Kakav primer nam je Isus otkrio u svojoj borbi protiv iskušenja?

 

Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas, i nama ostavi ugled da idemo njegovim tragom; koji greha ne učini, niti se nađe prevara u ustima njegovim; koji ne psova kad ga psovaše; ne preti kad strada; nego se oslanjaše na Onoga koji pravo sudi.” (1.Petrova 2:21–23.)

Isus nam je svojim bezgrešnim životom otkrio Očev karakter i pokazao da Božjom silom možemo živeti u skladu sa Božjom voljom. On je kadar da nam da silu koja će nas osposobiti da pobedimo iskušenja (vidi: Rimljanima 8:3,4.).

 

ISUSOVO STRADANJE I SMRT

 

Za koga je Isus stradao i umro na krstu?

 

„Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas.” (Rimljanima 5:8.)

  

Koje je proročanstvo Isus ispunio svojim stradanjem i smrću?

 

„Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da ga ni za što ne uzimasmo.” (Isaija 53:3,5.)

 

S Hristom je postupljeno onako kao što smo mi zaslužili da se prema nama postupa. On je umro da bismo mi živeli. On je naša zamena.

 

„Jer Bog beše u Hristu, i svet pomiri sa sobom ne primivši im greha njihovih.” (2.Korinćanima 5:19.)

 

Biblijsko učenje je jasno – Isus je umro da bi nam omogućio da dobijemo oproštenje greha.

 

VAŽNOST HRISTOVOG VASKRSENJA

 

Hristovo vaskrsenje bilo je prorečeno.

 

„Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da Svetac tvoj vidi truhlost.” (Psalam 16:10.)

 

Kako se zbio taj događaj?

 

„A po večeru subotnom na osvitak prvoga dana nedelje, dođe Marija Magdalena i druga Marija da ogledaju grob. I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer anđeo Gospodnji dođe s Neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu. A lice njegovo beše kao munja, i odelo njegovo kao sneg. I od straha njegova uzdrhtaše stražari, i postadoše kao mrtvi. A anđeo odgovarajući reče ženama: ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetoga tražite. Nije ovde; jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mesto gde je ležao Gospod, pa idite brže te kažite učenicima njegovim da je ustao iz mrtvih. I gle On će pred vama otići u Galileju; tamo ćete ga videti. Eto vam kazah.” (Matej 28:1-7.)

 

Kako apostol Pavle svedoči o Hristovom uskrsnuću?

 

  • Jer vam najpre predadoh što i primih da Hristos umre za grehe naše po pismu, i da bi ukopan, i da usta treći dan po pismu.” (1.Korinćanima 15:3,4.)

 

Kojim rečima apostol Pavle ističe važnost Hristovog uskrsnuća?

 

„A ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša: još ste u gresima svojim. Dakle, i oni koji pomreše u Hristu, izgiboše. Ali Hristos usta iz mrtvih, i bi novina onima koji umreše.” (1.Korinćanima 15:17,18,20.)

 

Vaskrsli Hristos je naš živi Spasitelj. Hristovo vaskrsenje je garancija našeg vaskrsenja (Otkrivenje 1: 17,18.).

Vaskrsli Spasitelj poručuje:

 

„Jer Ja živim, i vi ćete živeti.” (Jovan 14:19.) „Ja sam vaskrsenje i život; ko veruje u mene ako i umre živeće.” (Jovan 11:25.)

 

ISUSOVO VAZNESENJE, POSREDOVANJE ZA NAS KOD OCA I PONOVNI DOLAZAK

 

Kuda je Isus otišao posle završene misije na Zemlji?

 

„A Gospod pošto im izgovori uze se na Nebo, i sede Bogu s desne strane.” (Marko 16:19.)

           

Kakvu službu Hristos vrši za nas u nebeskoj Svetinji?

 

„Jer je jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovek Hristos Isus.” (1.Timotiju 2:5; Jevrejima 9: 24; 7:25.)

 

Hristos kao naš Posrednik zastupa nas kod Oca. On je spreman da nam kao odgovor na naše molitve pošalje Svetoga Duha, koji će nam dati silu da pobedimo sve nasleđene i stečene sklonosti ka zlu i izgradimo karakter po Božjem obličju. Kad Hristos bude završio svoju posredničku službu na Nebu, doći će po svoje verne (Jovan 14:1–3.).

 

„Tako se i Hristos jednom prinese da uzme mnogih grehe; a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji ga čeka ju.” (Jevrejima 9:28.)

 

Isus je jednom došao na naš svet kao dete; živeo među nama 33 i po godine; umro je za nas na krstu da bi nas oslobodio od greha i večne smrti; slavno je  vaskrsnuo iz groba i vazneo se na Nebo da posreduje za nas kod Oca. On će uskoro završiti svoju službu na Nebu i tada će ponovo doći da svakome da po njegovim delima.