23. Da li će bog kazniti grešnike večnim paklom?

Uvod

Mnogi veruju da postoji jedno mesto koje se zove pakao, u kome grešnici beskonačno trpe užasne muke u ognju koji se nikad ne gasi. Ovo učenje o mučenju duša u večnom paklu je prirodni rezultat verovanja u „urođenu besmrtnost ljudske duše“. Naime, ako su grešnici i pravednici besmrtni, ako imaju besmrtnu dušu, onda, u stvari, niko od njih ne prestaje smrću postojati: oni nastavljaju život kao duhovi bilo u mestu mučenja, to jest u paklu, bilo u mestu blaženstva, u raju.

U prošlom proučavanju uverili smo se na osnovu Božje reči da je samo Bog besmrtan. Razumeli smo takođe da se čovek za vreme smrti nalazi u grobu u besvesnom stanju, ali doći će dan uskrsenja za pravedne i grešnike, i tada će svako primiti platu po svojim delima.

I   KOJE ZNAČENJE IMA REČ „PAKAO“ U SVETOM PISMU?

 

Reč „pakao“ ima u Svetom pismu tri različita značenja.

 1. Pakao katkada znači „grob“. Jevrejska reč za grob je „šeol“, a grčka „hades“. U Psalmu 16:10. čitamo proročanstvo koje se odnosi na Hrista: „Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost.“ U Delima 2:27. apostol Petar citira ovaj stih i izričito kaže (st. 31) da se ovo proročanstvo odnosi na Hrista. Isus nije ostavljen u paklu (hadesu), to jest u grobu, već je ustao iz mrtvih. Reč pakao (gr. hades) u značenju grob spominje se u Novom zavetu 11 puta (Matej 11:23; Luka 10:15; Matej 16:18; Dela 2:27,31; Otkrivenje 1:18; 6:8; 20:13; 20:14; Luka 16:23; 1.Korinćanima 15:55.) Pošto reč pakao u našem jeziku znači „mesto muke“, to moderni prevodioci, da bi izbegli zabunu, radije u pomenutim stihovima upotrebljavaju grčku reč hades (had), (što znači grob, podzemlje, mesto mrtvih).

 

 1. Pakao takođe znači „mesto spaljivanja“.

Za ovaj pojam upotrebljava se u Novom zavetu reč „gehena“. Ovaj izraz upotrebljava se u novome zavetu 12 puta (Matej 5:22,29,30; 10:28; 10:9; 23:33; Marko 9:43,45,47; Luka 12:5; Matej 3:12; Luka 3:9).

U svim pomenutim stihovima, izuzev u Jevanđelju po Mateju 3:12. i Luki 3:9. Prevodilac dr Lujo Bakotić zadržava originalan izraz „gehena“ ili „oganj gehenski“, dok Vuk na ovim mestima upotrebljava izraz „pakao“. Reč „gehena“ potiče od jevrejske reči „Ge-Hinom“, koja znači „dolina Hinon“ ili „Dolina sinova Enomovih“ (2.Carevima 23:10; 2.Dnevnika 28:3; 33:15,16; Jeremija 7:31; Isus Navin 15:8). Dolina Hinon „gehena“ bila je uska dolina ili klanac južno od Jerusalima u kome su nekada neznabošci, a kasnije i otpali Jevreji, spaljivali decu u čast Molohu. Car Josija ukinuo je ovaj papganski običaj (2.Carevima 23:10.) i odredio je da to mesto bude mesto za spaljivanje smeća i uginulih životinja. U toj dolini je od tada sada uvek goreo oganj. Što nije uništio oganj, proždrli su crvi. Tako je gehena slika potpunog uništenja.

 

 1. Pakao znači i „mesto mraka“. U tom značenju ova reč upotrebljena je u 2.Petrovoj 2:4 „Bog ne poštede anđela koji sagrešiše, nego ih baci u bezdan i metnu u okove mraka, i zadržava ih za sud.“ (po Bakotiću) U ovom tekstu upotrebljena je grčka reč „tartar“. Ova reč znači „mesto mraka“ u koje je bačen sotona sa svojim anđelima pošto se pobunio protiv Boga (Otkrivenje 12:7–12; Isaija 60:2).

 

II  KUDA IDU SVI LJUDI POSLE SMRTI?

 

Sveto pismo jasno uči da čovek kad umre ne odlazi ni u Nebo, ni u pakao ni u čistilište. On se nalazi u besvesnom stanju i počiva u grobu do dana vaskrsenja (Propovednik 9:5,6).

 

 1. Šta Božja reč kaže gde se nalaze verni Božji ljudi kao što su bili Jov, David i Danilo?
 • „Da bih se nadao, grob će mi biti kuća; u tami ću prostreti postelju sebi. Grobu vičem: ti si otac moj; ti si mati moja, ti si sestra moja.“ (O Jovu 17:13,14.)
 • „Jer znam da ćeš me odvesti na smrt i u dom određeni svima živima.“ (O Jovu 30:23.)
 • „Ljudi braćo, neka je slobodno kazati vam upravo za starešinu Davida da i umre, i ukopan bi, i grob je njegov među nama do ovoga dana. Jer David ne iziđe na nebesa nego sam govori: reče Gospod Gospodu mome: sedi meni s desne „ (Dela 2:29,34; vidi: Danilo 12:13.)

