Istina

11 – Krštenje: Zavet sa Bogom

Krštenje: Zavet sa Bogom

Isus očekuje od svojih sledbenika da će svoje unutrašnje predanje pokazati spoljašnjom ispovešću i predanjem. Zato kaže: „Koji uzvjeruje i pokrsti se, spašće se“ (Maarko 16, 16). U samom činu krštenja nema nikakve magije. Sam obred ne donosi čoveku promenu. Samo…

Detaljnije...

15 – Uslovna besmrtnost samo u Hristu

Uslovna besmrtnost samo u Hristu

Postoje mnoga protivrečna mišljenja o tome, šta se dešava posle smrti. Nisu sva tačna. Kao hrišćani, treba da ozbiljno shvatimo ono, što nam otkriva Bog u svojoj reči – Bibliji. Uvod Suština čoveka – 1 Mojsijeva 2, 7: Jezekilj 18, 4…

Detaljnije...

17 – Duh Sveti

Duh Sveti

Duh Sveti kao treća božanska ličnost je Božiji dar svim vernicima. To je veoma dragocen poklon, koji nam je dao Otac i Sin. U daru Svetog Duha dobili smo svo nebesko blago. U njemu dobijamo i ostale darove. Bog ne…

Detaljnije...

19 – Zakon i Milost

Zakon i Milost

Neki smatraju da spasenje dobijamo od Boga na dar, ali na osnovu svoje vere i poslušnosti, odnosno dela. Spašeni smo isključivo verom, ili verom i delima? Pod pojmom dela mislimo na poslušnost Bogu, očuvanje Božijeg zakona i dobra dela. Šta…

Detaljnije...

20 – Moralni i Obredni zakon

Moralni i Obredni zakon

Obredni zakon nastao je nakon čovekovog pada u greh. Već su Kain i Avelj prinosili Bogu žrtve (1 Mojsijeva 4,3-5). Tek su Avram (1 Mojsijeva 26,5), a kasnije Mojsije, dobili  konkretne zakone koji su se odnosili na razne oblasti života…

Detaljnije...