 

 1. Kuda idu grešnici posle smrti? Da li u oganj pakla ili čistilišta?
 • „Sve biva svima jednako: pravedniku biva kao bezbožniku, dobrome i čistome kao nečistome.“ (Propovednik 9:2.)
 • „Koji je čovek koji može živeti a smrti da ne vidi, i iz šeola (groba) dušu svoju da izbavi?“ (Psalam 89:48; Bakotić)

 

III  KADA ĆE MRTVI USTATI IZ GROBA?

 

 1. Pravednici će izaći iz groba (hadesa) na zvuk poslednje trube prilikom Hristovog drugog dolaska.
 • „Jer će sam Gospod sa zapovešću, s glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s Neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće “ (1.Solunjanima 4:16; vidi: 1.Korinćanima 15:51-53.)

Vaskrsenje pravednih označava početak milenijuma ili Hristovog hiljadugodišnjeg carstva na Nebu (Otkrivenje 20:6).

                  

 1. Nepokajani grešnici vaskrsnuće posle hiljadu godina.
 • „A ostali mrtvaci ne oživeše, dok se ne navrši hiljada (Otkrivenje 20:5.)

 

IV  KADA I GDE ĆE ZLI DOŽIVETI OGANJ PAKLA?

 

Zli će biti uništeni ognjem na kraju hiljadu godina, i to na ovoj zemlji.

 • „A ostali mrtvaci ne oživeše, dokle se ne navrši hiljada (Otkrivenje 20:5.)
 • „I siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih.“ (Otkrivenje 20:9.)
 • „I smrt i pakao bačeni behu u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt. I ko se ne nađe napisan u Knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.“ (Otkrivvenje 20:14,15.)

Naša zemlja postaće „mesto spaljivanja“, konačna „gehena“, o kojoj Isus često govori (Matej 10:28; 5:30; 18:8,9). Apostol Petar ovako piše: „A sadašnja nebesa i zemlja tom istom rečju zadržana su te se čuvaju se za dan strašnoga suda i pogibli bezakonih ljudi.“ (2.Petrova 3:7.) Ovo je poslednja faza Božjeg suda – izvršni sud nad zlima.

 

V  KOLIKO DUGO ĆE ZLI GORETI?

 

Mnogi hrišćani veruju da će zli biti beskonačno mučeni u večnom ognju. Ova zabluda uvukla se u veći deo hrišćanskih crkava zbog njihovog pogrešnog verovanja u urođenu besmrtnost ljudske duše i zbog nerazumevanja biblijskih izraza „večni oganj“ i „oganj koji se neće ugasiti“, koji gori „do veka“.

Isus ovako govori o kazni koja će stići grešnike: „Tada će reći i onima što mu stoje s leve strane: Idite od mene prokleti u oganj večni, pripravljen đavolu i anđelima njegovim.“ (Matej 25:41.)

Proučavanje izraza „večni“ (grčki ainios) u vezi sa ognjem poslednjih dana pokazuje da se ovim pridevom pojačava razorna sila ognja, a ne njegovo večno ili neprekidno trajanje. U Svetom pismu naziva se „večnim ognjem“ onaj oganj koji se ne može ugasiti, dok ne uništi materiju kojom se hrani. Tako, na primer, Božja reč ističe da su gradovi Sodom i Gomor, zbog svoje pokvarenosti, primili kaznu u večnom ognju (Juda, stih 7). Oganj je pretvorio Sodom i Gomor u pepeo. On je potpuno unišito ove gradove, ali se odavno ugasio.

Ni izraz „do veka“ nema značenje apsolutnog ili beskonačnog trajanja. „I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gde je zver i lažni prorok, i bi mučen dan i noć do veka.“ (Otkrivenje 20:10.)

Sama Biblija objašnjava kako treba shvatiti izraz „mučen dan i noć do veka“, jer dodaje: „I smrt i pakao (hades) bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.“ (Otkrivenje 20:14.)

Sveto pismo ne uči o večnom mučenju u paklu, već o večnoj kazni ili večnom uništenju (Matej 10:28; 2.Solunjanima 1: 7–9.). Zli će primiti muku ili večnu kaznu, a ne večno „mučenje“ ili ,,kažnjavanje“.

Da će grešnici biti potpuno uništeni, dokaz je i to što se oni u Svetom pismu upoređuju sa najpropadljivijom i najlakše zapaljivom materijom: biće razbijeni kao lonac (Psalam 2:9.); proći će kao dim (Psalam 37:20.); rastopiće se kao vosak (Psalam 68:2,3.); izgoreće kao strnjika, suva trava i suva loza (Isaija 5:24; Jovan 15:6.); iščupaće se i sažeći kao strnjiku (Matej 13:40–42; Malahija 4:1.); biće kao da ih nije bilo (Avdija, stih 16).

 

VI   KAKO MOŽEMO IZBEĆI UNIŠTENJE I IMATI VEČNI ŽIVOT?

 

Uslov za to je da primimo Hrista i živimo pravednim i svetim životom.

 • „Zato ljubazni, čekajući ovo starajte se da vas On nađe čiste i prave u miru.“ (2.Petrova 3:14.)
 • „Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobedi daću mu da jede od drveta životnoga koje je nasred raja Božjega. Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobedi neće mu nauditi druga smrt.“ (Otkrivenje 2:7,11.)

Bog ne želi da iko od ljudi trpi u ognjenom jezeru ili da bude uništen večnom smrću. Oganj je pripremljen za sotonu i njegove anđele (Matej 25:41). Bog želi u zajednici da sa Njim večno živimo na obnovljenoj Zemlji. Večnu nagradu ćemo dobiti jedino pod uslovom da primimo Hrista za svog ličnog Spasitelja i živimo u skladu sa Božjom voljom (Otkrivenje 22:14).